Katastrálny zákon od 1. 7. 2015

Pozrite sa na päť najdôležitejších zmien, ktoré už čoskoro prinesie nový katastrálny zákon.

Nový katastrálny zákon prinesie jednoduchšiu a prehľadnejšiu úpravu na úseku katastru, zavedie evidenciu cien nehnuteľností, zjednoduší prístup k výpisom z katastru nehnuteľností rozšírením počtu prístupových miest, umožní používanie elektronických výpisov z katastru v praxi a zavedie tiež mnohé ďalšie novinky. Navrhovaná účinnosť nového katastrálneho zákona je od 1. 7. 2015.

Autorom nového katastrálneho zákona je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len Úrad). V súčasnosti tento návrh katastrálneho zákona čaká na schválenie. S ohľadom na potreby modernizácie celého systému a sprehľadnenie fungovania katastra nehnuteľností sa predkladateľ rozhodol pre vytvorenie úplne nového zákona. Päť najdôležitejších zmien, ktoré tento zákon prinesie, zhrnieme v nasledujúcej časti.

Vznikne centrálny informačný systém

Nový katastrálny zákon reaguje na zvýšené využívanie moderných technológií a informatizáciu spoločnosti. Ľudia čoraz častejšie uprednostňujú rýchle a jednoduché získavanie informácií priamo na internete pred zbytočným vystávaním rady na úrade. V rámci projektu „Operačný program informatizácie spoločnosti - Elektronické služby katastra nehnuteľností“ je plánované vytvorenie centrálneho informačného systému, ktorý bude slúžiť verejnosti i štátnym orgánom ako zdroj informácií o nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch. V rámci informatizácie bude taktiež umožnené poskytovanie informácií prostredníctvom elektronických služieb pre tzv. právne účely. Tento pokrok je možné z praktického hľadiska označiť ako veľmi pozitívny, nakoľko ušetrí množstvo času aj peňazí, napríklad pri súdnych sporoch či pri spisovaní dohôd týkajúcich sa majetku (hlavne kúpnych či darovacích zmlúv). Poskytovanie právne použiteľných výpisov z katastra nehnuteľností bude z dôvodu ich väčšej detailnosti a výpovednej hodnoty spoplatnené, avšak aj naďalej budú poskytované základné informatívne údaje o nehnuteľnostiach bezodplatne na stránkach portálu katastra.

Ceny nehnuteľností budú zverejnené v katastri

Veľkou novinkou nového katastrálneho zákona je zavedenie evidencie cien nehnuteľností. Okresný úrad bude v rámci konania o zápise do katastra nehnuteľností vykonávaného na základe príslušného návrhu a zmluvy (alebo inej verejnej listiny) evidovať cenu, za ktorú sa príslušná nehnuteľnosť predáva. Cieľom tohto inštitútu je lepšie a ľahšie sledovanie vývoja cien nehnuteľností na trhu. Údaje o cenách však nebudú bežne dostupné verejnosti (takže nebude možné zistiť, za koľko si sused kúpil dom), ale budú sprístupnené len vybraným subjektom na požiadanie - napr. štátnym orgánom, Národnej banke Slovenska, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom, notárom, daňovému úradu, osobe vyhotovujúcej cenové mapy a iným.

Poskytovanie údajov katastra sa zjednoduší

Podľa nového katastrálneho zákona dôjde k rozšíreniu počtu miest, ktoré budú môcť poskytovať údaje z katastru nehnuteľností v podobe použiteľnej aj pre právne účely. Údaje katastra nehnuteľností budú poskytované úradom prostredníctvom:

  • okresných úradov;
  • osôb zriadených Úradom (Geodetický a kartografický ústav Bratislava a Výskumný ústav geodézie a kartografie);
  • osvedčujúcej osoby – napríklad pošta, advokáti či notári (tieto osoby musia spĺňať podmienky zákona o informačných systémoch verejnej správy).

Veľmi praktické je zakotvenie možnosti advokátov získavať potrebné údaje priamo z ich kancelárie, čo celkovo zefektívni ich prácu a ušetrí klientom veľa času, ktorý doteraz strácali zbytočným vyčkávaním na úradoch.

Údaje od Úradu budú poskytované v dvoch formách: výstupy v listinnej podobe a odpisy v elektronickej podobe. Výstupom je úplný list vlastníctva. Tento druh dokumentu bude poskytovať aktuálne aj predchádzajúce zápisy v liste vlastníctva a taktiež bude obsahovať naskenované originály listov vlastníctva. Ide sa o najkomplexnejší dokument, ktorý bude možné v listinnej podobe získať. Ak budú tieto údaje poskytnuté v elektronickej podobe, hovoríme o odpise. Obidve formy vyhotovené Úradom budú považované za verejné listiny (listiny s väčšou dôkaznou silou, ktorých obsah je a priori považovaný za pravdivý) a budú použiteľné pre právne účely. Ak budete mať záujem o tieto dokumenty, budete musieť zájsť na okresný úrad. Osvedčujúce osoby budú poskytovať len výpis z listu vlastníctva (obsahuje len aktuálny stav), kópiu z listu vlastníctva (obsahuje aj predchádzajúce zápisy), kópiu z katastrálnej mapy, alebo kópiu z mapy určeného operátu.

Novinkou predkladaného katastrálneho zákona je tzv. súpis nehnuteľností. Tento dokument bude poskytovať súhrnné informácie o všetkých nehnuteľnostiach jedného vlastníka v danom katastrálnom území. Nakoľko pôjde o pomerne komplexný dokument, budú o jednotlivých nehnuteľnostiach a právach k nim poskytované len základné údaje.

Všetky vyššie uvedené formy výstupov z katastru nehnuteľností budú spoplatnené, ale ako už bolo uvedené, základné informácie bude možné aj naďalej získať bezodplatne na stránkach katastru nehnuteľností.

Poplatky pri elektronických návrhoch budú nižšie

Tak ako to už býva zvykom, s novým katastrálnym zákonom dôjde aj k zvýšeniu poplatkov spojených s vkladovým konaním. Za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti bude navrhovateľ musieť zaplatiť 70 eur, ak návrh podá v listinnej podobe, alebo 35 eur, aj bude návrh podaný elektronicky. Z tohto prístupu je jasne viditeľný trend v maximálnej možnej miere ľudí prinútiť k využívaniu elektronických prostriedkov. V prípade záujmu o expresné vybavenie návrhu môžete zaplatiť 260 eur a kataster by mal celú záležitosť vybaviť do 10 dní (čo je o 5 dní menej ako stanovuje v súčasnosti platný zákon). V návrhu zákona zatiaľ nie je riešená situácia, kedy úrad vybavenie záležitosti nestihne - či teda musí vrátiť peniaze za „nadštandardnú“ službu. V rámci medzirezortných pripomienok už bolo na tento nedostatok poukázané a je predpokladateľné, že zákonodarca bude súčasné znenie zákona ešte upravovať.

Nové konanie - Doplnenie alebo zmena evidovaných údajov o vlastníkovi, inej oprávnenej osobe alebo o nehnuteľnosti

Ide o nový, osobitný druh katastrálneho konania, ktorý poslúži k aktualizácii údajov v katastri ako sú napríklad meno a priezvisko, názov spoločnosti či zmena trvalého pobytu/sídla. Nakoľko ide o „zjednodušené konanie“, vykonávané zmeny nebudú dotknutým osobám oznamované.

Toto konanie môže okresný úrad zahájiť buď na základe návrhu, alebo z vlastnej iniciatívy („do rúk“ sa mu dostane listina, z ktorej je zrejmá zmena niektorých evidovaných údajov). Vyššie uvedené zmeny môžu byť z dôvodu ušetrenia zbytočnej administratívy vykonané aj v rámci klasických konaní ako napríklad v konaní o vklade, zápise či poznámke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky