Daňové aspekty prechodu zo živnosti na s.r.o.

Daňové aspekty prechodu zo živnosti na s.r.o.
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Už počas plánovania a príprav podnikania je potrebné vyriešiť otázku voľby právnej formy, ktorá je pre podnikateľa optimálnou z rôznych hľadísk. K významným kritériám výberu patria najmä výdavky na začatie podnikania, administratívna a riadiaca náročnosť, daňové a odvodové zaťaženie a ručenie za záväzky. S nárastom daňového a odvodového zaťaženia v roku 2013 pribúda počet zmien formy podnikania zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Ak uvažujete nad touto cestou, práve v tomto článku nájdete východiskové informácie.

Možnosti prechodu zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným

Na začiatku prechodu zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným je potrebné zvážiť a rozhodnúť sa, či živnosť skončiť úplne alebo pozastaviť (prerušiť) jej prevádzkovanie, a tak si „nechať živnosť v zálohe“. Od tohto rozhodnutia záleží aj spôsob prechodu, ktorý sa môže uskutočniť:

  • skončením živnosti a založením spoločnosti s ručením obmedzeným,
  • založením spoločnosti s ručením obmedzeným a paralelne určitý čas podnikať, až do skončenia alebo prerušenia živnosti.

V prípade prvého variantu prechodu je potrebné rátať s približne dvoj až trojtýždňovým prerušením podnikania kvôli založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa druhého variantu nedôjde počas prechodu k prerušeniu podnikania.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným po skončení živnosti

Rozsah povinností, ktoré si musí živnostník, ktorý ukončuje svoju činnosť splniť, závisí od viacerých faktorov. Viac povinností budú mať podnikatelia, ktorí viedli účtovníctvo alebo boli platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Povinnosti pri prechode možno zhrnúť do siedmych krokov.

  1. Oznámenie o ukončení/pozastavení podnikania živnostenskému úradu

Podnikateľ je povinný podať na obvodný úrad odbor živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto) oznámenie o ukončení/pozastavení podnikania. Odbor živnostenského podnikania vydá o ukončení/pozastavení podnikania potvrdenie a informuje o zmenách daňový úrad a príslušnú zdravotnú poisťovňu uvedenú v oznámení.

Poznámka: Živnostník s pozastavenou živnosťou je z pohľadu daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v takom istom postavení, ako keby mal živnosť zrušenú.

  1. Odhlásenie v Sociálnej poisťovni

Na odhlásenie musí podnikateľ sám do 8 dní odo dňa skončenia živnosti odovzdať Sociálnej poisťovni tlačivo Registračný list fyzickej osoby – odhláška a ako prílohu kópiu potvrdenia o ukončení podnikania.

  1. Odovzdanie osvedčení a oznamovacia povinnosť daňovému úradu

Podnikateľ je povinný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie pre daň z príjmov vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (kartičku DIČ). V prípade, ak bol platiteľom dane z pridanej hodnoty je povinný do 10 dní odo dňa, kedy prestal byť platiteľom DPH, vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty (kartička IČ DPH). Ak na podnikanie používal motorové vozidlo, je povinný do 30 oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti.

Článok pokračuje pod reklamou
  1. Zostaviť účtovnú závierku a uchovávať účtovné záznamy

Podnikatelia, ktorí viedli účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) sú ku dňu skončenia podnikania povinní uzavrieť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Aj po skončení podnikania musí byť uchovávaná (archivovaná) účtovná dokumentácia po dobu určenú zákonmi.

  1. Upraviť základ dane z príjmov

Základ dane z príjmov sa upraví o položky zvyšujúce základ dane z príjmov (zásoby, pohľadávky) a znižujúce základ dane z príjmov (záväzky) pri uzatváraní účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve alebo v daňovom priznaní, ak podnikateľ účtoval v podvojnom účtovníctve, viedol daňovú evidenciu alebo uplatňoval paušálne výdavky.

  1. Odviesť daň z pridanej hodnoty

Ak bol podnikateľ platiteľom DPH, je povinný pri skončení podnikania odviesť daň (DPH) z majetku, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou si uplatnil nárok na odpočítanie DPH na vstupe. Túto dodatočnú daň odvedie za posledné zdaňovacie obdobie, ktoré určí daňový úrad rozhodnutím.

Detailnejšie informácie k zostavovaniu účtovnej závierky, vplyvu na základ dane z príjmov a vrátení dane z pridanej nájdete v článku Skončenie podnikania (živnosti) – účtovné a daňové aspekty.

  1. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a prevod majetku do obchodného majetku spoločnosti s ručením obmedzeným

Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným možno pri jej založení vytvoriť nepeňažným vkladom (majetkom po skončení živnosti), peňažným vkladom alebo ich kombináciou. Ak už spoločnosť vznikla, majetok, ktorý zostal  po skončení živnosti, možno spoločnosti odpredať, darovať alebo ním zvýšiť základné imanie. Pri každom spôsobe prevodu majetku je potrebné mať na zreteli daňové a účtovné následky.

Detailnejšie informácie k danej problematike nájdete v článku Prevod majetku zo živnosti do spoločnosti s ručením obmedzeným – právne, účtovné a daňové hľadisko.

Tip: Venujte sa naplno podnikaniu. Využite asistenčné služby portálu Podnikajte.sk pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným a ušetrite nielen čas, ale aj viac ako 50 Eur na poplatkoch spojených so zakladaním spoločnosti. Rovnako tak ponúkame úsporu nákladov pri zakladaní živnosti, ak využijete naše služby.

Výhodou spôsobu následného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je, že podnikateľ nepotrebuje dodatočný majetok, ak hodnota zostatkového majetku po skončení živnosti postačuje na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Nevýhodou môže byť v prípade niektorých podnikateľských činností ich dočasné prerušenie.

Prevod majetku na spoločnosť s ručením obmedzený pri dočasnom podnikaní ako živnostník

Po založení spoločnosti s ručením obmedzeným možno majetok, ktorý patrí do obchodného majetku živnostníka, postupne previesť do obchodného majetku spoločnosti s ručením obmedzeným predajom, darovaním alebo prenájmom (v tomto prípade nie je možné živnosť pozastaviť). Príjmy z predaja majetku sú súčasťou príjmov z podnikania (živnosti).

Ďalšou možnosťou je odpredať celý podnik fyzickej osoby (ako jeden celok) spoločnosti s ručením obmedzeným. Nevýhodou je, že ide o administratívne náročný a finančne podstatne nákladnejší spôsob ako v prípade selektívneho prevodu majetku (aj v porovnaní s prvým variantom prechodu). Výhodou môže byť v súčasnosti pri sprísnených kritériách dobrovoľnej registrácie pre DPH získanie postavenia platiteľa DPH zo zákona, ak ním fyzická osoba bola.

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky