Splatnosť odložených sociálnych odvodov z roku 2020 a 2021

SZČO a zamestnávateľom, ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020 či ďalšie mesiace, sa menia termíny splatnosti. Dokedy je potrebné odvody zaplatiť a ako postupovať?

Aktualizácia k 20.10.2021: Vláda SR na rokovaní opäť schválila odklad odvodov zamestnávateľov a SZČO do Sociálnej poisťovne, tentokrát za október 2021, pričom dátum splatnosti je 30. jún 2024. Taktiež sa posúvajú termíny už odloženého poistného za mesiace máj až júl 2020, december 2020, január až máj 2021 na neskôr, a to postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 31. marca 2022 do 31. marca 2024.

Nové termíny splatnosti sú teda nasledovné:

 • za máj 2020 do 31. marca 2022, 
 • za jún 2020 do 30. júna 2022, 
 • za júl 2020 do 30. septembra 2022,
 • za december 2020 do 31. decembra 2022,
 • za január 2021 do 31. marca 2023, 
 • za február 2021 do 30. júna 2023, 
 • za marec 2021 do 30. septembra 2023,
 • za apríl 2021 do 31. decembra 2023,
 • za máj 2021 do 31. marca 2024,
 • za október 2021 do 30. júna 2024.  

Sociálna poisťovňa o povinnosti úhrady informuje e-mailom

Sociálna poisťovňa v septembri posielala SZČO a zamestnávateľom e-mailové správy, v ktorých ich upozornila na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za marec 2020. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostávali tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Správy dostalo 2 665 SZČO a zamestnávateľov, ktorí podali čestné vyhlásenia k odkladu poistného za marec 2020 a ešte ho neuhradili.

Ako postupovať pri úhrade odloženého poistného?

Pri úhrade poistného napríklad za kalendárny mesiac marec 2020 bolo potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 032020, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a použiť správny variabilný symbol.

Čo v prípade, že nemôže zamestnávateľ a SZČO poistné zaplatiť?

Ak SZČO a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou poistného za marec 2020 neuhradili platbu do 30. septembra 2021, Sociálna poisťovňa im zo zákona bola povinná predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať. Ak toto odložené poistné neboli schopní zaplatiť, mohli požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne po 30. septembri 2021, teda po lehote splatnosti, o splátkový kalendár

Jednou z podmienok pre povolenie splátok je zaplatenie posledného (aktuálneho) poistného ku dňu rozhodovania o povolení splátok dlžných súm. Výhodou splátkového kalendára je, že sa počas krízovej situácie výška splátky nezvyšuje o úrok vo výške 10 % a nedochádza k vymáhaniu dlžnej sumy poistného ani k predpisu penále.

Aké sú ďalšie lehoty splatnosti odloženého poistného?

Počas koronakrízy od marca minulého roka si mnohí zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby za jednotlivé mesiace požiadali o odklad úhrady poistného. Vláda SR v máji 2021 schválila nariadenie, v ktorom im za dané pandemické mesiace stanovila lehoty splatnosti takto odloženého poistného. Lehoty stanovili nasledovne:

 • za marec 2020 do 30. septembra 2021
 • za máj 2020 do 31. decembra 2021
 • za jún 2020 do 31. marca 2022
 • za júl 2020 do 30. júna 2022
 • za december 2020 do 30. septembra 2022
 • za január 2021 do 31. decembra 2022
 • za február 2021 do 31. marca 2023
 • za marec 2021 do 30. júna 2023
 • za apríl 2021 do 30. septembra 2023
 • za máj 2021 do 31. decembra 2023

Tieto lehoty platili pôvodne, avšak zmenené termíny splatnosti, schválené v októbri 2021, uvádzame vyššie, v úvode článku.

Pôvodne mali zamestnávatelia a SZČO odložené poistné za všetky tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, táto lehota sa im teda postupne posunula až do roku 2024.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nový spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne: najčastejšie otázky a odpovede

Od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb. Akým spôsobom a ako to bude v prípade účtovných firiem? Odpovede na najčastejšie otázky prinášame v článku.

Elektronické služby v Sociálnej poisťovni – postup pre nového zamestnávateľa

Ako si vybaví prístup do e-Služieb Sociálnej poisťovne nový zamestnávateľ? Aké má možnosti, čo k tomu potrebuje či ako splnomocní účtovníčku, sa dočítate v článku.

Kedy sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne?

Aké príjmy a v akej výške je možné dosiahnuť, aby sa vás netýkala povinnosť platiť sociálne odvody? Prehľad situácií, v ktorých sa plateniu „sociálky“ vyhnete.

Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2021 zvýšila a platiť bude aj polroka v roku 2022. O koľko a koho sa toto zvyšovanie týka, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky