Návod, ako napísať závet, a vzor závetu

Čo je závet, aké má formy a ako treba správne postupovať pri jeho spísaní? Prinášame vzor i praktické rady.

Čo je závet a aké má formy?

Závet (testament alebo posledná vôľa) nie je v našom právnom poriadku definovaný, no možno ho charakterizovať ako jednostranný právny akt, ktorým fyzická osoba (tzv. závetca alebo poručiteľ) môže v predpísanej forme nakladať so svojím majetkom pre prípad svojej smrti.

Zjednodušene sa dá povedať, že ide o úkon poručiteľa, ktorým vyjadruje, čo chce, aby sa stalo s jeho majetkom po jeho smrti. Fyzická osoba tak má právo počas života spísať závet a vyjadriť v ňom svoju poslednú vôľu, ako v prípade jej smrti prerozdeliť svoj majetok.

Z Občianskeho zákonníka vyplýva, že existujú tri formy spísania závetu. Ak chce teda fyzická osoba usporiadať svoj majetok závetom, môže to urobiť nasledovne:

  1. spísať závet vlastnou rukou (tzv. holografný závet)
  2. zriadiť závet v inej písomnej forme (napr. na počítači) za účasti svedkov (tzv. alografný závet)
  3. spísať závet u notára vo forme notárskej zápisnice (za poplatok vo výške 26,56 eur).

Čo musí závet obsahovať?

Občiansky zákonník ustanovuje, že závet musí obsahovať niekoľko podstatných náležitostí, ktoré v ňom nesmú byť opomenuté. V prípade nesplnenia všetkých náležitostí sa totižto závet stáva neplatným.

Každý závet (vlastnoručný, alografný alebo spísaný do notárskej zápisnice) musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je absolútne neplatný.

Ďalej v ňom musí byť uvedené, či poručiteľ odkazuje celý svoj majetok (napr. všetky nehnuteľnosti, hnuteľné veci, práva či iné majetkové hodnoty - tzv. univerzálny závet) alebo iba konkrétny majetok a ktorým dedičom (napr. iba nehnuteľnosti odkazuje svojim potomkom - pri dedení zvyšnej časti dedičstva sa potom postupuje podľa zákonných pravidiel o dedení).

Ak závet nespĺňa všetky zákonom dané náležitosti, je neplatný.

V neposlednom rade musí poručiteľ v závete ustanoviť dedičovprípadne určiť ich podiely (napr. percentom alebo zlomkom) alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú v závete určené podiely viacerých dedičov, potom platí, že ich podiely sú rovnaké. Závetom je možné ustanoviť za dediča fyzickú osobu, právnickú osobu aj štát
Upozornenie: Závet nemôže obsahovať žiadne podmienky, výhrady alebo príkazy (napr. že syn zdedí rodinný podnik iba vtedy, keď sa rozvedie). Ak by boli v závete obsiahnuté, nespôsobuje to jeho neplatnosť, ale iba neúčinnosť takýchto podmienok, výhrad alebo príkazov v rámci dedičského konania.

Viac o tom nájdete v našom článku Závet na Slovensku: čo potrebujete vedieť o poslednej vôli.

Kto môže spísať závet?

Spísať závet môže len fyzická osoba (nie právnická osoba). Pri jeho spisovaní sa nemôže dať zastúpiť inou osobou (napr. na základe plnej moci), ale musí to urobiť osobne. Taktiež nie je možné, aby závet urobil v mene zastúpenej osoby zákonný zástupca (napr. rodič maloletého dieťaťa za maloleté dieťa).

Zriadenie závetu je však zákonom vekovo ohraničené, a to tak, že závet môže zriadiť osoba, ktorá dovŕšila aspoň 15. rok života. To znamená, že maloleté osoby mladšie ako 15 rokov si nemôžu zriadiť závet.

Upozornenie: Maloletí vo veku 15 – 18 rokov môžu prejaviť svoju poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice (teda nie vlastnoručným alebo alografným závetom).

Okrem toho nie je možné, aby závet spísali spoločne viaceré osoby, pretože podľa Občianskeho zákonníka je závet vždy neplatný, ak ide o spoločný závet viacerých poručiteľov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri spísaní závetu vlastnou rukou (tzv. holografného závetu)?

Ak sa poručiteľ rozhodne spísať závet vlastnou rukou, ide o tzv. vlastnoručný (holografný) závet, ktorý musí napísať a podpísať vlastnou rukou, inak je neplatný. Vyžaduje sa teda, aby bol celý text závetu napísaný vlastnou rukou poručiteľa (napr. písaným alebo tlačeným písmom) s uvedením dátumu jeho spísania a vlastnoručným podpisom poručiteľa.

Pri spisovaní tohto závetu sa nevyžaduje prítomnosť iných osôb, t. j. aby boli pri poručiteľovi prítomní svedkovia (napr. ho môže napísať sám u seba doma). Dôležité je iba to, aby poručiteľ dodržal obsahové náležitosti závetu.

Takto spísaný závet môže uložiť na miesto, kde si je istý, že sa po jeho smrti nájde (napr. u seba doma, u príbuzného). Avšak v takomto prípade treba mať na pamäti riziká spojené s nájdením závetu, pretože sa nemusí podariť ho vôbec nájsť alebo naopak ho môže nájsť osoba, ktorá zničí (napr. spáli alebo roztrhá).

Odporúčanie: Z uvedených dôvodov je lepšie vlastnoručne napísaný závet uložiť u notára do notárskej úschovy, ktorý ho následne zaregistruje do Notárskeho centrálneho registra závetov (za poplatok vo výške 26,56 eur). V prípade smrti poručiteľa sa v rámci dedičského konania vykoná lustrácia závetu (vyhľadanie závetu) a nestane tak situácia, že by sa takto uložený závet nenašiel.

Vlastnoručný závet, ktorý nebol uložený u notára, môže poručiteľ počas svojho života kedykoľvek zrušiť/zničiť (napr. roztrhaním). V opačnom prípade, ak dal poručiteľ vlastnoručný závet zaregistrovať notárovi, môže ho tiež zrušiť, a to tak, že napíše nový závet (platí, že závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť) alebo môže závet odvolať (odvolanie musí mať rovnakú formu, aká je potrebná pre závet).

Ako postupovať pri spísaní závetu v inej písomnej forme (tzv. alografného závetu)?

Ďalším spôsobom, akým môže poručiteľ zriadiť svoj závet, je že ho spíše pomocou technických prostriedkov (napr. na počítači, na písacom stroji) alebo za pomoci inej osoby (napr. rukou inej osoby - pisateľa), čiže síce ho nespíše vlastnou rukou, ale musí ho vlastnoručne podpísať. Vtedy ide o tzv. alografný závet.

V tomto prípade ale musia byť pri podpise závetu (t. j. pri vyhlásení poručiteľa, že ide o jeho poslednú vôľu) prítomní dvaja svedkovia, ktorí sa musia tiež na závet podpísať. Nevyžaduje sa však, aby títo svedkovia boli prítomní pri spisovaní závetu (napr. v momente, keď ho poručiteľ písal na počítači).

Pokiaľ ide o svedkov Občiansky zákonník určuje, že nimi môžu byť iba tie osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Naopak nimi nemôžu byť osoby:

  • nevidomé, nepočujúce, nemé,
  • ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a
  • ktoré majú podľa závetu dediť (dedičia).

Ak poručiteľ nemôže písať alebo čítať, môže prejaviť svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná (tzv. sprísnený alografný závet). Súčasne poručiteľ musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok, pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto ju nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.

Podobne ako holografný závet i alografný je možné uložiť u notára, ktorý ho zaregistruje do Notárskeho centrálneho registra závetov (za poplatok vo výške 26,56 eur).

Závet spísaný notárom

Na záver len dodávame, že pokiaľ si poručiteľ nechce spísať svoj závet sám, môže sa v tejto veci obrátiť na ktoréhokoľvek notára, ktorý mu závet spíše do tzv. notárskej zápisnicezaeviduje do Notárskeho centrálneho registra závetov. V tomto prípade je nutné uhradiť poplatok vo výške 26,56 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky