5 zistení z testu podnikateľských vlastností

Podnikatelia sú ľudia činu, menej snívajú a viac konajú - táto charakteristika spája všetkých podnikateľov bez ohľadu na pohlavie. Potenciál podnikať je u žien nižší najmä z toho dôvodu, že sa boja riskovať. Podstatný rozdiel medzi pohlaviami je aj vo vnímaní medziľudských vzťahov v práci - kým ženy sa vo väčšej miere orientujú na ľudské vzťahy, muži sú väčší technokrati a orientujú sa viac na ciele. Tieto výsledky priniesol test podnikateľských vlastností dostupný na portáli podnikajte.sk, do ktorého sa počas uplynulých 2 rokov zapojilo 3062 respondentov. Test podnikateľských vlastností pozostáva z 50 rôznych otázok, ktoré umožnili identifikovať najväčšie rozdiely v postojoch, vo vnímaní a v osobnostných vlastnostiach podnikateľov a ostatných skupín obyvateľstva.

1. Podnikatelia sú iniciatívnejší ako iné skupiny obyvateľstva, zapájajú sa aj do aktivít tretieho sektora

Na skúmanie miery iniciatívy boli určené viaceré otázky podnikateľského testu. Podnikatelia napríklad až v 79% prípadoch odpovedali kladne na to, že práve oni sú tí, ktorí sa v prípade patovej situácie pri riešení pracovného problému chopia iniciatívy a navrhujú riešenie. Takmer identické výsledky zaznamenali muži ako aj ženy podnikateľky. V ostatných nepodnikateľských skupinách respondentov sa toto percento pohybovalo v rozpätí 58 až 63%. Vyššiu mieru iniciatívy podnikateľov takisto potvrdzujú odpovede na otázku či sa respondenti niekedy angažovali v treťom sektore. Kým každý tretí podnikateľ a každá štvrtá podnikateľka odpovedala na otázku kladne, u ostatných skupín obyvateľstva bola miera zapojenia sa do aktivít tretieho sektora v priemere aj o polovicu nižšia.

2. Práca na dlhodobejších projektoch viac baví mužov ako ženy

Práca na projektoch, ktorých výsledok sa môže dostaviť najskôr po piatich rokoch by bavila 60% podnikateľov, z toho u mužov podnikateľov boli kladné odpovede zaznamenané až 65% prípadov. Naproti tomu u žien podnikateliek podiel kladných odpovedí predstavoval len 53% a u žien nepodnikateliek len 45%. Tento podiel bol najmenší spomedzi všetkých sledovaných skupín vrátane skupiny zamestnancov či nezamestnaných, čo znamená, že hlavným rozlišovacím znakom u odpovedí na túto otázku je pohlavie. Z týchto odpovedí môžeme vyvodiť záver, že typ podnikania, u ktorého sa výsledky dostavujú pomalšie, je viac doménou mužov ako žien.

3. Podnikatelia majú väčší sklon k riziku ako ostatné skupiny obyvateľstva, rovnako ženy podnikateľky sú ochotné častejšie podstúpiť riziko ako ženy, ktoré nepodnikajú

S každým podnikaním je spojené riziko, potenciál podnikavosti jednotlivca je teda výrazne limitovaný postojom k riziku. Výsledky testu odhalili, že až 56% podnikateľov odpovedalo kladne na otázku či obľubujú riešiť úlohy, pri ktorých nie sú známe všetky riziká. U skupiny zamestnancov obľuba takéhoto druhu úloh dosiahla len 46% a u skupiny nezamestnaných 45%. Najviac senzitívnou skupinou na riziko je skupina žien nepodnikateliek, kde kladný postoj k riziku prejavilo len 38% respondentov, u žien podnikateliek to bolo 49% a u mužov podnikateľov 61%.

4. Podnikatelia sú usilovnejší ako ostatné skupiny obyvateľstva bez ohľadu na to či ide o mužov podnikateľov alebo ženy podnikateľky

Zaujímavé výsledky priniesla otázka o dĺžke spánku. V posteli najčastejšie vylihujú študenti (62%) a ženy nepodnikateľky (55%),  na opačnom protipóle sú opäť podnikatelia (muži podnikatelia 32% a ženy podnikateľky 40%), čo len potvrdzuje staré známe tvrdenie o tom, že podnikanie so sebou prináša zvýšené nároky na sebadisciplínu a na pracovný výkon.

5. Ženy sa viac orientujú na medziľudské vzťahy ako na ciele, muži sú väčší technokrati

V podnikaní je potrebné byť často nekompromisný a prijímať aj nepopulárne rozhodnutia. Pokiaľ ide o medziľudské vzťahy, je úplne jedno či ide o ženy podnikateľky alebo o ženy nepodnikateľky, pretože obe skupiny preferujú orientáciu na dobré medziľudské vzťahy (60, resp. 64%) pred orientáciou na ciele. Muži podnikatelia preferujú naopak orientáciu na ciele 57%, u skupiny mužov nepodnikateľov dosiahla preferencia cieľov 53% podiel.

Graf: Najväčšie rozdiely v odpovediach jednotlivých skupín respondentov z testu podnikateľských vlastností

 

O teste

Do testu podnikateľských vlastností uverejnenom na portáli podnikajte.sk sa počas 2 rokov od uverejnenia zapojilo 3062 respondentov, z toho takmer 58% predstavovali odpovede mužov. Pokiaľ ide o rozdelenie respondentov podľa jednotlivých skupín, najpočetnejšou skupinou bola skupina študentov (39%), nasledovaná skupinou zamestnancov pracujúcich na nemanažérskych pozíciách (24%), podiel nezamestnaných dosiahol (14%), podnikateľov (13%), manažérov (7%) a ostatní respondenti tvorili zvyšné 3%.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky