Odvodová úľava pri zamestnávaní zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov

Odvodová úľava pri zamestnávaní zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Za zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov sa prvý rok bude platiť takmer nulové poistné. Ktoré okresy sú najmenej rozvinuté a aké musia byť splnené kritériá?

Od 15. decembra 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov”). Pri splnení zákonných podmienok bude zamestnávateľ počas 12 mesiacov platiť za zamestnanca s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese sociálne odvody len na úrazové poistenie a garančné poistenie. Zdravotné odvody bude za takéhoto zamestnanca platiť štát. Na zamestnávateľa nie je zákonná požiadavka, aby mal sídlo alebo prevádzku v najmenej rozvinutom okrese.

Zamestnanie zamestnanca z najmenej rozvinutého okresu

Na zamestnávateľa sa vzťahuje odvodová úľava, ak zamestná v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:

  • pred vznikom pracovného pomeru bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,
  • dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru.

Zákon ďalej ukladá podmienky aj na mesačný príjem (hrubú mzdu) zamestnanca. Mesačný príjem nemôže byť vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer. Pre rok 2015 je to suma 552,08 eura a pre rok 2016 suma 574,86 eura. Rozhodujúci je kalendárny rok, v ktorom pracovný pomer vznikol a táto suma sa počas trvania odvodovej úľavy (12 mesiacov) nemení.

Zákon vyžaduje od zamestnávateľa aby:

  • nemal ku dňu vzniku pracovného pomeru dlh voči Sociálnej poisťovni vyšší ako 3,32 eura (vrátane), ktorý je splatný k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý dva mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer so zamestnancom, ktorý má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a
  • nemal ku dňu vzniku pracovného pomeru dlh voči príslušnej zdravotnej poisťovni na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného (5 eur a viac) a na úrokoch z omeškania (príslušná zdravotná poisťovňa vyhodnocuje pohľadávku splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý dva mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov),
  • z dôvodu prijatia zamestnanca s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese neznížil počet zamestnancov.

Zamestnávateľ nemôže uplatniť odvodovú úľavu v prípadoch, ak by len “vymenil” zamestnancov, pri ktorých odvodovú úľavu uplatniť nemôže. Odvodovú úľavu môže uplatňovať najviac 12 kalendárnych mesiacov.

Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam najmenej rozvinutých okresov

Najmenej rozvinutým okresom je okres, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov. Tento zoznam vedie a zverejňuje na svojej internetovej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v sekcii “Štatistiky”.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov sa aktualizuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Za 3. štvrťrok 2015 sú najmenej rozvinutými okresmi Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov.

Povinnosti zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne. V registračnom liste fyzickej osoby použije typ zamestnanca 18. Ústredie Sociálnej poisťovne dňa 15. decembra 2015 oznámilo, že prihlásenie zamestnanca s “novou odvodovou úľavou” možno vykonať aj e-mailom. Vyplnené tlačivo (dostupné na internetovej stránke Sociálnej poisťovne) zamestnávateľ odošle ako prílohu e-mailu na adresu hlasenie@socpoist.sk. Údaje odoslané e-mailom je potrebné Sociálnej poisťovni potvrdiť elektronicky alebo písomne (na papierovom tlačive).

Zamestnávateľ je do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu (vznik, resp. zánik) platiteľa poistného. Zároveň musí v rovnakej lehote písomne alebo elektronicky oznámiť dodržanie podmienky, že zamestnávateľ z dôvodu zamestnania nového zamestnanca s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom regióne neznížil počet zamestnancov. V oznámení poistenca/platiteľa použije:

  • pri prihlásení (začatí zamestnávania) kódy 2 Z a 1W Z, a
  • pri odhlásení (skončení zamestnávania) kódy 2 K a 1W K.

Ak uplynie 12 kalendárnych mesiacov uplatňovania odvodovej úľavy alebo dôjde k prekročeniu limitovaného mesačného príjmu, zamestnávateľ túto skutočnosť oznamuje len použitím kódu 1W K. Platí to v prípade, ak zamestnanca naďalej bude zamestnávať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2019

Aká je stanovená výška odvodov (poistného) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019?

Maximálne materské v roku 2019 presiahne 1400 Eur

V súvislosti so zmenou maximálneho denného vymeriavacieho základu od 1. januára 2019 sa zvýši suma maximálneho materského, ktorá presiahne sumu 1 400 Eur. Kto môže dosiahnuť maximálnu výšku materského a aké podmienky musí splniť?

Vyššie pokuty v Sociálnej poisťovni od augusta 2018 – za čo hrozia?

Od 1. augusta 2018 vstúpili do platnosti zmeny v Sadzobníku pokút Sociálnej poisťovne. Uvedenou zmenou sa zvýši suma pokuty za oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov, či pokuta za neprihlásenie zamestnanca do registra. Ktoré pokuty sa zvýšili v Sadzobníku pokút Sociálnej poisťovne a aké sú vlastne povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni?

Odvody dohodárov (z dohôd) od 1.7.2018

Aké typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné uzatvoriť? Aké odvody je povinný platiť zamestnávateľ a aké dohodár z uzatvorenej dohody? V článku nájdete výšku odvodov z dohôd, ktoré sú platné od 1.7.2018.