Zmena v splatnosti poistného za pandemické mesiace a nárok na nemocenské dávky

Národná rada SR schválila novelu zákona, ktorou sa mení splatnosť poistného za pandemické mesiace. Čo to znamená pre SZČO?

Poznámka redakcie: Článok vychádza z právneho stavu k 10. decembru 2020. Na konci textu uvádzame aktualizáciu na stav k 14. decembru 2020.  

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré počas koronakrízy požiadali o odloženie úhrady poistného za tzv. „pandemické mesiace“ (marec, máj, jún a/alebo júl 2020) do konca tohto roka, na novinku v zákone o sociálnom poistení.

Čoho sa zmena v splatnosti poistného týka?

Ak počas koronakrízy takéto SZČO poberali nemocenské dávky a poistné do konca tohto roku nebudú môcť uhradiť, môžu získať ďalší čas na zaplatenie svojich záväzkov bez toho, aby museli vrátiť už vyplatené nemocenské dávky.

Na základe podnetu Sociálnej poisťovne totiž Národná rada SR minulý týždeň schválila novelu zákona (čaká ešte na podpis prezidentky SR), podľa ktorej bude SZČO povinná vrátiť dávku až vtedy, ak úhradu poistného za odložené pandemické mesiace vykoná po uplynutí tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom skončí krízová situácia. O ukončení krízovej situácie rozhoduje vláda SR.

Na účely nároku na nemocenské dávky sa poistné na nemocenské poistenie za „pandemické mesiace“ do uplynutia predĺženého termínu bude považovať naďalej za zaplatené. V praxi to znamená, že ak Sociálna poisťovňa priznala SZČO nárok na nemocenské dávky bez toho, aby mala zaplatené poistné za pandemické mesiace, bez tejto prijatej zmeny by bola inak povinná vrátiť dávky, ak by dlžné poistné za pandemické mesiace nezaplatila do 31.12.2020. Po prijatej zmene na účel nároku na nemocenské dávky postačí, ak dlžné poistné za pandemické mesiace doplatí do konca tretieho mesiaca po skončení súčasnej krízovej situácie.

Odložené poistné je potrebné stále uhradiť 

Upozorňujeme však, že táto zmena nemení termín splatnosti odloženého poistného za pandemické mesiace, ktorým je 31. december 2020. Ak SZČO neuhradí svoje odložené poistné za pandemické mesiace do tohto termínu, stáva sa dlžníkom. Dôjde k zverejneniu v zozname dlžníkov, predpísaniu dlžnej sumy a následnému vymáhaniu. Jedným zo spôsobov ako predísť vymáhaniu je požiadať o splátkový kalendár, ktorý bude povolený, ak odvádzateľ spĺňa zákonom stanovené podmienky pre možnosť úhrady dlžnej sumy cez splátkový kalendár. Jednou z podmienok pre povolenie splátok je zaplatenie posledného (aktuálneho) poistného pred podaním žiadosti o splátkový kalendár.

To znamená, že ak napríklad 4. 1. 2021 SZČO požiada o splátkový kalendár za odložené pandemické mesiace (napr. máj a jún 2020), posledným mesiacom pred podaním žiadosti o splátkový kalendár, za ktorý musí mať zaplatené poistné, je november 2020 so splatnosťou do 8. decembra 2020. Podmienkou je tiež včasná úhrada ďalšieho bežného poistného a dodržiavanie splátok dlžných súm poistného. V prípade zamestnávateľa je to podobné – ak by napr. 4. 1. 2021 požiadal o splátkový kalendár a splatnosť poistného má posledný deň kalendárneho mesiaca, posledným mesiacom pred podaním žiadosti o splátky, za ktorý musí mať zaplatené poistné, je u neho november 2020 so splatnosťou v decembri 2020. Podmienkou je rovnako včasná úhrada ďalšieho bežného poistného a dodržiavanie splátok.

Výhodou splátkového kalendára je, že počas krízovej situácie sa výška splátky nezvyšuje o úrok vo výške 10 % a nedochádza k vymáhaniu dlžnej sumy poistného ani k vzniku penále za toto obdobie.

Aktualizácia k 14. decembru 2020

Vláda 14. decembra 2020 schválila predĺženie termínu odloženia odvodov do 30. júna 2021. Zmena sa týka poistného, ktorého splatnosť mali poistenci odloženú za mesiace marec, máj, jún a júl v prvej vlne pandémie. Pôvodne platila povinnosť uhradiť ich platby do 31. decembra 2020. Rovnako sa odloženie termínu bude týkať poistného za december 2020, ktoré bude splatné do 30. júna 2021.

Táto úprava sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o minimálne 40 %.

Ako postupovať pri úhrade odloženého poistného približujeme v článku Odložené poistné treba Sociálnej poisťovni uhradiť do 31. decembra 2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2021

Živnostník má nárok na nemocenské počas jeho dočasnej PN po splnení dvoch základných podmienok. O ktoré ide a akú výšku nemocenského mu vyplatí Sociálna poisťovňa?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni od roku 2021

Od roku 2021 odbudnú oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni, no zamestnávateľom pribudne nová byrokracia v podobe uvádzania identifikačného čísla poistného vzťahu. Zavádza sa aj tzv. druhá šanca.

Odložené poistné treba Sociálnej poisťovni uhradiť do 31. decembra 2020

Čas na zaplatenie odloženého poistného sa kráti, živnostníci a SZČO by mali myslieť na to, že ho treba zaplatiť do konca roka. Ako postupovať?

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021

Ukončenie obdobia pandémie na daňové účely má vplyv aj na vznik, zmenu, resp. zánik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.2.2021. Čo to v praxi znamená?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky