Kolaudácia

Kolaudácia je činnosť príslušného stavebného úradu smerujúca k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. Stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, sociálnych priestoroch, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva na stavebnom úrade – príslušné oddelenie mestského úradu.
Náležitosti prikladané k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • Projekt skutočného vyhotovenia stavby,
 • Zameranie skutočného osadenia objektu
 • Stavebný denník
 • Revízna správa o odskúšaní a bezchybnosti inštalácie,
 • Revízna správa o odskúšaní a bezchybnosti komínov a ich napojenia na kotly,
 • Doklad o vodotesnosti žumpy a pod,
 • Stavebné povolenie – právoplatné,
 • PS – overená stavebným úradom,
 • Projekt PO – overený hasičmi,
 • Odovzdávací a preberací protokol od dodávateľa,
 • Výpis z OR dodávateľa,
 • Záznam o prevzatí stavby do digitálnej mapy,
 • Zameranie stavby aj s prípojkami IS,
 • Geometrický plán zavkladovaný do katastra,
 • Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia NN prípojka,
 • Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie,
 • Revízna správa bleskozvodu,
 • Protokol o skúške rozvádzačov,
 • Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia,
 • Protokol o meraní vodivého prepojenia plynomera,
 • Zápis o napustení plynu a ovzdušnení plynovodu,
 • V prípade prípojky aj iskrová skúška,
 • Protokol o vnútornej kanalizácii,
 • Protokol o tlakovej skúške vodovodného potrubia,
 • Protokol o vykurovacej skúške,
 • Protokol o vykonaní tlakovej skúšky UK,
 • Bazénová technológia,
 • Sauna,
 • Funkčná skúška vzduchotechniky,
 • Výťah – kniha výťahu a 1.úradná skúška,
 • Certifikáty – úplne od všetkých zabudovaných materiálov,
 • Zmluva s OLO,
 • Hl. m. SR Bratislava – odd.Ž.P, uvedenie malých zdrojov znečistenia do prevádzky doložiť,
 • Potvrdenia o odovzdaní stavebného odpadu.

Kolaudačné konanie

Stavebný úrad po obdržaní žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu so všetkými vymenovanými prílohami začne kolaudačné konanie, investor dostane oznámenie o začatí kolaudačného konania s dátumom uskutočnenia ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním priamo na stavbe. Stavebný úrad tu overí či v žiadosti predložené dokumenty zodpovedajú skutočnosti. Ústne konanie je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov stavebného konania vyjadriť svoje pripomienky a stanoviská ku stavbe.

Pokiaľ sú všetky overené skutočnosti pravdivé a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad vydá v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie, v ktorom povolí užívanie stavby na ten účel, na ktorý bola postavená. V rozhodnutí uvedie stavebný úrad podmienky, za ktorých povoľuje užívanie stavby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prevádzkový poriadok

Niektorí podnikatelia majú povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok. V rámci kontrol je jeho absencia častokrát dôvodom na uloženie pokuty.

Uvedenie podnikateľského priestoru do prevádzky

Mnoho podnikateľov zabúda na povinnosť získať súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky. Táto povinnosť sa pritom týka každého.

Rozrastá sa vám biznis? Dajte svojej firme vianočný darček

Väčšina malých a stredných firiem vôbec nevyužíva firemný server, pretože nepozná výhody, ktoré takéto riešenie ponúka. Oboznámte sa s malými servermi od spoločnosti Hewlett Packard.

Ako zvládnuť upratovanie firemných priestorov?

Čistota pracovného priestoru má veľký vplyv na pracovnú pohodu aj produktivitu práce. Aké zásady pri upratovaní dodržovať, aby sme pracovný priestor udržali dlhodobo čistý?