Nárok na pracovné voľno pri návšteve lekára

Pri návšteve u lekára má zamestnanec nárok na pracovné voľno. V niektorých prípadoch je dokonca platené. Kedy a v akom rozsahu je možné čerpať tzv. „péčka“?

Nakoľko nie je vždy možné zabezpečiť si vyšetrenie u lekára mimo vlastného pracovného času, návšteva lekára tak predstavuje skutočnosť, pre ktorú zamestnanec nemôže čiastočne, prípadne úplne, vykonávať v daný čas svoju prácu. Ide teda o prekážku v práci na strane zamestnanca, absenciu v zamestnaní, ktorú však je zamestnávateľ povinný ospravedlniť. Okrem ospravedlnenia absencie v súvislosti s vyšetrením alebo ošetrením zamestnanca v zdravotníckom zariadení za určitých podmienok vzniká zamestnancovi aj nárok na náhradu mzdy.

Platené pracovné voľno zamestnanca pri návšteve lekára je najviac 7 dní

V prípade vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení, Zákonník práce upravuje zamestnancom nárok na poskytnutie plateného pracovného voľna v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však 7 dní v kalendárnom roku. Návšteva lekára tak automaticky pre zamestnanca neznamená možnosť čerpať pracovné voľno celý deň. V zmysle uvedenej úpravy by mal v prípade, ak je to možné, po absolvovaní vyšetrenia nastúpiť do práce, a teda pracovné voľno čerpať len v nevyhnutnom rozsahu.

Platené voľno pri návšteve lekára najviac 7 dní v roku.

Príklad na čerpanie pracovného voľna počas ošetrenia u lekára

Účtovník pracuje v dohodnutom pracovnom čase 8:00 – 16:30 hod. Je objednaný na vyšetrenie k očnému lekárovi na 10:00 hod. Do práce by preto mal ráno nastúpiť a pracovisko opustiť v potrebnom predstihu na presun na lekárske vyšetrenie. Ak by po vyšetrení bolo potrebné niekoľko hodín čakať na navrátenie do bežného stavu umožňujúceho výkon práce, zamestnanec sa už do zamestnania v daný deň nevráti. Tento údaj mu lekár zaznamená na potvrdení o návšteve lekára.

Je však potrebné zdôrazniť, že je na dohode zamestnanca so zamestnávateľom, či zamestnancovi poskytne platené pracovné voľno aj vo väčšom rozsahu a bude napríklad akceptovať, že tento účtovník v prípade vyšetrenia o 10:00 hod už ráno do práce vôbec nepríde.

Nárok na najviac 7 dní plateného voľna pre lekárske vyšetrenia za rok sa nepresúva. Pokiaľ zamestnanec vyčerpá napr. 1,5 dňa v danom roku, v ďalšom kalendárnom roku bude mať nárok opäť v rozsahu 7 dní.

Náhrada mzdy za platené voľno pri návšteve lekára

Pod plateným voľnom na účel ošetrenia či vyšetrenia je potrebné rozumieť také voľno, za ktoré priamo zamestnávateľ zamestnancovi v jeho mzde poskytne finančnú náhradu. Ide o náhradu mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca. Zamestnanec tak túto absenciu v práci vo svojej výplate v podstate nepocíti.

Pracovné voľno zamestnanca pri návšteve lekára viac ako 7 dní v roku

Pokiaľ by zamestnanec potreboval absolvovať vyšetrenia alebo ošetrenia vo väčšom rozsahu než uvedených 7 dní v roku, Zákonník práce to umožňuje a takúto neúčasť v práci zamestnávateľ ospravedlní. Avšak ďalšie pracovné voľno už bude poskytnuté bez náhrady mzdy, opäť na nevyhnutne potrebný čas a za podmienky, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Pracovné voľno pri návšteve lekára u zamestnanca nepracujúceho u zamestnávateľa celý rok

V prípade, že by zamestnanec do zamestnania nastúpil až v priebehu kalendárneho roka, ponecháva Zákonník práce na zamestnávateľovi, či bude nárok na platené voľno zamestnancovi pomerne krátiť. Rozhodnutie zamestnávateľa je ale limitované, pretože aj pokiaľ zamestnanec k nemu nastúpi až v priebehu roka, jeho nárok na platené voľno pri návšteve lekára bude vždy najmenej v rozsahu jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Teda ak by zamestnanec začal u zamestnávateľa pracovať napríklad v októbri, do konca kalendárneho roka môže absolvovať lekárske vyšetrenia a ošetrenia v rozsahu 3 dní s nárokom na náhradu mzdy. Jeho nárok, ktorý v uvedenom prípade predstavuje 1/3 zo 7 dní, sa totiž zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Nárok na pracovné voľno a náhrada mzdy pri ďalších lekárskych prehliadkach

Do nároku na 7 dní plateného pracovného voľna za účelom vyšetrenia alebo ošetrenia nepatrí čas nevyhnutne potrebný na lekársku prehliadku súvisiacu s tehotenstvom, povinnú lekársku prehliadku či účasť na darovaní krvi, afréze alebo darovaní ďalších biologických materiálov. Pre tieto skutočnosti Zákonník práce osobitne upravuje rozsah a podmienky, za ktorých zamestnávateľ ospravedlní neúčasť zamestnanca/zamestnankyne a poskytne náhradu mzdy nad rámec spomínaných tzv. „7 péčiek“.

Prečítajte si tiež

V prípade preventívnej lekárskej prehliadky súvisiacej s tehotenstvom za podmienky, že ošetrenie alebo vyšetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času zamestnankyne, poskytuje zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas. Nárok na platené voľno v prípade prehliadok súvisiacich s tehotenskom tak nie je limitovaný počtom dní za rok a nevyhnutne potrebný čas určí lekár podľa trvania konkrétneho vyšetrenia.

Pracovné voľno s náhradou mzdy (v sume priemerného zárobku zamestnanca) sa poskytuje aj na nevyhnutne potrebný čas na povinných lekárskych prehliadkach. Je potrebné zdôrazniť, že zamestnanec má podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov povinnosť podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci. Viac o povinných vstupných lekárskych prehliadkach a nárokoch s nimi súvisiacich sa dočítate v článku Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca.

V prípade darovania krvi, aferézy alebo darovania iných biologických materiálov sa poskytuje platené pracovné voľno taktiež v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Nevyhnutne potrebný rozsah pri návšteve lekára zahŕňa aj čas potrebný na cestu na vyšetrenie a späť. V prípade odberu pri darovaní či už krvi alebo iného biologického materiálu však zahŕňa aj čas potrebný na zotavenie.  

Platené pracovné voľno sa poskytuje aj pri darovaní krvi.

Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na zotavenie zamestnanca sa predĺži, avšak najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Z toho vyplýva, že v prípade realizácie odberu, na základe rozhodnutia lekára s ohľadom na uvedené skutočnosti, môže byť zamestnancovi poskytnuté pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 4 dní, počítajúc od nástupu cesty na odber.

Článok pokračuje pod reklamou

Sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára

Rovnako ako v prípade vlastného lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia umožňuje Zákonník práce zamestnancovi sprevádzať rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie, a to bez ohľadu na to, či ide o náhle ochorenie alebo úraz, alebo na vopred určené vyšetrenie či liečenie.

Je potrebné ale upresniť, koho Zákonník práce považuje za rodinného príslušníka. Rodinným príslušníkom sa rozumie:

 • manžel, manželka,
 • vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
 • rodič zamestnanca,
 • súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca,
 • rodič manžela/manželky, súrodenec manžela/manželky,
 • prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela/manželky,
 • vnuk zamestnanca a
 • iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.

Podmienkou poskytnutia plateného voľna pri sprevádzaní rodinného príslušníka na vyšetrenie či ošetrenie je nevyhnutnosť sprevádzania a tiež skutočnosť, že toto vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času zamestnanca. Aj v uvedenom prípade Zákonník práce umožňuje poskytnúť za spomínaných podmienok platené voľno v rozsahu 7 dní v roku.

Síce napríklad dieťa môžu k lekárovi sprevádzať obaja rodičia, nárok na náhradu mzdy bude mať vždy len jeden sprevádzajúci.

Rodičia či iní rodinní príslušníci majú nárok na náhradu mzdy aj v prípade, ak sprevádzajú zdravotne postihnuté dieťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy. Nejde o bežné sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie, čiže nespadá do čerpania vyššie uvedených 7 dní plateného voľna. Zákonník práce samostatne definuje rozsah maximálne 10 dní v kalendárnom roku, opäť, vždy len jednému z rodinných príslušníkov.

Zhrnutie – pracovné voľno pri návšteve lekára u zamestnanca

Absolvovanie vyšetrenia alebo ošetrenia u lekára ako prekážka v práci na strane zamestnanca je vždy spojené s ospravedlnením absencie v zamestnaní, a to v nevyhnutnom rozsahu. Zákonník práce upravuje v takýchto prípadoch osobitné minimálne nároky na platené voľno, a to:

 • 7 dní v priebehu kalendárneho roka v prípade:
  • lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca,
  • sprevádzania rodinného príslušníka na ošetrenie alebo vyšetrenie;
 • 10 dní v priebehu kalendárneho roka v prípade:
  • sprevádzania zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy;
 • v nevyhnutne potrebnom rozsahu v prípade:
  • preventívnej prehliadky súvisiacej s tehotenstvom,
  • darovania krvi, aferézy či darovania iného biologického materiálu s časom na zotavenie maximálne 96 hodín od nástupu na odber,
  • povinnej lekárskej prehliadky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Vytvorenie pracovnej ponuky, ktorá zaujme: ako neodradiť uchádzača?

Čo záujemcov o zamestnanie najčastejšie odrádza od reagovania na pracovnú ponuku? Problémom je motivačný list, málo informácií aj výška platu.

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ovplyvní čerpanie materskej dovolenky nárok na dovolenku na zotavenie? Vzniká vôbec dovolenka aj počas materskej/otcovskej či rodičovskej dovolenky?

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky