Novela zákona o dani z príjmov od roku 2023 a 2024 (plánované zmeny)

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2023 a 2024 (plánované zmeny)
Zdroj: Rawpixel.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké zmeny sa navrhujú v zákone o dani z príjmov od roku 2023 a neskôr? Plánované zmeny ovplyvnia aj pravidlá transferového oceňovania, uplatňovania úrokových nákladov a iné.

Od roku 2023 (resp. 2024) sa navrhujú zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s obmedzovaním nákladových úrokov, zmenami v transferovom oceňovaní, výpočtom nároku na daňový bonus na dieťa, zmeniť by sa mal spôsob registrácie k dani z príjmov u niektorých daňovníkov, aj postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie a mnohé ďalšie. Najvýznamnejšie navrhované zmeny sú zhrnuté v článku ďalej.

Doplnenia a spresnenia pri ekonomickom prepojení od roku 2023

Od roku 2023 sa navrhuje doplniť do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) znenie, podľa ktorého sa podiely blízkych osôb spočítavajú na účely určenia ekonomického prepojenia a v prípade, ak prekročia 25 % a viac (na účely počítania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu) sa budú považovať za ekonomicky prepojené.

Ako príklad sa v dôvodovej správe uvádza situácia, kedy, ak má manžel podiel 100 % v spoločnosti A, 15 % v spoločnosti B a jeho manželka má podiel 15% v spoločnosti B. Podľa súčasne platného znenia zákona sa spoločnosti A a B nepovažujú za prepojené, ale podľa navrhovaných doplnení by sa za ekonomicky prepojené považovali, pretože sa podiely 15 % a 15 % sčítajú a prevyšujú 25 %.

V rámci doplnení k ekonomickému prepojeniu by sa za ekonomické prepojenie mali považovať aj tieto vzťahy:

  • vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí,
  • vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami na území SR,
  • vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú závislými osobami podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov a
  • vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.

Poznámka: Ustanovenie § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov hovorí o závislých osobách na základe vzťahu blízkych osôb, ekonomického, personálneho prepojenia alebo inak prepojených osôb alebo subjektov alebo osôb alebo subjektov, ktoré sú na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Kontrolovaná transakcia a závislá činnosť od roku 2023

Navrhuje sa jednoznačne vylúčiť z kontrolovaných transakcií vzťah na základe závislej činnosti. Za kontrolovanú transakciu by sa tak nepovažovala závislá činnosť, z ktorej príjmy spadajú pod § 5 zákona o dani príjmov, a to v postavení zamestnanca či konateľa.

Transakcia do 10 000 eur už nebude významnou kontrolovanou transakciou od roku 2023

Navrhuje sa zjednodušiť administratívne povinnosti pri vykazovaní transakcií s nízkou hodnotou. Po novom sa navrhuje, aby sa právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem (výnos), ani daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur, nepovažoval za významnú kontrolovanú transakciu. Takéto negatívne vymedzenie významnej kontrolovanej transakcie sa však neuplatní, ak pôjde o úver alebo pôžičku s istinou nad 10 000 eur.

Príklad na vylúčenie významnej kontrolovanej transakcie od roku 2023

Spoločnosť A poskytne spoločnosti B právne služby za rok 2023 v hodnote 9 000 eur. K 31.12.2023 sú tieto služby spoločnosťou B uhradené. Pre spoločnosť A platí, že za rok 2023 dosiahne z predmetnej transakcie zdaniteľný príjem v hodnote 9 000 eur. Pre spoločnosť B platí, že za rok 2023 dosiahne daňový výdavok vo výške 9 000 eur. Keďže príjem aj výdavok na obidvoch stranách je pod 10 000 eur, takáto transakcia sa nebude považovať za významnú kontrolovanú transakciu a v tomto zmysle sa nebude ani vykazovať ako významná kontrolovaná transakcia.

Uľahčenie pre zahraničných daňovníkov podnikajúcich na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne od roku 2023

V tomto prípade ide o zjednodušenie pre daňovníkov, ktorí nemajú povinnosť zaregistrovať svoju organizačnú zložku v obchodnom registri, pretože napríklad podnikajú na území SR dočasne (majú tu napr. stavebný alebo montážny projekt). Navrhovanou zmenou zákona o dani z príjmov sa im chce umožniť, aby pri určovaní základu dane stálej prevádzkarne vychádzali z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi priraditeľnými stálej prevádzkarni. Príslušné výnosy a náklady by boli zistené z účtovnej alebo inej obdobnej evidencie zahraničného daňovníka. Takíto daňovníci totiž nie sú povinní viesť účtovníctvo podľa slovenských účtovných predpisov.

Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov od roku 2024

Ide o návrh na zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov miereného proti praktikám, ktoré využívajú nadmerné dlhové financovanie na umelé znižovanie základu dane z príjmov. Navrhované pravidlo vyplýva z povinnosti transpozície európskej smernice (smernica ATAD).

Pravidlo o obmedzení zahrnovania čistých úrokových nákladov do základu dane v novom navrhovanom § 17k zákona o dani z príjmov by sa malo uplatňovať u právnických osôb – daňových rezidentov SR alebo právnických osôb, nerezidentov, ktorí majú na území SR stálu prevádzkareň.

Prečítajte si tiež

Limitácia čistých úrokových nákladov by sa mala uplatňovať u tých právnických osôb, u ktorých suma čistých úrokových nákladov presiahne čiastku 3 000 000 eur. Ak suma čistých úrokových nákladov bude vyššia ako 3 000 000 eur, základ dane sa zvýši o sumu, o ktorú čisté úrokové náklady presiahnu 30 % ukazovateľa tzv. daňová EBITDA (EBITDA = zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi).

Pre tieto účely limitácie nákladových úrokov sa ukazovateľ daňový EBITDA za príslušné zdaňovacie obdobie navrhuje vypočítať ako súčet:

  • jednotlivých druhov základov dane (pred vykonaním úpravy podľa pravidla o obmedzení úrokových nákladov),
  • čistých úrokových nákladov a
  • daňových odpisov majetku.
Článok pokračuje pod reklamou

Nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov, sa navrhuje uplatňovať prednostne pred pravidlami nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov.

Ak sú čisté úrokové náklady záporné (úrokové výnosy sú vyššie ako daňovo uznateľné úrokové náklady), potom by si právnická osoba mohla všetky úrokové náklady uznať ako daňové. Nové pravidlo sa navrhuje neuplatňovať u tých právnických osôb, u ktorých suma čistých úrokových nákladov nepresiahne 3 000 000 eur vrátane.

Nové pravidlo sa navrhuje prvýkrát aplikovať až na čisté úrokové náklady plynúce na základe zmlúv o úveroch a pôžičkách uzatvorených po 31.12.2023. Limitácii by tak nemali podliehať čisté úrokové náklady plynúce zo zmlúv a ich dodatkov uzatvorených do 31.12.2023 (vrátane).

Pravidlá nízkej kapitalizácie a kapitalizované úroky od roku 2023

V súvislosti so zavedením nového pravidla o obmedzovaní čistých úrokových nákladov od roku 2024, sa navrhuje do zákona o dani z príjmov zaviesť aj úprava, ktorá spresňuje, že pravidlá nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona by sa nemali uplatňovať na úrokové náklady kapitalizované do majetku v ocenení vlastnými nákladmi.

Predkladanie transferovej dokumentácie v cudzom jazyku od roku 2023

Do zákona o dani z príjmov sa navrhuje zaviesť možnosť predložiť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu prvotne v cudzom jazyku, a následne, ak by správca dane požadoval dokumentáciu aj v slovenčine, bude platiť povinnosť daňovníka predložiť dokumentáciu v slovenčine do 15 dní od doručenia výzvy.

Postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie od roku 2023

V tomto prípade ide o doplnenie postupu daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Navrhuje sa úprava tzv. zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku, vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam. Konkrétne, do ustanovenia § 20 zákon o dani z príjmov sa v ods. 2 písm. c) a ods. 24 navrhuje doplniť možnosť zahrnovania tvorby opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v preventívnom reštrukturalizačnom konaní do daňových výdavkov, a to obdobne, ako je tomu v prípade pohľadávok voči dlžníkovi v tzv. klasickej úpadkovej reštrukturalizácii.

Zmena pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa od roku 2023

Uvedená navrhovaná zmena sa týka fyzických osôb. Ide o návrh z dôvodu, aby nedochádzalo k situáciám, kedy si od roku 2023 pre nedostatočne vysoký základ dane nebude môcť daňovník (fyzická osoba) uplatniť celý nárok na daňový bonus. Výška nároku na daňový bonus je limitovaná výškou vykázaného základu dane. Možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa sa navrhuje dosiahnuť započítaním príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (rodičov) do úhrnu príjmov pre účely posúdenia nároku na daňový bonus a jeho uplatnenie.

Zmena spôsobu registrácie na daň z príjmov od roku 2023

Od 1.1.2023 sa navrhuje zmeniť spôsob registrácie daňovníkov na daň z príjmov. Od 1.1.2023 bude správca dane registrovať právnické a fyzické osoby na daň z príjmov z úradnej moci. Registrácia bude prebiehať  na základe údajov zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci z iných registrov ako je obchodný register a živnostenský register.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky