Podiely na zisku (dividendy) vyplatené v roku 2014 musíte oznámiť zdravotnej poisťovni

Podiely na zisku (dividendy) vyplatené v roku 2014 musíte oznámiť zdravotnej poisťovni
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zdravotnej poisťovni je potrebné oznámiť výšku niektorých príjmov z podielov na zisku (dividend) vyplatených v roku 2014. Termín je do 31. mája 2015.

Článok je venovaný povinnostiam fyzickej osoby, ktorej bol vyplatený podiel na zisku (dividenda) za roky 2011 a 2012 v roku 2014. Presnejšie ide o zisk dosiahnutý v účtovnom období, ktoré sa začalo v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012. Môže teda ísť o akékoľvek účtovné obdobie (kalendárny rok, hospodársky rok, iné kratšie účtovné obdobie), ktoré sa začalo v uvedenom časovom úseku (ďalej len „relevantné obdobie“).

Pre úplnosť je potrebné dodať, že ďalšou kategóriou podielov na zisku (dividend), ktoré sa oznamujú zdravotnej poisťovni, sú podiely na zisku (dividendy) za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2013 a vyplatené v roku 2014:

  • právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (napr. dividendy vyplatené „českou s. r. o.“),
  • platiteľom dividend, ktorý zanikol a zároveň ich zdravotnej poisťovni nevykázal.

Poznámka: Príslušnej zdravotnej poisťovni sa taktiež oznamuje rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu činnosti osobného asistenta, avšak táto problematika nie je predmetom článku.

Kedy vzniká oznamovacia povinnosť?

V prípade delenia zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, oznamovacia povinnosť vzniká, ak vyplatený podiel na zisku (dividenda) presiahol 402,50 eur. Oznamovacia povinnosť nadväzuje na povinnosť platenia poistného zo sumy vyplateného podielu na zisku (dividendy).

Pri dosiahnutí príjmov z podielu na zisku (dividendy) zo zahraničia (zo zisku právnickej osoby), vznik oznamovacej povinnosti nie je podmienený výškou dividendy, t. j. fyzická osoba musí oznámiť podiel na zisku (dividendu) aj vo výške 0,01 eura.

Komu, do kedy a ako oznámiť?

Oznamovaciu povinnosť si platiteľ musí splniť voči svojej zdravotnej poisťovni do 31. mája 2015. Použije pritom tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2014.

Kedy vzniká povinnosť platenia poistného?

Povinnosť platenia poistného z podielu na zisku (dividendy) zo zisku dosiahnutého v relevantnom období vyplateného v roku 2014 vzniká fyzickej osobe povinne poistenej k verejnému zdravotnému poisteniu v Slovenskej republike, ak tento podiel na zisku (dividenda) presiahne minimálny základ platný pre rok 2014, t. j. sumu 402,50 eur.

Poistné sa platí len z tej časti podielu na zisku (dividendy), ktorá presahuje minimálny základ, avšak je potrebné zohľadniť aj celkový (maximálny) vymeriavací základ.

Celkový (maximálny) vymeriavací základ pre rok 2014 je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2012. Podľa údajov Štatistického úradu SR je priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2012 805 eur. Na základe týchto informácií vieme určiť, že celkový (maximálny) vymeriavací základ pre rok 2014 je 48 300 eur.

Aké sú sadzby poistného?

Pri výpočte poistného z podielov na zisku (dividend) sa použije sadzba vo výške 10 %. Ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, použije sa sadzba 5 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy je príjemca dividendy povinný poistné z dividend zaplatiť?

Fyzická osoba (poistenec) oznamuje výšku prijatého podielu na zisku (dividendy) pre účel vykonania ročného zúčtovania poistného.

Príslušná zdravotná poisťovňa musí vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 do konca septembra 2015, resp. do konca októbra 2015, ak má fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania v roku 2015. V rovnakej lehote je zdravotná poisťovňa povinná zaslať výsledok ročného zúčtovania poistencovi.

Výsledkom ročného zúčtovania môže byť nedoplatok alebo preplatok. Ak je príjem z podielu na zisku (dividendy) jediným príjmom platiteľa, vznikne mu nedoplatok a príslušná zdravotná poisťovňa mu zašle výkaz nedoplatkov.

Výkaz nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom a pre účely doručovania výkazu nedoplatkov sa za preukazný spôsob považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.

Ak má poistenec pochybnosti o výške nedoplatku uvedeného vo výkaze nedoplatkov, má možnosť podať proti výkazu nedoplatkov námietky, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Poistenec musí uviesť v námietkach dôvod podania námietok, inak príslušná zdravotná poisťovňa nebude na námietky prihliadať.

Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný uplynutím 15 dní odo dňa jeho doručenia, t. j. márnym uplynutím lehoty na podanie námietok proti výkazu nedoplatkov.

Lehota na zaplatenie poistného z podielu na zisku (dividendy) je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Príklad: Ak bude výkaz nedoplatkov doručený 17. augusta 2015, právoplatným sa stane 1. septembra 2015 a lehota na zaplatenie poistného uplynie 16. októbrom 2015.

Ak je výsledok ročného zúčtovania za rok 2014 nižší ako 5 eur (nedoplatok alebo preplatok je nižší ako 5 eur), príslušná zdravotná poisťovňa ho do 31. decembra 2015 oznámi poistencovi. Výkaz nedoplatkov sa v tomto prípade nezasiela. Povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.

Prečítajte si aj článok Zdravotné odvody z dividend v roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni do 31. 8. 2023

Na povinnosti týkajúce sa generálneho pardonu, rodičovského dôchodku a 13. dôchodku je čas už len do 31.8.2023. Ako postupovať a na čo nezabudnúť?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov od 1.7.2023

Cezhraniční zamestnanci, ktorí využívajú teleprácu, môžu byť poistení v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky