Spoločný obchodný podiel

Čo je spoločný obchodný podiel, kedy vzniká a aké práva a povinnosti z neho plynú?

Čo je obchodný podiel?

So vstupom fyzickej či právnickej osoby do spoločnosti (s.r.o.) a následným vznikom pozície spoločníka sa úzko spája nadobudnutie jeho obchodného podielu. Obchodný zákonník definuje obchodný podiel ako práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Ide teda o súbor práv a povinností, ktorými sa spoločník s.r.o. majetkovo i nemajetkovo zúčastňuje na spoločnosti, resp. o majetkovú hodnotu, ktorá je oceniteľná v peniazoch a mení sa v závislosti od hospodárskych výsledkov spoločnosti.

Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (tá napríklad môže určiť, že podiely spoločníkov sú rovnaké, aj keď ich vklady sú v rôznej výške). Je potrebné rozlišovať vklad spoločníka do základného imania a obchodný podiel spoločníka, pretože vklad je iba majetkovým základom obchodného podielu. Ak spoločník, v súvislosti so zvyšovaním základného imania, preberá záväzok na nový vklad, nevzniká mu nový obchodný podiel, ale zväčšuje sa jeho pôvodný obchodný podiel.  

Či patrí obchodný podiel do bezpodielového spoluvlastníctva manželov si prečítajte v článku Obchodný podiel v s.r.o. a BSM.

Kedy ide o spoločný obchodný podiel a ako môže vzniknúť?

Obchodný zákonník jednoznačne určuje, že jeden obchodný podiel môže patriť aj viacerým osobám. Vtedy hovoríme o tzv. spoločnom obchodnom podiele. Spoločenská zmluva nemôže jeho existenciu vylúčiť.  

Osoby, ktorým patrí jeden obchodný podiel sa zvyknú označovať ako spolumajitelia alebo spolupodielnici obchodného podielu. Spolumajitelia obchodného podielu (ako osoby, ktorým patrí jeden obchodný podiel) však majú postavenie jedného spoločníka (čiže nie sú jednotlivo považovaní za samostatných spoločníkov s.r.o.). Počet spolumajiteľov podielu, na rozdiel od počtu spoločníkov s.r.o. (50), nie je zákonom nijak limitovaný. Môže teda nastať situácia, že s.r.o. má 50 spoločníkov (50 obchodných podielov) s neobmedzeným počtom spolumajiteľov týchto podielov.

Spoločný obchodný podiel môže vzniknúť napríklad týmito spôsobmi:

  1. v procese zakladania spoločnosti (s.r.o.) – keď záväzok na splatenie jedného vkladu do základného imania s.r.o. preberú viaceré osoby
  2. počas trvania (existencie) spoločnosti – napr. v dôsledku prechodu (dedenia) obchodného podielu zomrelého spoločníka na viacero jeho dedičov (či už zo závetu alebo zo zákona) alebo v dôsledku prevodu (predaja alebo darovania) obchodného podielu na viaceré osoby (nespoločníkov), ak to spoločenská zmluva dovoľuje a obchodný podiel sa nerozdelí alebo tiež ak pri zvyšovaní základného imania prevezmú záväzok na ďalší vklad viaceré osoby. 

Upozornenie: Dedičmi jedného obchodného podielu môžu byť pri dedení zo zákona iba fyzické osoby a pri dedení zo závetu fyzické i právnické osoby.

Aké práva a povinnosti plynú zo spoločného obchodného podielu?

Čo sa týka spoločných povinností spolumajiteľov jedného obchodného podielu, tak Obchodný zákonník upravuje iba ich spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za splácanie spoločného vkladu. Ďalšie ich povinnosti neustanovuje. Avšak mohli by sme medzi ne zaradiť napríklad povinnosť spoločného ručenia za záväzky spoločnosti či povinnosť platiť úroky z omeškania v prípade oneskoreného poskytnutia plnenia. Dôležité je, že spolumajitelia obchodného podielu zodpovedajú za splnenie svojich povinností solidárne (spoločne a nerozdielne).

Keďže spolumajitelia majú postavenie jedného spoločníka, aj hlasovacie právo im prislúcha len ako jednému spoločníkovi.

Upozornenie: Žiadny zo spolumajiteľov spoločného obchodného podielu nie je oprávnený vykonávať práva a povinnosti viažuce sa k tomuto podielu samostatne (napr. s ním nemôže samostatne nakladať).

Článok pokračuje pod reklamou

Určenie spoločného zástupcu

Spolumajitelia spoločného obchodného podielu môžu svoje práva z tohto podielu vykonávať len prostredníctvom spoločného zástupcu, ktorého si sami zvolia. To, akým spôsobom si spoločného zástupcu majú zvoliť, zákon neurčuje, preto môže stačiť napríklad aj písomná dohoda o spoločnom zástupcovi alebo dohoda o plnomocenstve. Spoločným zástupcom je najčastejšie niektorý zo spolumajiteľov podielu, no môže ním byť aj iná osoba poverená spolumajiteľmi (fyzická alebo právnická). Osoba zástupcu sa zapisuje do obchodného registra.

Jeden obchodný podiel ako celok môžu vlastniť aj viaceré osoby spoločne.

Teda, o tom, kto bude spoločným zástupcom, sa musia spolumajitelia dohodnúť.  Okrem toho sa musia dohodnúť aj na ďalších dôležitých veciach ako napríklad na spôsobe výkonu hlasovacieho práva na valnom zhromaždení s.r.o., spôsobe rozdelenia prijatého podielu na zisku a pod. Preto by malo byť v záujme všetkých spolumajiteľov podielu, aby si vzájomné vzťahy súvisiace s ich spoločným obchodným podielom bližšie upravili v osobitnej dohode.

Spoločný zástupca spolumajiteľov sa zúčastňuje na valnom zhromaždení s.r.o., vykonáva hlasovacie práva a ďalšie práva a povinnosti, ktoré sa viažu k obchodnému podielu. 

Čo treba pri spoločnom obchodnom podiele zapísať do obchodného registra?

Ak jeden obchodný podiel patrí viacerým osobám, do obchodného registra sa zapíše:

  • údaj o výške vkladu, ku ktorému sa tento obchodný podiel viaže,
  • rozsah jeho splatenia,
  • údaje o spoločnom zástupcovi a jednotlivých osobách, ktorým obchodný podiel patrí (pri právnických osobách: obchodné meno alebo názov a sídlo, pri fyzických osobách: meno, priezvisko a bydlisko).

Ako môže spoločný obchodný podiel zaniknúť?

Spoločný obchodný podiel viacerých osôb, t. j. spolumajiteľstvo jedného podielu, môže zaniknúť napríklad týmto spôsobmi:

  • prevodom podielov ostatných spolumajiteľov na spoločnom obchodnom podiele na jedného zo spolumajiteľov,
  • prevodom podielu všetkých spolumajiteľov na jednu osobu (jedného nadobúdateľa, ktorý sa stane spoločníkom),
  • dohodou o zrušení spolumajiteľstva podielu (ako dohodou o zrušení spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka) a pod.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky