Kolaudácia

Kolaudácia je činnosť príslušného stavebného úradu smerujúca k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. Stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, sociálnych priestoroch, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva na stavebnom úrade – príslušné oddelenie mestského úradu.
Náležitosti prikladané k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • Projekt skutočného vyhotovenia stavby,
 • Zameranie skutočného osadenia objektu
 • Stavebný denník
 • Revízna správa o odskúšaní a bezchybnosti inštalácie,
 • Revízna správa o odskúšaní a bezchybnosti komínov a ich napojenia na kotly,
 • Doklad o vodotesnosti žumpy a pod,
 • Stavebné povolenie – právoplatné,
 • PS – overená stavebným úradom,
 • Projekt PO – overený hasičmi,
 • Odovzdávací a preberací protokol od dodávateľa,
 • Výpis z OR dodávateľa,
 • Záznam o prevzatí stavby do digitálnej mapy,
 • Zameranie stavby aj s prípojkami IS,
 • Geometrický plán zavkladovaný do katastra,
 • Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia NN prípojka,
 • Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie,
 • Revízna správa bleskozvodu,
 • Protokol o skúške rozvádzačov,
 • Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia,
 • Protokol o meraní vodivého prepojenia plynomera,
 • Zápis o napustení plynu a ovzdušnení plynovodu,
 • V prípade prípojky aj iskrová skúška,
 • Protokol o vnútornej kanalizácii,
 • Protokol o tlakovej skúške vodovodného potrubia,
 • Protokol o vykurovacej skúške,
 • Protokol o vykonaní tlakovej skúšky UK,
 • Bazénová technológia,
 • Sauna,
 • Funkčná skúška vzduchotechniky,
 • Výťah – kniha výťahu a 1.úradná skúška,
 • Certifikáty – úplne od všetkých zabudovaných materiálov,
 • Zmluva s OLO,
 • Hl. m. SR Bratislava – odd.Ž.P, uvedenie malých zdrojov znečistenia do prevádzky doložiť,
 • Potvrdenia o odovzdaní stavebného odpadu.

Kolaudačné konanie

Stavebný úrad po obdržaní žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu so všetkými vymenovanými prílohami začne kolaudačné konanie, investor dostane oznámenie o začatí kolaudačného konania s dátumom uskutočnenia ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním priamo na stavbe. Stavebný úrad tu overí či v žiadosti predložené dokumenty zodpovedajú skutočnosti. Ústne konanie je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov stavebného konania vyjadriť svoje pripomienky a stanoviská ku stavbe.

Pokiaľ sú všetky overené skutočnosti pravdivé a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad vydá v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie, v ktorom povolí užívanie stavby na ten účel, na ktorý bola postavená. V rozhodnutí uvedie stavebný úrad podmienky, za ktorých povoľuje užívanie stavby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?

Ako označiť prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň a ako ju správne označiť? Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade jej neoznačenia?

Kde môže byť miesto podnikania a sídlo firmy?

V čom sa líši sídlo a miesto podnikania, aké možnosti má firma pri rozhodovaní o tom, akú adresu bude používať a aké praktické otázky musí riešiť?

Sídlo firmy

Určenie sídla spoločnosti je nevyhnutnou podmienkou jej založenia. Aké požiadavky musí spĺňať nehnuteľnosť, aby mohla byť sídlom firmy? Je rozdiel medzi sídlom a miestom podnikania či prevádzkarňou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky