E-faktúra – o čo ide a kedy sa má spustiť?

Čo prinesie nový systém e-faktúra, na koho by sa mal vzťahovať a kedy sa plánuje zaviesť v praxi? Ministerstvo financií hovorí o výhodách jeho zavedenia, podnikatelia upozorňujú na novú byrokratickú záťaž.

Ešte v januári 2021 sa začalo hovoriť o novom systéme, v ktorom budú faktúry sprístupňované Finančnej správe SR elektronicky. Má ísť o nový informačný systém elektronickej fakturácie s názvom e-faktúra, do ktorého by mali byť zapojení všetci podnikatelia. Do dnešného dňa však nie sú známe detailné informácie o tom, ako presne bude e-faktúra fungovať a odkedy sa plánuje jej zavedenie aj pre podnikateľov.

V čom spočíva podstata e-faktúry?

Zavedením systému e-faktúra by sa mali všetky vystavené faktúry, resp. určité povinnosti sú aj pre prijaté,  zasielať finančnej správe hneď po ich vyhotovení v systéme. Podnikateľské subjekty by tak mali mať povinnosť vyhotovovať faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom e-Kasy a zaslať ju elektronicky finančnej správe. Odberateľovi však bude stále možné zaslať faktúru buď elektronicky lebo papierovo. Hovoríme o tzv. „veľkej“ e-faktúre pre podnikateľské subjekty, čiže B2B (Business to Business). Povinnosť sa má rovnako vzťahovať aj na banky, poisťovne atď.

Doposiaľ však nebol vydaný návrh zákona, ktorý by túto povinnosť legislatívne zastrešoval. V máji 2022 Ministerstvo financií SR predstavilo návrh technického riešenia systému e-faktúra. Pre verejnosť zverejnilo aj web stránku, kde je možné, bez akéhokoľvek vytváraniu účtu a prihlasovania sa, vyhotoviť “cvičnú” elektronickú faktúru, ktorá sa následne elektronicky sprístupní finančnej správe. Otestovať systém a vytvoriť skúšobnú e-faktúru je teda možné aj v súčasnosti. Paralelne sa rieši systém tzv. „malej“ e-faktúry pre sektor B2G (Business to Government), čiže sprístupňovanie elektronických faktúr, ktoré sú vystavované pre štátne subjekty.

Kedy by sa mala e-faktúra spustiť?

Podľa údajov dostupných na stránke Ministerstva financií o e-faktúre je implementácia rozdelená do štyroch fáz (pričom termíny 2. a 3. fázy sú už posunuté oproti tým, ktoré boli prezentované 5. mája 2022, pri 4. fáze zatiaľ termín uvedený nie je):

 1. fáza: Úvodná prezentácia riešenia na Ministerstve financií Slovenskej republiky (Media day). Zahájenie verejnej testovacej prevádzky prototypu IS EFA a OpenAPI pre zaručenú elektronickú fakturáciu: 5. máj 2022
 2. fáza: Zahájenie testovacej prevádzky IS EFA pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Datacentrum: December 2022
 3. fáza: Sprístupnenie testovacej prevádzky IS EFA pre ostatné rozpočtové organizácie Ministerstva financií Slovenskej republiky vrátane Finančnej správy Slovenskej republiky: Apríl 2023
 4. fáza: Sprístupnenie testovacej prevádzky IS EFA pre ostatné subjekty štátnej a verejnej správy.

Pre zavedenie systému e-faktúry pre podnikateľov (B2B) teda stále nie je známy jednoznačný dátum. Tak ako v máji 2022 uviedlo Ministerstvo financií SR, do popredia sa primárne dostáva koncept „malej“ e-faktúry, čiže B2G. Plánované zavedenie systému B2B však bude technicky totožné so systémom B2G, bude sa dať teda následne využiť aj pre podnikateľov.

Ako by mal systém e-faktúra fungovať?

Aj keď bol predstavený návrh technického riešenia systému e-faktúra, detaily, ale i možnosti fungovania sa môžu stále meniť. Ministerstvo financií zatiaľ predstavilo návrh technickej stránky, ako by malo sprístupňovanie faktúr do systému e-faktúra prebiehať.

Na strane dodávateľa by malo platiť nasledovné:

 • Podnikateľský subjekt dodávajúci tovar alebo službu v procese vyhotovenia faktúry zašle údaje z faktúry do systému e-faktúra, teda finančnej správe.
 • Dodávateľ môže faktúru vyhotoviť vo svojom fakturačnom softvéri (zakúpenom alebo vytvorenom vo vlastnej réžii) alebo v online aplikácii poskytnutej zo strany štátu zadarmo.
 • V prípade vystavenia faktúry v účtovnom softvéri dodávateľa, bude následne faktúra zaslaná cez open API do systému e-faktúra.
 • Ak bude podnikateľ používať online štátnu aplikáciu, pri prvom používaní musí štatutár vytvoriť svoj účet a zadať elektronický certifikát, ktorý slúži na identifikáciu subjektu finančnou správou a bezpečnosť prenosu dát.
 • Firma môže „odsledovať“, kto (ktorá účtovníčka či fakturantka) vystavil faktúru, ak pridelí každej osobe vlastný kľúč, inak bude mať spoločnosť pridelený jeden kľúč, pod ktorým sa budú faktúry vystavovať.
 • Vyplniť bude musieť jednotlivé položky faktúry, ktoré sa bežne vyžadujú legislatívou v súčasnosti.
 • K faktúram bude možné nahrávať a pripájať aj prílohy, v riešení je veľkosť prílohy, ktorú nebude možné prekročiť.
 • Následne sa na konci zobrazia údaje sumárne a podnikateľ si môže pred odoslaním ešte raz pozrieť rekapituláciu všetkých položiek na faktúre, ktoré zadal.
 • Podnikateľ dá vygenerovať faktúru a odošle ju do systému e-faktúra. Vytvorenú faktúru si bude možné stiahnuť aj vo formáte pdf.
 • Finančná správa, teda systém e-faktúra, pridelí identifikátor faktúry.
 • Až následne po pridelení identifikátora faktúry môže dodávateľ postúpiť ďalej faktúru odberateľovi, a to buď elektronicky alebo papierovo.

Na strane odberateľa by sa mala vyžadovať práca so systémom e-faktúra najmä v prípade, ak bude chcieť z prijatej faktúry uplatňovať daňový výdavok alebo si odpočítať DPH, ale aj keď príjme faktúru od zahraničného dodávateľa, ktorý nemá povinnosť vyhotovovať faktúry podľa slovenského zákona o DPH (a nemá tak ani povinnosť vyhotovovať faktúry v systéme e-faktúra):

 • Odberateľ označí vo svojom fakturačnom softvéri alebo online aplikácii tú faktúru, z ktorej si chce uplatniť odpočet DPH či daňový výdavok.
 • Ak slovenský odberateľ príjme faktúru od zahraničného dodávateľa, ktorý nemá povinnosť vyhotovovať faktúru podľa (slovenského) zákona o DPH, povinnosť oznámiť tieto údaje bude mať slovenský odberateľ, a to do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPH za obdobie, v ktorom z tohto plnenia vznikla daňová povinnosť.
 • Ak faktúru od zahraničného dodávateľa, ktorý nemá povinnosť vyhotovovať faktúru podľa (slovenského) zákona o DPH prijme slovenský odberateľ, ktorý nie je platiteľ DPH, vzniká odberateľovi rovnako povinnosť oznámiť údaje z prijatej faktúry, t. j. nahrať ju do systému e-faktúra, a to pred prvým uplatnením daňového výdavku.
 • Naďalej bude možné uplatňovať aj princíp, kedy faktúry vystavuje za dodávateľa odberateľ na základe ich dohody.

Ako by sa mali faktúry finančnej správe elektronicky odosielať?

Zatiaľ neexistuje “ostrý” systém, ktorým by sa faktúry finančnej správe elektronicky sprístupňovali. Uvažuje sa však s dvomi možnosťami:

 1. Podnikatelia, ktorí aktuálne vystavujú faktúry v účtovnom, resp. fakturačnom softvéri, by mali mať možnosť naďalej vystavovať faktúry v tomto softvéri, avšak súčasťou tohto systému bude musieť byť po novom aj určitý komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou. Dodávatelia účtovných softvérov by tak mali túto požiadavku zakomponovať do najnovších verzií, aby bolo možné ich účtovný systém naďalej využívať. Hoci Ministerstvo financií tvrdí, že v tomto prípade by sa nemalo pri vystavovaní faktúr zmeniť nič, podnikatelia upozorňujú na zmeny v zaužívaných procesoch, ako aj obavu o technické riešenie a rýchlosť pri prideľovaní QR kódu na faktúru. Zaradiť je tu možné aj spoločnosti (najmä tie väčšie), ktoré si vyvinuli vlastný účtovný softvér, resp. vlastné softvérové nástroje. Pre nich Ministerstvo financií ponúka otvorené programové rozhranie, prostredníctvom ktorého budú môcť faktúry vytvárané vo svojich systémoch preniesť do informačného systému e-faktúry bez nutnosti ďalšieho zásahu používateľa. Pre splnenie si povinnosti zaslať údaje z faktúry alebo oznámiť údaje z faktúry prostredníctvom vlastného fakturačného softvéru je potrebný kvalifikovaný certifikát. Kvalifikovaný certifikát je potrebné nahrať do svojho fakturačného softvéru a oznámiť to finančnej správe. Aj tu však podnikatelia avizujú viaceré problémy, ktoré môžu priniesť nemalé náklady s nastavovaním systémov.

  Náš tip: Vystavovanie faktúr online je dostupné aj v aplikácii
  KROS Fakturácia s množstvom užitočných funkcií a prepojením na účtovné programy. Pružne reaguje aj na zmeny legislatívy. Vyskúšajte ju ešte dnes.

 2. Druhou možnosťou je využívanie bezplatnej štátnej aplikácie, ktorá by mala slúžiť najmä tým podnikateľom, ktorí používanú pre vystavovanie faktúr jednoduchý program Word či Excel (pretože týmto spôsobom by nebolo možné naďalej faktúry vystavovať, predpokladá sa asi 100 000 takýchto subjektov), či pre všetky ostatné subjekty, ktoré sa rozhodnú využívať túto bezplatnú štátnu aplikáciu.
Článok pokračuje pod reklamou

Na koho by sa mal návrh zákona o e-faktúre vzťahovať?

Povinnosť vytvárania a zasielania faktúr do systému e-faktúra by sa mal vzťahovať na podnikateľov a platiteľov DPH, ktorí:

 • dodávajú tovar alebo službu,
 • prijímajú platbu pred dodaním tovaru alebo služby,
 • uplatňujú si právo na odpočítanie DPH (z faktúry),
 • uplatňujú si daňový výdavok (z faktúry).

Povinnosť zasielať údaje z faktúr platí pre zahraničných dodávateľov len vtedy, ak sú povinní vyhotovovať faktúru podľa (slovenského) zákona o DPH.

Aké výhody avizuje Ministerstvo financií zavedením e-faktúry?

Ministerstvo financií uvádza nasledujúce výhody pri zavedení systému e-faktúra:

 • zrušenie kontrolného výkazu DPH po úspešnom zavedení e-faktúry,
 • poskytnutie aplikácie pre vytváranie online faktúr bezplatne,
 • podnikatelia budú mať k dispozícii online prehľad prijatých a vystavených faktúr,
 • odberateľ môže mať faktúru k dispozícii okamžite,
 • možnosť stiahnutia údajov zo systému e-faktúra priamo do účtovného systému odberateľa,
 • možnosť vytvárania QR kódov a následné uľahčenie načítavania údajov z faktúr pri ich úhradách,
 • upozornenie odberateľ na podozrivú faktúru, automatizovaná identifikácia osôb povinných k registrácii pre DPH,
 • automatické formálne a logické kontroly, minimalizácia formálnych chýb,
 • fungovať by mala služba „over faktúru“, ktorá umožní odberateľom overiť, či boli údaje z faktúry zaslané do systému e-faktúra,

Z pohľadu štátu by mala e-faktúra prispieť k:

 • zníženiu medzery na DPH a dani z príjmov a
 • včasnému potlačeniu nelegálneho konania daňových subjektov (pri nelegálnej optimalizácii daňovej povinnosti).

Aké nevýhody vidia v praxi podnikateľské subjekty?

Prax sa v mnohých prípadoch líši od plánovaných zámerov. Napríklad, v Českej republike sa rušia e-Kasy, nakoľko ich prínos neprevýšil ich náklady. Združenie podnikateľov Slovenska upozorňuje na nedostatky v predstavenom návrhu e-faktúry, a to najmä na skutočnosť, že bez vyhodnotenia predošlých plošných opatrení na boj proti daňovým únikom a stanovenia jasných cieľov nie je možné povedať, či je zavedenie e-faktúr nevyhnutné. Kým firmy vedia veľmi presne, aké komplikácie a náklady im táto zmena spôsobí, štát nepredložil serióznu analýzu toho, čo majú e-faktúry priniesť, koľko budú stáť a aké alternatívy zvažoval, kým sa rozhodol pre riešenie, ktoré v navrhovanej podobe neexistuje nikde na svete.  Podnikatelia vidia ďalšie nedostatky a problémy týkajúce sa  predovšetkým zvýšenia byrokratickej záťaže podnikateľov (tak dodávateľov, ako aj odberateľov) a nákladného nastavovania nových procesov.

Prvenstvo Slovenska v systéme e-faktúra v rámci EÚ?

Prvotným impulzom zavedenia e-faktúry je pravdepodobne Smernica EÚ o elektronickej fakturácii. Smernica však požaduje povinné zavedenie faktúr v elektronickej podobe len v prípade komunikácie firiem so štátom v istej rovine (B2G), nie povinné zavedenie pre všetkých podnikateľov (B2B). Predstavený zámer navyše hovorí o takej podobe e-faktúr, akú nemá doteraz žiadna krajina na svete. Faktúru odberateľovi by malo byť možné zaslať až po tom, čo sa údaje z nej zašlú finančnej správe a tá faktúre pridelí identifikátor (QR kód). Po skúsenostiach s e-Kasou sa podnikatelia a účtovníci obávajú práve o technickú pripravenosť, keďže e-faktúra by sa v režime B2B týkala oveľa väčšieho počtu subjektov a omnoho väčšieho počtu dokladov.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky