Zmeny v daňových zákonoch od roku 2014 schválené vládou

Zmeny v daňových zákonoch od roku 2014 schválené vládou
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na rokovaní vlády minulý týždeň bola chválená časť noviel zákonov pre zatraktívnenie podnikateľského prostredia, zníženie administratívnej záťaže a boj proti daňovým podvodom, ktoré boli predložené Ministerstvom financií SR.

Novela daňového poriadku od roku 2014

O pripravovanej novele daňového poriadku sme písali v článku Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2014. K novele daňového poriadku bolo vznesených celkovo 106 pripomienok z toho 64 bolo akceptovaných (52) alebo čiastočne akceptovaných (12). Dôležité zmeny, ktoré boli zapracované do predkladaného návrhu novely zákona o správe daní sú:

 • Došlo k spresneniu ustanovenia o vyňatí  údajov z predmetu daňového tajomstva. Za porušenie daňového tajomstva sa nebude považovať sprístupnenie len takých informácií o daňovom subjekte, ktoré súvisia s dopustením sa správneho deliktu podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Z upraveného textu vyplýva, že zverejňovanie údajov sa bude dotýkať aj servisných organizácií, ak porušia svoje povinnosti.
 • Na základe pripomienky Slovenskej komory daňových poradcov došlo k doplneniu novelizačného bodu, ktorým sa ustanovuje správcovi dane povinnosť odpustiť zmeškanie lehoty zo závažných dôvodov na strane daňového subjektu.
 • Záväzná stanovisko vydá Finančné riaditeľstvo SR aj v prípade, ak návrh daňového subjektu na uplatnenie postupu podľa príslušných ustanovení daňových predpisov zahŕňa riešenia, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.
 • Daňový subjekt, ktorý vykonal platbu na nesprávny účet pre platbu dane, bude môcť požiadať o jej vrátenie alebo preúčtovanie do 3 mesiacov odo dňa vykonania platby. Pri vrátení bude správca dane postupovať ako pri vrátení preplatku podľa § 79.
 • Minimálna suma za vydanie záväzného stanoviska zostane nezmenená aj napriek pripomienkam viacerých subjektov znížiť sumu za vydanie záväzného stanoviska tak, aby sa stalo prístupnejšie aj malým a stredne veľkým podnikateľom. Precizujú a upravujú sa aj ďalšie ustanovenia novely zákona o daňovom poriadku.

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2014

K predloženej novele zákona o dani z príjmov bolo vznesených celkovo 157 pripomienok z toho 101 bolo akceptovaných (78) alebo čiastočne akceptovaných (23). Dôležité zmeny, ktoré boli zapracované do predkladaného návrhu novely zákona o dani z príjmov sú:

 • Daňovník bude môcť podať odvolanie proti rozhodnutiu o určení platiť preddavky na daň inak. V pôvodnom návrhu novely zákona o dani z príjmov sa v prípade vlastnej žiadosti daňovníka navrhovalo znenie v tom zmysle, aby nebolo možné odvolať sa.
 • Prijímatelia podielov zaplatenej dane, ktorí sú povinní zriadiť osobitný bankový účet by podľa navrhovanej úpravy § 50 ods. 13 zákona o dani z pridanej hodnoty mohli úroky z prijatých podielov použiť na úhradu nákladov spojených s vedením tohto účtu.
 • Nepeňažný príjem zamestnanca za používanie motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súkromné účely sa navrhuje zdaňovať počas 8 rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania. V prvom roku sa nepeňažný príjem stanoví vo výške 1 % zo vstupnej ceny, za každý aj začatý kalendárny mesiac. V druhom až ôsmom roku by sa mala vstupná cena každoročne znížiť o 12,5 %.  V prípade vykonania technického zhodnotenia, o toto sa zvýši vstupná cena aj pre účely výpočtu nepeňažného príjmu. Používanie motorového vozidla, ktoré bolo zaradené dlhšie ako 8 rokov, by nezakladalo nepeňažný príjem zamestnanca podliehajúci dani.
 • Doplňujú sa novelizačné body, podľa ktorých by sa pri úrokových príjmoch z hypotekárnych záložných listov, ktoré plynú fyzickým osobám, daň vyberala zrážkou bez možnosti uplatnenia výdavkov. Predmetné príjmy tak nevstúpia do vymeriavacieho základe pre výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne.
 • Návrh ustanovenia o oprávnení zahrnovať do základu dane výdavky zamestnávateľa na dopravu na miesto výkonu práce zamestnanca a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa sa upravuje tak, aby bola do základu dane zahrnovaná tá časť výdavkov, ktorá prevyšuje skutočne prijatú dotáciu, ak ju daňovník prijal.
 • Precizuje sa úprava priebežného zahrnovania záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti do základu dane.

Pripomienka vznesená Slovenskou komorou daňových poradcov, ktorej zmyslom bolo odstrániť časový limit pre uznanie daňových výdavkov, ktoré boli vynaložené v súvislosti so začatím činnosti (§ 6), z ktorej plynú daňovníkovi príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu nehnuteľností a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, nebola akceptovaná.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

K novele zákona o dani z pridanej hodnoty bolo vznesených celkovo 133 pripomienok z toho 31 bolo akceptovaných (17) alebo čiastočne akceptovaných (14). Dôležité zmeny, ktoré boli zapracované do predkladaného návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty sú:

 • Skutočnosti, na základe ktorých sa subjekt stáva platiteľom dane zo zákona by mal preverovať daňový úrad. Ak daňový úrad nevydá osvedčenie o registrácii  pre daň (DPH), vydá o tom rozhodnutie, proti ktorému sa nebude možné odvolať.
 • Z dôvodu jednoznačnosti výkladu sa upresňuje, že opravný doklad (faktúru), ktorým sa mení alebo dopĺňa pôvodná faktúra (§ 72), by mal byť platiteľ dane povinný vyhotoviť do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 (prípad vrátenia tovaru alebo jeho časti, zvýšenia alebo zníženia jednotkovej ceny a pod.).
 • Vkladá sa novelizačný bod, ktorým sa dopĺňa ustanovenie upravujúce tzv. tuzemské samozdanenie“ vybraných tovarov a služieb. Podľa doplneného návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty prenos povinnosti platiť DPH na odberateľa (obchod platiteľ dane – platiteľ dane v tuzemsku) sa navrhuje aj na plnenia vzťahujúce sa na dodania vybraných tovarov ako napríklad konkrétne druhy poľnohospodárskych plodín, kovov, mobilných telefónov a integrovaných obvodov. Konkrétne druhy sú určené v nadväznosti na kapitoly Spoločného colného sadzobníka. Ustanovenia boli doplnené (§ 69 ods. 12) pre zefektívnenie boja proti daňovým podvodom, ktoré sa uskutočňovali práve na určitých druhoch tovarov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie právnickej osoby má daňovník povinnosť podať bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (výnosov). Najdôležitejšie informácie o daňovom priznaní v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky