Závet na Slovensku: čo potrebujete vedieť o poslednej vôli

Čo je závet a čo musí obsahovať? Kto sú neopomenuteľní dedičia? Môže podnikateľ v závete odkázať svoju firmu alebo svoj obchodný podiel?

Podľa Občianskeho zákonníka je dedenie možné zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Predmetom dedenia môže byť aj podnik (firma ako celok – napr. s.r.o.), ak jeho vlastníkom (majiteľom) bola jedna fyzická osoba. Taktiež je možné zdediť aj len obchodný podiel vo firme, ktorá mala viacero majiteľov.

Čo je závet?

Závet, ľudovo nazývaný testament či posledná vôľa, je jednostranný právny akt, ktorým môže fyzická osoba (tzv. závetca alebo poručiteľ) nakladať so svojím majetkom pre prípad svojej smrti.

To znamená, že závet ako jediná právna forma dáva fyzickej osobe (napr. aj podnikateľovi) možnosť rozhodnúť o tom, kto bude vlastniť a užívať jej majetok po jej smrti, pričom nie je podmienkou, že musí v závete odkázať celý svoj majetok (môže s ním slobodne nakladať tak, že v ňom odkáže aj len časť majetku). Závetca sa tak ešte počas svojho života môže vyjadriť svoju poslednú vôľu a rozhodnúť, komu (ktorým dedičom) po smrti odkáže konkrétny majetok (napr. že manželke odkáže jeho spoluvlastnícky podiel na ich rodinnom dome, synovi odkáže svoju firmu a dcére ponechá peniaze).

Ak sa zo závetu dedí len časť dedičstva po poručiteľovi (len časť z jeho celkového majetku), potom zvyšnú časť dedičstva (zvyšný majetok) nadobúdajú dedičia dedením zo zákona. Ak ale poručiteľ (zomrelý) vôbec nezanechal závet (testament), dedí sa iba zo zákona (podľa zákonných pravidiel – tzv. dedičských skupín).  

Upozornenie: Každý zo závetných dedičov môže dedičstvo odmietnuť, teda vyhlásiť, že nechce byť dedičom a že dedičstvo neprijíma. Potom na miesto takéhoto dediča postúpi náhradný dedič, ak poručiteľ v závete dovoľuje takúto zmenu. Ak podľa závetu nie je takáto zmena možná, na miesto závetného dediča, ktorý odmietol dedičstvo, nastupuje zákonný dedič.

Akú formu môže mať závet?

Pokiaľ chce fyzická osoba usporiadať svoj majetok závetom, prichádzajú do úvahy viaceré formy ako to môže urobiť:

  1. spísať závet (testament) vlastnou rukou (tzv. holografný závet)
  2. zriadiť závet (testament) v inej písomnej forme (napr. na počítači) za účasti svedkov (tzv. alografný závet)
  3. spísať závet (testament) u notára vo forme notárskej zápisnice.  

Holografný závet

Holografný závet je taký, ktorý si závetca môže spísať vlastnoručne sám. Čiže, celý text poslednej vôle musí napísať vlastnou rukou, vrátane uvedenia vlastnoručného podpisu. Priamo Občiansky zákonník ustanovuje, že takýto závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

Alografný závet

Alografný závet je taký, ktorý závetca nenapísal vlastnoručne (vlastnou rukou), ale zriadil ho v inej písomnej forme. Napríklad, keď je celý text závetu napísaný cudzou rukou alebo vyhotovený na počítači. Aj takéto vyjadrenie poslednej vôle však musí závetca (poručiteľ) vlastnoručne podpísať. Zároveň musí pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia musia závet taktiež podpísať.

Prečítajte si tiež

Svedkami, podľa Občianskeho zákonníka, môžu byť len osoby spôsobilé na právne úkony. Nemôžu to byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom závetca robí závet a tie, ktoré majú podľa závetu dediť. Okrem toho pri vyhotovení závetu nemôžu ako svedkovia pôsobiť zákonný a závetný dedič a osoby im blízke (napr. ich manžel či súrodenec).

Upozornenie: Ak je závet vyhotovený v inej písomnej forme a je závetcom (poručiteľom) vlastnoručne podpísaný, ale jedným z podpísaných svedkov je blízka osoba dediča (či už ide o dedenie zo závetu alebo zo zákona), je závet neplatný.

Závet formou notárskej zápisnice

Poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu aj u notára, ktorý ju spíše do notárskej zápisnice. Tento úkon je spoplatnený sumou 26,56 eur. Notár dohliada na správne vyhotovenie závetu a dodržanie zákonom stanovených náležitosti. Výhodou je tiež, že závet uloží do notárskeho centrálneho registra závetov a listín a v prípade smrti poručiteľa sa tak dá okamžite vyhľadať.

Čo musí závet obsahovať?

Ako prvé Občiansky zákonník hneď určuje, že v každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Táto zákonná požiadavka sa teda vzťahuje na všetky druhy závetov, bez ohľadu na to, či ide o vlastnoručný, alografný závet alebo spísaný do notárskej zápisnice.

Prečítajte si tiež

Z každého závetu musí byť zároveň zrejmé, či závetca odkázal celý majetok alebo či odkázal iba konkrétny majetok a ktorým dedičom. Závetom teda môže poručiteľ odkázať svojím dedičom celý svoj majetok (napr. všetky nehnuteľnosti, hnuteľné veci, práva či iné majetkové hodnoty). Vtedy hovoríme, že ide o tzv. univerzálny závet. Na druhej strane im tiež môže odkázať len nejaký konkrétny majetok (napr. medzi svoje deti rozdelí rodinnú firmu) s tým, že pri dedení zvyšnej časti dedičstva (napr. hnuteľné veci) sa bude postupovať podľa zákonných pravidiel o dedení.

Ďalej musí poručiteľ v závete ustanoviť dedičov, prípadne určiť ich podiely (napríklad percentom alebo zlomkom) alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú v závete určené podiely viacerých dedičov, potom platí, že ich podiely sú rovnaké.

Ak závet nespĺňa zákonom dané náležitosti, je neplatný. Zároveň platí, že je neplatný vždy, ak ide o spoločný závet viacerých závetcov (poručiteľov).

Dôležité je spomenúť aj to, že závet v zásade nemôže obsahovať žiadne podmienky (napr. že syn zdedí firmu len vtedy, ak sa rozvedie). Ak by v závete boli nejaké podmienky (výhrady alebo príkazy) obsiahnuté, neznamená to jeho neplatnosť, ale iba to, že tieto podmienky budú v rámci dedičského konania neúčinné. Teda, akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Za podmienku sa však nepovažuje napríklad zriadenie vecného bremena v prospech určitej osoby priamo závetom (napr. právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti).

Upozornenie: Pri vyhotovení závetu nemôžu zákonný a závetný dedič a osoby im blízke (napr. manžel, súrodenec a pod.) pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia závetu.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto sú neopomenuteľní dedičia pri závete a kedy je možné vydedenie?

Neopomenuteľní dedičia sú dedičia (deti poručiteľa), ktorí v prípade, že poručiteľ zanechal platný závet, majú nárok na určitú časť dedičstva.

V súvislosti s tým Občiansky zákonník jednoznačne uvádza, že:

  • maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko je ich dedičský podiel zo zákona, 
  • plnoletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko je 1/2 ich dedičského podielu zo zákona.

Ak tomuto závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ale iba za podmienky, že nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

To znamená, že deti majú v rámci dedenia zo závetu špeciálne postavenie a v určitej výške dedičstva ich nemožno v závete opomenúť. Zbaviť ich možnosti dediť je však možné vydedením, ktoré prichádza do úvahy len v zákonom ustanovených prípadoch, a to ak:

  1. potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  2. potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  3. potomok bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  4. potomok trvalo vedie neusporiadaný život.

Vydedenie sa realizuje listinou o vydedení, kde musí byť uvedený jeden z týchto štyroch dôvodov a presne opísaný skutočný stav, pre ktorý je potomok vydedený. Prípadne môže byť aj súčasťou závetu.

Môže podnikateľ v závete odkázať svoj podnik alebo obchodný podiel?

Ako sme už vyššie naznačili predmetom dedenia (vrátane dedenia zo závetu) môže byť aj podnik ako celok alebo len obchodný podiel. Podnik (firma) ako celok prestavuje súbor hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. Patria k nemu veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, teda je súčasťou majetku.

Poručiteľ (podnikateľ) môže v závete odkázať svojím dedičom celú firmu (napr. odkáže svojím dvom deťom stavebnú firmu), ktorej bol jediným majiteľom (spoločníkom – jednoosobová s.r.o.). Ak v závete neurčil podiely týchto dedičov vo firme, platí, že ich podiely sú rovnaké (napr. každý z dedičov bude vlastniť polovicu firmy).

Prečítajte si tiež

V prípade, že poručiteľ (podnikateľ) nevlastnil firmu sám, ale spolu s ďalšími osobami, t. j. firma bola v spoluvlastníctve viacerých osôb, dochádza v prípade smrti poručiteľa k prechodu (dedeniu) obchodného podielu, ktorý taktiež môže byť predmetom závetu. Čiže, podnikateľ môže v závete svojím dedičom (alebo len jednému) odkázať svoj obchodný podiel vo firme.  Prechod obchodného podielu ale nenastane, ak spoločenská zmluva jeho dedenie vopred vylúčila (takéto vylúčenie nie je možné pri jednoosobovej obchodnej spoločnosti).  

Taktiež živnostník je oprávnený naložiť so svojím majetkom slobodne a podľa vlastných predstáv, teda spísať závet a rozhodnúť o tom, komu prenechá v rámci dedičstva svoj podnikateľský majetok (napr. nehnuteľnosť - sklad, hnuteľnosť - auto, stroje, náradie). Živnostenský zákon zároveň umožňuje tzv. pokračovanie v živnosti, teda ak živnostník zomrie, môžu v jeho živnosti, až do skončenia konania o prejednaní dedičstva, pokračovať dedičia zo závetu, a ak týchto niet, tak dedičia zo zákona.  

Kde by sa mal závet uložiť?

Nie je zákonom ustanovené, kde má byť závet uložený. To znamená, že môže byť uložený na rôznych miestach, napríklad doma u závetcu (poručiteľa), u jeho príbuzného či priateľa atď. Týka sa to holografného a alografného závetu, kedy treba počítať s tým, že závet uložený na takýchto miestach sa v prípade dedičského konania po poručiteľovej smrti nemusí vždy nájsť.   

Prečítajte si tiež

Práve preto je vhodné uložiť originál holografného či alografného závetu u notára do notárskej úschovy. Notár ho súčasne zaregistruje do notárskeho centrálneho registra závetov a listín, v dôsledku čoho nebude v prípade potreby problém s jeho dohľadaním.    

Dá sa závet zrušiť?

Závet možno kedykoľvek zrušiť. Ak nebol evidovaný u notára, dá sa fyzicky zničiť (napr. roztrhať). V opačnom prípade (ak bol evidovaný) je možné ho zrušiť napísaním ďalšieho závetu (závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť) alebo sa dá závet odvolať (odvolanie musí mať rovnakú formu, aká je potrebná pre závet).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky