Zrušenie platenia zdravotných odvodov z likvidačných zostatkov od roku 2016

Zrušenie platenia zdravotných odvodov z likvidačných zostatkov od roku 2016

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Z likvidačného zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva sa od roku 2016 nebudú platiť zdravotné odvody.

Zrušenie povinnosti odviesť poistné na zdravotné poistenie z likvidačného zostatku od roku 2016

Dňa, 25.11.2015, parlament schválil novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), ktorou sa, okrem iného, ruší (a zároveň zavádza) povinnosť odviesť poistné na verejné zdravotné poistenie z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Pre účely zákona o zdravotnom poistní sa od 1.1.2016 zárobkovou činnosťou rozumie aj činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá:

  • podiel na zisku, ktorý nie je predmetom dane z príjmov,
  • vyrovnací podiel, ktorý nie je predmetom dane z príjmov,
  • podiel na výsledku podnikania, ktorý nie je predmetom dane z príjmov,
  • podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov (podiel na zisku zamestnanca bez účasti na základnom imaní).

Uvedené príjmy sa spoločne označujú ako dividendy.

Zárobkovou činnosťou nie je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá:

  • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • podiel na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (v SR máme len dva regulované trhy a ich organizátorom je Burza cenných papierov v Bratislave) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu.

Zo znenia novely zákona o zdravotnom poistení vyplýva bezvýhradné oslobodenie likvidačného zostatku od zdravotných odvodov, avšak v súvisiacich legislatívnych materiáloch sa uvádza: “Taktiež sa navrhuje zrušiť zdravotné odvody z podielu na likvidačnom zostatku vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná iba o vrátenie časti majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti, navrhuje sa oslobodenie takéhoto príjmu od povinnosti platiť odvody na poistné na verejné zdravotné poistenie z tohto príjmu, pokiaľ tento príjem nie je predmetom dane z príjmu.

Možné zavedenie povinnosti odviesť poistné na zdravotné poistenie z likvidačného zostatku od roku 2016

Ak sa odvody na zdravotné poistenie nemajú platiť z podielu na likvidačnom zostatku, ktorý nie je predmetom dane z príjmov a keďže predmetom dane z príjmov je:

  • podiel na likvidačnom zostatku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti,
  • podiel na likvidačnom zostatku komplementára komanditnej spoločnosti,

Odvody na zdravotné poistenie z podielu na likvidačnom zostatku pravdepodobne budú platiť spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti.

Podľa doterajšieho znenia § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení (do 31.12.2015) sa príjmy v podobe podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti nepovažuje za zárobkovú činnosť.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2019

Aká je stanovená výška odvodov (poistného) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019?

Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2019

Zamestnávatelia budú musieť od nového roka rešpektovať nárast minimálnej mzdy o 40 eur. Minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti práce bude od 1. 1. 2019 vo výške 520 eur. Aká bude výška odvodov na zdravotné a sociálne poistenie? Prinášame veľký prehľad.

Živnosť popri zamestnaní v roku 2018

Potrebuje osoba, ktorá začne podnikať na základe živnostenského oprávnenia súhlas od svojho zamestnávateľa, ak chce začať podnikať? A aké odvodové a daňové povinnosti čakajú živnostníka, ktorý podniká popri zamestnaní v roku 2018? Prinášame vám prehľad informácií, o ktorých by mal vedieť takýto živnostník.