Eurobarometer 2012: Slováci nezmenili svoju mienku o podnikateľoch

Prečo málo Európanov zakladá vlastné podniky? Prečo málo Európskych podnikov zaznamenáva rast? Podnikanie a samostatne zárobková činnosť je jeden z kľúčových činiteľov k dosiahnutiu udržateľného rastu. Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Najnovší prieskum "Podnikanie v EÚ i mimo nej", uskutočnený v roku 2012 zahŕňa 40 krajín, vrátane Slovenska. Telefonicky oslovených bolo viac ako 42 tisíc respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín.

Je možné, aby ste sa počas nasledujúcich 5 rokov stali samostatne zárobkovo-činnými osobami?

Kladne odpovedalo 34% Slovákov, čo je oproti roku 2009 nárast o 12%. Nárast podielu respondentov, ktorí vidia samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej SZČ) ako uskutočniteľnú zaznamenala väčšina krajín EÚ.  Mimo EÚ zaznamenali nárast iba štyri krajiny. Najväčší pokles respondentov s kladnou odpoveďou zaznamenal Island (pokles o 21 bodov). Napriek tomu však stále 31% respondentov v Írsku vidí SZČ ako uskutočniteľnú, čo je takmer na úrovni Slovenska (34%). Za uskutočniteľnú považuje SZČ 36% všetkých opýtaných mužov, oproti 26% opýtaných žien. Takmer polovica (44%) oslovených vo veku 25-39 rokov považuje samostatnú zárobkovú činnosť za možnú, no až 80% respondentov vo veku nad 55 rokov už nie.

Slováci uprednostňujú zamestnanie pred podnikaním menej ako v roku 2009

V roku 2009 tri štvrtiny Slovákov uviedli, že jedným z dôležitých motívov pre začatie podnikania bola nespokojnosť s ich dovtedajšou prácou alebo situáciou. Vtedy to bol najvyšší nárast oproti roku 2007 (z 59 % na 75 %). V roku 2012 zaznamenalo Slovensko pri tejto otázke naopak najväčší pokles na iba 51%. Slovensko je však jednou zo štyroch krajín, kde poklesol podiel respondentov, ktorí by boli radšej zamestnancami ako samostatne zárobkovo činnými osobami zo 65% v roku 2009 na 61% v roku 2012.

Článok pokračuje pod reklamou

Slováci sa vo zvýšenej miere boja neúspechu

Viac ako polovica Európanov (55%) uviedla ako dôvod prečo nezačnú podnikať „iné“ dôvody. Druhým najčastejším dôvodom je nedostatok kapitálu alebo finančných prostriedkov (21%, pokles o 3 body). Jeden respondent z ôsmich uvádzal, že súčasná ekonomická klíma nie je dobrá pre start-up (12%, bez zmeny), zatiaľ čo 8% si myslí, že nemajú schopnosti byť samostatne zárobkovo činnými osobami (nárast o 1 bod). Ďalšie dôvody boli žiadny podnikateľský nápad (7%, pokles o 1 bod), ťažkosti pri zlaďovaní samostatnej zárobkovej činnosti s rodinnými záväzkami (6%, pokles o 2 body), riziko zlyhania a jeho následky (5%, pokles o 1 bod), alebo bremeno byrokracie (4%, nárast o 1 bod).
Štvrtina Slovákov (25%), ktorí odpovedali, že podnikanie pre nich nie je reálne, nezačne podnikať kvôli nedostatku kapitálu, 15% kvôli nepriaznivým ekonomickým podmienkam, 11% kvôli rodinným záväzkom, 10% kvôli riziku neúspechu, 9% kvôli nedostatku podnikateľských zručností, 7% nemá žiadny podnikateľský nápad, ďalších 7% prekáža byrokracia a zvyšných 38% oslovených Slovákov uviedlo „iné“ dôvody (nárast o 20 bodov). Zaujímavosťou je, že Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej až 10% respondentov uviedlo ako dôvod, prečo pre nich nie je podnikanie reálne, riziko neúspechu.

Je pre Vás podnikanie vhodná možnosť v najbližších piatich rokoch?

Jedna tretina (32%) respondentov EÚ tvrdí, že samostatne zárobková činnosť je vhodná a dve tretiny (65%) tvrdí, že nie je. Táto otázka nebola položená v predchádzajúcich prieskumoch, preto nie je možné porovnanie. Až 76% Slovákov považuje možnosť stať sa samostatne zárobkovo-činnou osobou v najbližších piatich rokoch ako nevhodnú možnosť. Až 51% opýtaných vo veku 15 – 24 rokov považuje podnikanie ako vhodné. Napriek tomu 48% oslovených Slovákov nikdy ani nepremýšľalo nad začatím biznisu, oproti výsledkom z roku 2009 je to však priaznivý posun (o 23% menej). Už iba 43% opýtaných Slovákov si myslí, že je ťažké získať dostatočné informácie o tom, ako začať podnikať. Posun názoru Slovákov oproti roku 2009 je kladný o 9%.

Európania majú najväčší strach z podnikania kvôli riziku bankrotu

Riziko bankrotu odrádza takmer polovicu všetkých respondentov v EÚ od začatia ich vlastného podnikania. Väčšina respondentov z EÚ (87% bez zmeny oproti roku 2009) súhlasí s tým, že podnikatelia prinášajú ekonomické výhody a zamestnanosť, no mnoho z nich si tiež myslí, že majú sebecké motívy. V roku 2009 súhlasila s názorom, že podnikatelia len využívajú prácu iných ľudí, menej ako polovica respondentov z EÚ. V roku 2012 si to myslí už väčšina respondentov  z EÚ (57%, nárast o 8 bodov). Dokonca si to myslí až 80% oslovených Slovákov (nárast o 7 bodov).
Taktiež väčšina respondentov v EÚ (52%, pokles o 2%) súhlasí s názorom, že podnikatelia sa starajú len o svoje vlastné vrecká. Tento názor zdieľa aj väčšina oslovených Slovákov (59%), v porovnaní s rokom 2009 si to však myslí o 10% Slovákov menej. Podiel respondentov, ktorí vidia zhruba nepriaznivo aj top manažérov veľkých spoločností sa zvýšil najviac v Českej republike (41%, nárast 15 bodov) a na Slovensku (29%, nárast 10 bodov).

Verejná mienka o podnikateľoch sa nikde výrazne nezhoršuje

Verejná mienka o podnikateľoch sa od roku 2009 zlepšila v 11 členských štátoch, najviac v Španielsku (62%, nárast 14 bodov). Zhoršila sa v 10 krajinách EÚ, najviac v Portugalsku (46%, -15 bodov). 34% Slovákov pozerá na podnikateľov skôr priaznivo (žiadna zmena oproti 2009), 53% neutrálne (nárast o 1 bod) a 10% opýtaných Slovákov skôr nepriaznivo (zlepšenie o 3 body).
Medzi krajiny, v ktorých respondenti prejavili najvyšší záujem o podnikanie, sa radia Turecko (82%) a Brazília (63%). Na Slovensku by uprednostnilo podnikanie pred zamestnaním tretina oslovených (33%).

Čo si myslia Slováci o podnikatEľoch v roku 2020 nájdete v článku Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom.

Zdroj: spracované na základe
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en.htm
 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom

Slováci sa najviac sťažujú na neadekvátne platové ohodnotenie a na starostlivosť podnikateľov k zamestnancom. Naopak oceňujú inovácie a pracovné príležitosti.

Prieskum Ernst & Young: pre podnikateľský úspech sú kľúčové životné skúsenosti a viera vo vlastný úspech

Podnikateľom sa človek nerodí, najdôležitejšie sú jeho životné skúsenosti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ernst & Young medzi 685 podnikateľmi z celého sveta, ktorý mapuje spoločné podnikateľské znaky, ale aj aktuálne problémy a ciele úspešných podnikateľov z celého sveta. 45 % respondentov začalo podnikať až po tridsiatke. Takmer 60 % podnikateľov bolo v minulosti zamestnancami iných spoločností a 33 % považuje práve tieto skúsenosti za kľúčové pre podnikateľský úspech. Za najväčšie prekážky podnikateľského úspechu považujú podnikatelia nedostatok finančných prostriedkov, odborníkov a chýbajúce know-how.

Eurobarometer 2010: Slováci nemajú radi podnikateľov

Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Výsledky prieskumu Eurobarometer pre rok 2010, zameraného na podnikanie, jeho rozvoj a motiváciu ľudí začať podnikať, priniesli niekoľko zaujímavých skutočností aj o Slovensku. Zber údajov pre tento prieskum sa uskutočnil v decembri 2009 a zúčastnilo sa na ňom 26 000 náhodne vybraných respondentov z členských krajín Európskej únie.

Malé a stredné firmy tento rok plánujú byť viac ofenzívne

Dve tretiny finančných profesionálov už nechcú vidieť súčasnú ekonomickú situáciu ako boj o holé prežitie. Pre rok 2010 väčšina finančných profesionálov odmieta vidieť dopady ekonomickej krízy na malé a stredné podniky len optikou snahy o prežitie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky