Dobrovoľný platiteľ (platca) DPH

Problematika dane z pridanej hodnoty je upravená zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004. Paragraf č. 4 tohto zákona hovorí, že ak zdaniteľná osoba (podnikateľ) dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov kumulatívny obrat vo výške 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Zákon však pripúšťa možnosť dobrovoľnej registrácie k DPH aj tým podnikateľom, ktorí nespĺňajú stanovenú hranicu obratu vo výške 49 790 eur. V článku sa dozviete, kedy sa dobrovoľná registrácia za plaiteľa (platcu) dane z pridanej hodnoty podnikateľovi oplatí a kedy sa naopak registrovať neopláca.

Na to, aby podnikateľ dokázal objektívne zhodnotiť, či sa mu oplatí dobrovoľne registrovať k dani z pridanej hodnoty, musí starostlivo zvážiť niekoľko okruhov otázok:

  1. S akými obchodnými partnermi podnikateľ podniká, resp. plánuje podnikať? Ide v prípade dodávateľov a odberateľov o platiteľov (platcov) či neplatiteľov (neplatcov) DPH?
  2. Aké vysoké sú náklady na rozbeh a následnú prevádzku podnikania?
  3. Aké vysoké tržby podnikateľ očakáva? Registrácia a následné povinnosti k DPH sú dodatočnou administratívnou záťažou podnikateľa a pri nízkom obrate môžu tieto náklady prevážiť očakávaný efekt.
  4. Aký charakter má podnikanie? Ide o pravidelné príjmy alebo o príležitostné či sezónne príjmy z podnikania?
  5. Chce podnikateľ podnikať len na území SR alebo plánuje podnikať aj na zahraničných trhoch?

Svoju pozornosť v ďalšom texte venujeme najmä rozboru prvých dvoch otázok.

Článok pokračuje pod reklamou

1. Obchoduje podnikateľ s platiteľmi (platcami) alebo neplatiteľmi (neplatcami) DPH?

Podnikateľ nakupuje od: a predáva: Dôsledok a odporúčanie
Neplatiteľa DPH podnikateľovi neplatiteľovi DPH Podnikateľovi sa neoplatí stať dobrovoľným platiteľom DPH, pretože nakupuje od subjektu, od ktorého si nemôže uplatniť daň na vstupe (odpočítať DPH) a zároveň si ani jeho zákazník nemôže uplatniť nárok na odpočet. Registráciou by podnikateľ zbytočne zvýšil svoje predajné ceny o DPH a stal sa nekonkurencieschopný.
konečnému spotrebiteľovi Podnikateľovi sa neoplatí stať dobrovoľným platiteľom DPH, pretože nakupuje od subjektu, od ktorého si nemôže uplatniť daň na vstupe (odpočítať DPH) a zároveň si ani jeho zákazník nemôže uplatniť nárok na odpočet. Registráciou by podnikateľ zbytočne zvýšil svoje predajné ceny o DPH a stal sa nekonkurencieschopný.
podnikateľovi platiteľovi DPH Ak podnikateľa požiada odberateľ, aby sa stal platiteľom DPH z toho dôvodu, aby si mohol odpočítať daň na vstupe a znížiť tým svoje obstarávacie náklady, často sa podnikateľ v záujme udržania zákazníka dobrovoľne registruje ako platiteľ DPH. Následne je však pre neho nevýhodné nakupovať od neplatiteľa DPH - dostáva sa do rovnakej situácie ako bol predtým jeho zákazník. Svojho dodávateľa rovnako môže požiadať o registráciu, resp. sa ho môže rozhodnúť vymeniť.
Platiteľa DPH podnikateľovi platiteľovi DPH V tejto situácii je jednoznačne výhodné byť dobrovoľným platiteľom DPH. Jednak si podnikateľ môže odpočítať daň z pridanej hodnoty nakupovaného materiálu, služieb, tovaru atď a rovnako si daň na vstupe uplatní jeho zákazník, čo zlacňuje nákup zákazníka, teda predajné ceny nášho podnikateľa.
podnikateľovi neplatiteľovi DPH Samotnému podnikateľovi sa oplatí registrovať k dani z pridanej hodnoty z toho dôvodu, že si dokáže odpočítať daň na vstupe, jeho predajné ceny sa však zvýšia o DPH, ktorú si zákazník podnikateľ neplatca DPH nemôže pri nákupe odpočítať, v dôsledku čoho hrozí podnikateľovi strata zákazníka. Podnikateľ svojmu zákazníkovi môže navrhnúť stať sa platiteľom DPH.
konečnému spotrebiteľovi Ide o rovnakú situáciu ako v predchádzajúcom prípade s tým rozdielom, že konečný spotrebiteľ nemá možnosť odpočtu dane z pridanej hodnoty, pretože sa nemôže stať platiteľom DPH. Efekt výhodnosti dobrovoľného platcovstva DPH je v tejto situácii otázny.

2. Aká je výška nákladov na rozbeh a následnú prevádzku podnikania?

Dobrovoľná registrácia k dani z pridanej hodnoty sa môže javiť ako lákavá možnosť v prípade, že podnikateľ plánuje zrealizovať väčšiu investíciu a chce si uplatniť nárok na odpočet dane. Samozrejme okrem tohto krátkodobého pozitívneho efektu odporúčame zvážiť predovšetkým vyššie uvedené finančné dopady na podnikanie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že väčšinou sa oplatí stať platiteľom DPH maloobchodníkom, veľkoobchodníkom a majiteľom výrobných prevádzok, ktorých náklady pohltia značnú časť príjmov.

Ak podnikateľ obstaráva málo tovarov a služieb a jeho príjmy sú tvorené najmä živou prácou, je výhodnejšie nebyť platiteľom DPH. U malých podnikateľov poskytujúcich služby je takmer vždy výhodnejšie nebyť platiteľom DPH, pretože títo sa zbavia zbytočných starostí a administratívnych nákladov, ktoré vznikajú v súvislosti s registráciou k DPH a zároveň aj viac zarobia. Dôvodom, prečo sa v tomto prípade nestať dobrovoľným platiteľom DPH, je možnosť uplatniť si paušálne výdavky vo výške 40% (60% pre remeselné živnosti) z dosiahnutých príjmov za účelom výpočtu dane z príjmov. Platiteľ DPH si nemôže uplatňovať paušálne výdavky pri dani z príjmov.

3. Aké vysoké tržby podnikateľ očakáva?

Ak podnikateľ prekročí za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 49 790 eur, je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Očakávaná výška tržieb je teda dôležitým faktorom, podľa ktorého sa dá predpokladať, či sa podnikateľ bude alebo nebude musieť stať povinne platiteľom DPH. Ak mu táto povinnosť hrozí, je dôležité zvážiť rôzne faktory, od ktorých závisí, či je lepšie sa zaregistrovať dobrovoľne a hneď na začiatku, alebo je výhodnejšie, keď sa tak stane až po splnení zákonom stanovených kritérií. Toto rozhodnutie závisí najmä od faktorov, ktoré sú spomenuté v bode 2.

4. Aký charakter má podnikanie? Ide o pravidelné príjmy alebo o príležitostné či sezónne príjmy z podnikania?

Pri dobrovoľnej registrácii za platiteľa DPH je potrebné mať na zreteli množstvo administratívnych povinností, ktoré z platenia DPH vyplývajú. Ak podnikanie nie je celročnou, resp. hlavnou činnosťou daňovníka, môže sa stať, že s platením DPH bude mať viac povinností a nákladov ako prínosov.

5. Chce podnikateľ podnikať len na území SR alebo plánuje podnikať aj na zahraničných trhoch?

Daň z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie má špecifický režim. Tento faktor je potrebné brať pri rozhodovaní do úvahy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky