Registrácia na daň z pridanej hodnoty (DPH)

Platiteľom DPH je osoba podliehajúca dani, ktorá je registrovaná ako platiteľ.

1. Povinná registrácia:

Povinnosť podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH má:

 • zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla tento obrat.
 • zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení) alebo inej obdobnej zmluvy (ďalej len „zmluva o združení“), sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnu celkový obrat 49 790 eur. Do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania. Zdaniteľné osoby sú povinné podať jednotlivo žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli obrat 49 790 eur.
 • ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom, je povinná sa zaregistrovať do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Povinnosť zaregistrovať sa majú aj zahraničné osoby zadefinované v Zákone o DPH a tiež osoby, ktoré nadobudnú tovar z iného členského štátu EÚ a hodnota tohto tovaru bez dane dosiahne 49 790 eur za rok.


2. Dobrovoľná registrácia:

Zákon umožňuje aj dobrovoľnú registráciu na DPH, ktorá sa neviaže na dosiahnutie obratu a zdaniteľná osoba môže požiadať o registráciu platiteľa dane aj pre dosiahnutím obratu pre povinnú registráciu.

O dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá ešte neuskutočnila žiadne zdaniteľné obchody, avšak z dôvodu jej budúcich ekonomických činností je nevyhnutné, aby mala postavenie platiteľa dane. Ide väčšinou o prípady, kedy by mal podnikateľ nevýhodné podstavenie na trhu z dôvodu, že obchoduje alebo bude obchodovať s platiteľmi dane (jeden stupeň v daňovom reťazci by bol narušený, čo môže mať dôsledky najmä na konečnú cenu pre spotrebiteľa), alebo podnikateľ kupuje tovar určený na ďalší predaj v nezmenenom stave z iného členského štátu.

Daňový úrad nemusí vyhovieť každej žiadosti o dobrovoľnú registráciu. Každý prípad sa posudzuje osobitne a počas doby dobrovoľnej registrácie sa zámer podnikateľa môže prehodnocovať aj niekoľkokrát.

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o registráciu sa podáva na osobitnom tlačive, ktoré poskytne žiadateľovi daňový úrad. V prípade, že žiadosti o registráciu daňový úrad vyhovie, vydá žiadateľovi osvedčenie, v ktorom bude uvedené identifikačné číslo pre DPH a dátum, odkedy má žiadateľ postavenie platiteľa dane.

Na daňovom úrade budete musieť vyplniť aj tlačivo "Doplňujúce údaje k registrácii DPH".

Obratom sa rozumejú všetky výnosy a príjmy bez dane, ktoré zdaniteľná osoba dosiahla zo svojich dodávok tovarov a služieb v tuzemsku.

Faktúra v prípade platiteľa DPH musí obsahovať:

 • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
 • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne
 • príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 • výšku dane spolu v celých eurách.

Sadzba dane:


Sadzba dane z pridanej hodnoty je 20 % a 10 % na vybrané tovary.

Tlačivá:

Tu môžete nájsť vzory daňových priznaní, hlásení a ostatných tlačív pre komunikáciu s daňovým úradom.
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje vypĺňanie formulárov na internete, ktoré nájdete tu.

 

Daňové priznanie a splatnosť dane:

Platiteľ je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie.

Ďalšie články:

Dobrovoľný platiteľ (platca) DPH.

Koncepcia boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty schválená v máji 2011

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Oneskorená registrácia na DPH: čo robiť?

Ako postupovať v prípade oneskorenej registrácie pre DPH? Ako sa vypĺňa mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH?

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Kedy vzniká nadmerný odpočet DPH a ako požiadať o jeho vrátenie? Kedy je možné využiť skrátenú lehotu na vrátenie odpočtu a na aký účet daňový úrad poukáže nadmerný odpočet?

Obrat na DPH: ako sa počíta?

Ako sa počíta obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH, v akej výške musí byť a za aké obdobie? Čo sa do obratu DPH započítava a čo nie? A čo vás čaká v prípade, ak obrat prekročíte?

Vrátenie (refundácia) DPH zaplatenej v zahraničí

Aké sú podmienky pre vrátenie DPH zo zahraničia? Akým spôsobom a z akých nákupov sa môže DPH žiadať naspäť? Dokedy najneskôr je potrebné o refundáciu DPH žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky