Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Vysoká chorobnosť núti uzatvárať školské zariadenia

Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, len v piatom kalendárnom týždni roka 2024 (29.1. – 4.2.2024) bolo hlásených 70 633 akútnych respiračných ochorení (ARO). Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 hlásených 14 802 ochorení, čo predstavuje 21,0 % z celkového počtu hlásených ARO. Obe skupiny ochorení najviac postihovali deti od 0 do 5 rokov, a tiež deti od 6 do 14 rokov.

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024. Zdroj: ÚVZ SR
Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024. Zdroj: ÚVZ SR

Je teda bežné, že sa mnohé školy, škôlky či jasle uzatvárajú pre vysoký výskyt chorôb. A tak okrem situácií, keď poistenci Sociálnej poisťovne majú nárok na ošetrovné, pretože sa musia starať o svoje choré dieťa či o iného príbuzného (súrodenec, manžel/manželka atď.), o OČR môžu žiadať aj vtedy, ak dôjde k uzavretiu školského zariadenia. Nárok na ošetrovné má zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Postup pri žiadaní o OČR v prípade uzavretia školy/škôlky/jaslí

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom, že v prípade, ak si želajú čerpať dávku ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/škôlky/detských jaslí, nie je potrebné kvôli žiadosti o dávku navštevovať ošetrujúceho lekára. Žiadosť vypĺňa rodič a následne ju potvrdzuje uzavreté zariadenie. Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb na stiahnutie je dostupná aj na webovej stránke www.socpoist.sk či na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Postup vyplnenia je potom nasledovný:

  1. V žiadosti rodič vyplní časť A. a vyplní a podpíše „Vyhlásenie poistenca“ na druhej strane tlačiva.
  2. Žiadosť dá potvrdiť v časti B. škole/škôlke/detským jasliam, ktoré jeho dieťa navštevuje. Príslušné zariadenie potvrdí obdobie, v ktorom je uzavreté.
  3. Ak na žiadosti v časti B. nebol potvrdený údaj, dokedy je škola/ škôlka/detské jasle uzavreté, nárok na výplatu ošetrovného je podmienený zaslaním tlačiva Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb, v ktorom škola/predškolské zariadenie/zariadenie sociálnych služieb potvrdí dátum, dokedy bolo uzavreté. Rodič vyplní a podpíše časť A. oznámenia. Oznámenie o zmene skutočnosti ovplyvňujúcih nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb na stiahnutie je dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu, prípadne ho poskytne Sociálna poisťovňa. Týmto tlačivom možno nahlásiť aj iné zmeny, ktoré nastali od podania žiadosti – či už rodičia počas poskytovania starostlivosti poberali mzdu/náhradu mzdy od zamestnávateľa, alebo možno nahlásiť prerušenie/ukončenie starostlivosti o dieťa, prípadne iné zmeny ovplyvňujúce nárok na ošetrovné.
  4. Ak ide o zamestnanca, žiadosť dá potvrdiť aj svojmu zamestnávateľovi.
  5. Žiadosť doručí pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa:
  • sídla zamestnávateľa, ak ide o zamestnanca,
  • sídla posledného zamestnávateľa, ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote,
  • miesta trvalého pobytu, ak ide o SZČO alebo DNPO.

Kedy nárok na ošetrovné nevzniká?

Sociálna poisťovňa pripomína, že nárok na ošetrovné nevznikne, ak ošetrujúca osoba už poberá inú dávku nemocenského poistenia – teda napríklad nemocenské alebo materské. „Rodičom – SZČO a dobrovoľne poisteným odporúčame pred podaním žiadosti o ošetrovné skontrolovať si, či majú riadne a včas uhradené poistné na nemocenské poistenie v Zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne,“ uvádza poisťovňa a dodáva, že vyplatila v roku 2023 viac ako 225 tisíc (225 335) dávok krátkodobého ošetrovného. Priemerne mesačne išlo o 18 778 dávok v priemernej výške 157,57 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky