Prieskum Ernst & Young: pre podnikateľský úspech sú kľúčové životné skúsenosti a viera vo vlastný úspech

Podnikateľom sa človek nerodí, najdôležitejšie sú jeho životné skúsenosti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ernst & Young medzi 685 podnikateľmi z celého sveta, ktorý mapuje spoločné podnikateľské znaky, ale aj aktuálne problémy a ciele úspešných podnikateľov z celého sveta. 45 % respondentov začalo podnikať až po tridsiatke. Takmer 60 % podnikateľov bolo v minulosti zamestnancami iných spoločností a 33 % považuje práve tieto skúsenosti za kľúčové pre podnikateľský úspech. Za najväčšie prekážky podnikateľského úspechu považujú podnikatelia nedostatok finančných prostriedkov, odborníkov a chýbajúce know-how.

Skúsenosti sú kľúčom k úspechu

Výsledky prieskumu rúcajú zažitý stereotyp, že každý úspešný podnikateľ začína s podnikaním bez dokončenej vysokej školy a bez pracovných skúseností. Je pravda, že mnoho podnikateľov podniká odmlada, no takmer polovica respondentov začala podnikať až po tridsiatke. Na otázku, z čoho čerpali najväčšie poučenie pre svoju podnikateľskú kariéru, najviac oslovených podnikateľov (tretina) odpovedalo, že to boli ich skúsenosti z predchádzajúceho pracovného pomeru. 30 % uviedlo vysokoškolské vzdelanie a 26 % mentora.


„Podnikatelia z celého sveta sa zhodli, že pre úspešného podnikateľa sú dnes jeho rané podnikateľské skúsenosti, kultúrne zázemie a vonkajšie prostredie rovnako dôležité ako jeho charakterové vlastnosti,“ vysvetľuje Stan Jakubek, vedúci partner Ernst & Young v Slovenskej republike. „Zdá sa, že pre formovanie podnikateľského spôsobu myslenia je dôležitejšie to, čím človek v živote prejde, než to, s čím sa narodil.“

Podnikatelia majú určité spoločné vlastnosti

Hoci prieskum ukázal, že podnikateľom sa človek nerodí, vyplynuli z neho určité modely správania a postoje, ktoré sú pre podnikateľa typické a ktorými sa odlišuje od manažérov štruktúrovanejších korporátnych spoločností. Na otázku, ktoré sú tri najdôležitejšie vlastnosti úspešného podnikateľa, odpovedali viac než tri štvrtiny respondentov, že podnikateľ „musí mať víziu“, „vášeň, zaujatie pre vec“ (73 %) a „ťah na bránku“ (64 %). Na štvrtom mieste podnikatelia spomenuli čestnosť, nasledovali novátorstvo, schopnosť ísť do rizika, odolnosť, proaktivita a zameranie na zákazníka. Naproti tomu podnikateľov, ktorí uviedli flexibilitu (33 %), dôraz na kvalitu (18 %) alebo lojalitu (14 %), bolo podstatne menej.


„Naše zistenia naznačujú, že to, čo majú úspešní podnikatelia väčšinou spoločné, je schopnosť vidieť príležitosť aj tam, kde ostatní vidia len riziká. Kľúčový je optimizmus a viera vo vlastný úspech – napriek všetkým, ktorí ich od podnikateľských plánov odrádzajú,“ dodáva Stan Jakubek.

Financie, ľudia a know-how – tri najväčšie prekážky podnikateľského úspechu

S prekážkami sa pri svojom podnikaní stretla viac než polovica (60 %) opýtaných podnikateľov, pričom za najväčší problém považujú nedostatok finančných prostriedkov (33 %). To zodpovedá aj skúsenostiam ostatných podnikateľov, mnohí z nich stále zápasia s problémami s prístupom k úverom napriek tomu, že banky v mnohých krajinách podmienky na ich poskytovanie postupne uvoľňujú. Ďalšími dvoma najčastejšie uvádzanými prekážkami sú obmedzené možnosti získať pracovníkov so zodpovedajúcími znalosťami a skúsenosťami a potrebné know-how. Jeden podnik zväčša nestačí – 10 % opýtaných podnikateľov založilo už desať a viac firiem
Väčšina podnikateľov sa zďaleka neuspokojí len s jedným podnikom. 60 % respondentov prieskumu založilo vo svojej doterajšej kariére minimálne tri spoločnosti, 20 % minimálne šesť a 10 % uvádza dokonca viac než desať novozaložených spoločností. To však neznamená, že pri založení novej spoločnosti tú predchádzajúcu úplne opustí. 45 % oslovených podnikateľov uviedlo, že si ponechali obchodný podiel v každom z predchádzajúcich podnikov, 28 % aspoň v niektorom z nich.

O prieskume

Spoločnosť Ernst & Young oslovila 685 podnikateľov z celého sveta a uskutočnila detailné pohovory s víťazmi národných kôl celosvetovej súťaže Podnikateľ roka. Výsledky sú zhrnuté v správe „Nature or nurture: Decoding the entrepreneur“, ktorá mapuje nielen spoločné podnikateľské znaky, ale aj problémy a ciele úspešných podnikateľov z celého sveta.

Zdroj: Ernst & Young

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom

Slováci sa najviac sťažujú na neadekvátne platové ohodnotenie a na starostlivosť podnikateľov k zamestnancom. Naopak oceňujú inovácie a pracovné príležitosti.

Eurobarometer 2012: Slováci nezmenili svoju mienku o podnikateľoch

Prečo málo Európanov zakladá vlastné podniky? Prečo málo Európskych podnikov zaznamenáva rast? Podnikanie a samostatne zárobková činnosť je jeden z kľúčových činiteľov k dosiahnutiu udržateľného rastu. Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Najnovší prieskum "Podnikanie v EÚ i mimo nej", uskutočnený v roku 2012 zahŕňa 40 krajín, vrátane Slovenska. Telefonicky oslovených bolo viac ako 42 tisíc respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín.

Eurobarometer 2010: Slováci nemajú radi podnikateľov

Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Výsledky prieskumu Eurobarometer pre rok 2010, zameraného na podnikanie, jeho rozvoj a motiváciu ľudí začať podnikať, priniesli niekoľko zaujímavých skutočností aj o Slovensku. Zber údajov pre tento prieskum sa uskutočnil v decembri 2009 a zúčastnilo sa na ňom 26 000 náhodne vybraných respondentov z členských krajín Európskej únie.

Malé a stredné firmy tento rok plánujú byť viac ofenzívne

Dve tretiny finančných profesionálov už nechcú vidieť súčasnú ekonomickú situáciu ako boj o holé prežitie. Pre rok 2010 väčšina finančných profesionálov odmieta vidieť dopady ekonomickej krízy na malé a stredné podniky len optikou snahy o prežitie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky