Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený materiál, ktorý popisuje reformné snaženie vlády SR v kľúčových štrukturálnych oblastiach, pričom reaguje na odporúčania Rady EÚ pre Slovensko.  Ako sa uvádza v materiáli, pri plánovaní a implementácii reforiem je nutné vychádzať z analýzy súčasného stavu krajiny v najzásadnejších oblastiach. Tými sú alokačná efektívnosť, trh práce a vzdelávanie. Prioritou je návrat k udržateľným verejným financiám a stabilizácia vývoja verejného dlhu v pomere k HDP. Okrem toho je ale cieľom aj zvyšovanie kvality života obyvateľov. V tejto sfére zostávajú najväčšími výzvami bývanie, zdravie a kvalita nadobudnutých vedomostí a zručností. V článku približujeme niekoľko realizovaných a plánovaných opatrení.

Opatrenia v oblasti daní – zníženie daňovej medzery, eFaktúra či QR kódy na tlačivách

Jednou z tém, ktorými sa materiál zaoberá, je nastavenie daňového systému na Slovensku. Jeho reforma by mala priniesť vyššiu hospodársku efektívnosť, podporiť environmentálnu a fiškálnu udržateľnosť a zvýšiť spravodlivosť. Ako sa v materiáli uvádza, daňové zaťaženie práce osôb s nízkymi príjmami a jednorodičovských domácností je v porovnaní s inými krajinami EÚ mimoriadne vysoké. No na druhej strane sa naplno nevyužíva potenciál environmentálnych daní a daní z nehnuteľností. Preto Rada EÚ odporučila zefektívniť daňový mix a využiť potenciál environmentálnych a majetkových daní.

Medzi odpočtovanými opatreniami je napríklad zníženie daňovej medzery na DPH a zlepšenie efektívnosti výberu. Má sa tak stať prostredníctvom legislatívneho definovania daňového podvodu v spojení so softwarningovými upozorneniami v štýle „trikrát a dosť“. Týmto opatrením sa umožní ľahšie vyhodnotiť účasť na podvode, čo má podporiť psychologický efekt plnenia si daňových povinností.

Zefektívnenie procesu vymáhania daňových nedoplatkov má zabezpečiť novela daňového poriadku, pričom cieľom je zvýšiť objem vymožených a uhradených nedoplatkov, znížiť celkový objem evidovaných nedoplatkov a zvýšiť efektivitu vymáhania a zabezpečenia rozvoja IT podpory exekútorov. Text návrhu tejto legislatívnej úpravy sa finalizuje.

Prečítajte si tiež

Jedným z opatrení je pokračovanie v príprave tzv. eFaktúry, teda informačného systému na predkladanie faktúr v elektronickej podobe, a to na národnej úrovni podľa legislatívneho rámca, ktorý bude schválený členskými štátmi EÚ.

Do plánovaných opatrení patrí okrem iného aj skvalitnenie elektronických služieb finančnej správy. Do výstupných dokumentov sa budú vkladať QR kódy, ktoré by mali pomôcť znížiť chybovosť pri platbe daní, poplatkov alebo pokút na strane daňového subjektu. Zároveň by sa takto mala zrýchliť práca subjektov. Prvé výstupné dokumenty s QR kódom by sa mali odosielať na prelome mája a júna 2024. „Opatrenie zahŕňa aj predvyplnenie daňových priznaní fyzickej osoby poberajúcej príjmy zo závislej činnosti a zrušenie povinnosti zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti,“ uvádza sa v dokumente.

Zjednodušenie zamestnávania – boj proti nedostatku pracovnej sily

S nedostatkom pracovnej sily bojuje slovenský trh práce už dlhšie. Situáciu prehlbuje demografický tlak, starnutie obyvateľstva či odliv mozgov. Ako sa uvádza v materiáli, zamestnávatelia dnes čelia historicky najvyšším nedostatkom kapacít pri obsadzovaní voľných pozícií. Kompenzuje to sčasti nárast zahraničných pracovníkov. V tejto súvislosti majú navrhované opatrenia prispieť k zníženiu bariér a prilákaniu kvalifikovanej pracovnej sily. Medzi opatreniami sú napríklad:

 • vytvorenie stredísk tzv. „one-stop shopov" poskytujúcich komplexné služby podporujúce integráciu zahraničných štátnych príslušníkov, ako aj občanov zo SR pri návrate zo zahraničia,
 • zjednodušenie podmienok prijatia vysokokvalifikovaných zamestnancov na trh práce – transpozícia smernice EÚ do národnej legislatívy, vďaka ktorej sa majú zatraktívniť „modré karty“, ktoré slúžia ako povolenie na pobyt pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. Ide tiež o uznanie odbornej kvalifikácie alebo zníženie výšky platového prahu potrebného na získanie „modrej karty“,
 • rozvoj zručností pracovnej sily – projekty podporujúce nadobúdanie a zmenu zručností uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na mladých do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú vo vzdelávaní ani v odbornej príprave.
Článok pokračuje pod reklamou

Inovácie posúvajú vpred

Aby bolo možné ekonomicky rásť, je potrebné sa zamerať aj na výskum, vývoj a inovácie. V rámci plánu reforiem zahŕňajú opatrenia napríklad:

 • spustenie aspoň dvoch finančných nástrojov podporujúcich inovácie vo firmách najmä v rannej fáze životného cyklu podniku a v rastovej fáze,
 • zavedenie tzv. digitálneho trhoviska, teda centrálnej platformy, ktorá zvýši efektívnosť obstarania štátneho IT,
 • zvýšenie počtu vytvorených a zavedených riešení eGovernment, konkrténe zavedenie dvoch digitálnych riešení životných situácií – strata a hľadanie zamestnania a kúpa nehnuteľnosti,
 • podpora projektov spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja.

Zelenú transformáciu treba urýchliť

Konflikt na Ukrajine zdôraznil potrebu zrýchlenia zelenej transformácie, zníženia závislosti od ruských fosílnych palív a posilnenia odolnosti energetického systému celej EÚ. Európska komisia preto pripravila plán REPowerEU. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je v tejto súvislosti ambíciou znížiť závislosť od fosílnych palív a rýchlejšie začlenenie obnoviteľných zdrojov energie do energetického mixu SR. Medzi opatreniami sa nachádza napríklad:

 • zjednodušenie povoľovacích procesov,
 • investície do energetickej infraštruktúry, dopravy s nulovými emisiami a energetickej hospodárnosti budov,
 • budovanie a modernizácia obnoviteľných zdrojov energie,
 • a iné.

Ukončenie štádia medzirezortného pripomienkového konania bude 8. 4. 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky