Podnikanie mladistvých (neplnoletých) na Slovensku

Je podnikanie mladistvých (neplnoletých) na Slovensku možné? Aké majú neplnoletí začínajúci podnikatelia možnosti?

Máte šestnásť či sedemnásť rokov a v hlave podnikateľský nápad, prípadne poznáte niekoho v tomto veku, komu by ste chceli pomôcť začať vlastné podnikanie, či už formou živnosti alebo založenia s.r.o.? Na Slovensku zatiaľ ide len o hudbu budúcnosti. Inšpirovať by sme sa však mohli napríklad českou právnou úpravou, ktorá už takmer dva roky podnikanie mladistvým (neplnoletým) umožňuje.

Ako je to so založením živnosti či s.r.o. u neplnoletých na Slovensku v roku 2020 a prečo by sme sa mali inšpirovať Českom, nájdete v článku Podnikanie neplnoletých – v Česku už roky, na Slovensku zatiaľ nie.

Prečo podnikanie mladistvých na Slovensku zatiaľ nie je možné

Bariérou sú všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti podľa živnostenského zákona, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá má záujem legálne podnikať, bez ohľadu na to, o aký typ podnikania má ísť. Jednou z týchto podmienok je aj dosiahnutie veku 18 rokov, z čoho živnostenský zákon nepozná žiadnu výnimku. Bez splnenia tejto podmienky živnostenský úrad žiadateľovi živnostenský list nevystaví.

Aj v prípade založenia právnickej osoby, firmy pre účely podnikania, je situácia podobne bezvýchodisková. V prípade jej založenia totiž musí uvedenú podmienku dosiahnutia veku 18 rokov splniť osoba, ktorá má byť štatutárnym orgánom (pokiaľ sa štatutárny orgán skladá z viacerých osôb, tak všetky tieto osoby), teda osoba, ktorá za firmu koná navonok. Napríklad v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným tak musí byť plnoletý konateľ spoločnosti.

Ako východisko by sa mohla javiť skutočnosť, že formálne môže neplnoletá osoba zastávať aspoň pozíciu spoločníka obchodnej spoločnosti, ak by štatutárnym orgánom bola od nej odlišná, plnoletá osoba (napr. rodič). Toto usporiadanie by si tak bolo možné predstaviť práve v spoločnosti s ručením obmedzeným, nie však už napríklad vo verejnej obchodnej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom zo zákona každý zo spoločníkov.

Aj takéto usporiadanie však naráža na fakt, že podľa slovenského právneho poriadku nemôže mať mladistvý (neplnoletý) plnú spôsobilosť k právnym úkonom. V prípade, že by neplnoletá osoba nadobudla obchodný podiel, musel by za ňu prakticky všetky úkony súvisiace s podnikaním vykonávať jej zákonný zástupca, najčastejšie rodič. Dokonca v prípadoch, kedy by išlo o nakladanie s majetkom presahujúce bežnú činnosť, napríklad predaj celého obchodného podielu neplnoletého podnikateľa inej osobe, musel by takýto úkon schváliť súd. Z hľadiska reálnej možnosti mladistvého mať na smerovanie podnikania priamy vplyv tak ide o právnu úpravu nanajvýš nepraktickú.

Poznámky: Neplnoletá osoba sa k prevádzkovaniu živnosti môže dostať v prípade, že zdedí majetok, prostredníctvom ktorého bola živnosť vykonávaná (podnik). Aj v tomto prípade však za ňu úkony spojené s podnikaním bude vykonávať zodpovedný zástupca.

Článok pokračuje pod reklamou

Inšpirácia českou úpravou?

Do prijatia nového občianskeho zákonníka v Českej republike bola situácia v oboch krajinách vo vzťahu k (ne)možnosti podnikania mladistvým (neplnoletými) zásadne zhodná. Účinnosťou nového občianskeho zákonníka, teda od 1.1.2014, sa však situácia v ČR zmenila smerom, ktorým by sa mohla inšpirovať aj slovenská právna úprava. Nové poňatie vychádza z prijatia objektívneho faktu, že človek aj pred dosiahnutím veku osemnástich rokov môže nadobudnúť v určitých odvetviach rozsiahle znalosti a schopnosti, a nie je dôvod, pre ktorý by takéto osoby mali byť nútené podnikať cez „nastrčených“ zástupcov.

Ďalšou, i keď menej praktickou možnosťou ako začať podnikať, je teda presťahovanie sa a založenie firmy v Českej republike. Česká právna úprava rozoznáva dva spôsoby, ktoré umožňujú mladým ľuďom pred dosiahnutím plnoletosti podnikať. Neplnoletý tak môže dosiahnuť buď

  • úplnú svojprávnosť (tzv. emancipáciu) - plnú spôsobilosť k všetkým právnym úkonom, alebo
  • čiastočnú svojprávnosť – plnú spôsobilosť k právnym úkonom vzťahujúcim sa k určitým činnostiam spojených s podnikaním

O návrhu na priznanie úplnej svojprávnosti rozhoduje súd, a to na návrh neplnoletého, pričom tomuto návrhu súd vyhovie, ak:

  • neplnoletý dosiahol vek aspoň 16 rokov
  • osvedčil schopnosť sám sa živiť a postarať sa o svoje záležitosti – typicky v prípade, ak neplnoletý už predmetnú činnosť fakticky organizuje, riadi a vykonáva (napríklad už fakticky zhotovuje dizajn webových stránok)
Prečítajte si tiež

Návrh na priznanie úplnej svojprávnosti môže podať aj zákonný zástupca neplnoletého s jeho súhlasom. Súdne rozhodnutie o priznaní úplnej svojprávnosti potom nahrádza zákonnú podmienku veku 18 rokov pre vydanie živnostenského oprávnenia.

Návrh na priznanie čiastočnej svojprávnosti sa od návrhu na priznanie úplnej svojprávnosti líši v tom, že nie je vyžadovaná podmienka dosiahnutia minimálneho veku 16 rokov. Súdom priznaná svojprávnosť sa totiž v tomto prípade bude týkať len právnych úkonov spojených s účelom podnikania. Súdom tak nie je rozhodované o udelení úplnej a neobmedzenej samostatnosti v konaní neplnoletého, ale len o súbore konaní vzťahujúcich sa k účelu podnikania.

Príklad: V prípade priznania čiastočnej svojprávnosti pre podnikanie v oblasti servisu a opráv počítačov tak bude neplnoletý môcť vykonávať všetky činnosti v rámci podnikania – otvoriť si podnikateľský účet v banke, uzatvárať zmluvy s dodávateľmi, prenajať si kancelárske priestory, vystavovať faktúry, atď. Ako fyzická osoba však napríklad pre účely bývania stále nebude môcť uzatvoriť s bankou zmluvu o hypotekárnom úvere.

Uškodilo by to niekomu?

Na dnešnom ekonomickom trhu je celé priehrštie činností, ktoré sú mladí, inteligentní a schopní ľudia spôsobilí plnohodnotne vykonávať už pred dosiahnutím veku 18 rokov, a to či už ide o spomínané činnosti súvisiace s informačnými technológiami, alebo činnosti v oblasti umenia, dizajnu, marketingu, cudzích jazykov a mnohé ďalšie.

Dať takýmto ľuďom šancu preukázať, že sa oplatí nechať ich potenciál ďalej rozvíjať, môže celému podnikateľskému prostrediu len prospieť a slovenský zákonodarca by sa určite mal touto cestou v čo najbližšej budúcnosti inšpirovať.

Dôležité právne predpisy, ktoré problematiku podnikania mladistvých upravujú

  • Zákon č. 455/1991 Zb., zákon o živnostenskom podnikaní, v platnom znení,
  • Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení,
  • Zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení,
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Česká republika).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Oliver Uraz
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky