Využite franchising na expanziu vášho podnikania

Kedy má zmysel vytvoriť franchisingový koncept pri expanzii podnikania?

Východiskom pre vznik franchisingového konceptu môže byť iba pôvodný podnikateľský projekt, úspešne overený na trhu najmenej v jednej vlastnej (pilotnej) prevádzke po dobu minimálne jedného roka.

Podmienky a kritériá pre tvorbu franchisingového konceptu

V porovnaní s týmito minimálnymi podmienkami, ktoré určuje Etický kódex franchisingu sa v praxi pri posudzovaní možnosti expanzie biznisu metódou franchisingu uplatňujú náročnejšie podmienky a kritériá na nové franchisingové podnikateľské zámery a projekty. Prinášame prehľad kľúčových bodov:

  1. Podnikateľský projekt, ktorý je predmetom (budúceho) franchisingového konceptu musí byť dôveryhodný - musí mať bezúhonného poskytovateľa.
  2. Výkonný manažment konceptu musí mať dostatočnú prax a skúsenosti v danej oblasti podnikania.
  3. Samotný koncept (značka) musí byť v odbornej verejnosti aj na trhu známy, v záujmovom území expanzie pozitívne vnímaný a primerane prezentovaný v médiách aj na internete.
  4. Nový koncept (jeho výstupy) musí byť svojim spôsobom jedinečný, musí sa odlíšiť od konkurencie a mať voči konkurencii výraznú konkurenčnú výhodu.
  5. Musí mať zavedené postupy a celkový systém realizácie výstupov, ktorý je reprodukovateľný.
  6. Jednotlivé procesy, technologické a logistické postupy musia byť formálne zdokumentované alebo zdokumentovateľné. Mali by byť podrobne spracované do prevádzkových postupov a návodov (manuálov) tak, aby ich bolo možné v primeranej dobe prakticky a jednoducho zaviesť do výroby, predaja a realizácie na trhu.

Realizácia franchisingového konceptu musí poskytnúť pre franchisora aj franchisee dostatočný výnos z vloženej investície

Pokiaľ výnos nie je dostatočný a primeraný, franchisee sa neuspokojí a systém partnerskej spolupráce zlyhá. Základom každého franchisingového konceptu je preto biznisový plán, v ktorom sa overujú možnosti aj limity predmetného franchisingového projektu.

K tvorbe franchisingového konceptu pristupujte až po overení ekonomických ukazovateľov.

Musia byť v ňom zohľadnené všetky aspekty daného podnikania (napr. aj sezónnosť ) a mala by byť v ňom vytvorená primeraná rezerva pre nepredvídané situácie.

 

Biznisový pri rozvoji a expanzii franchisingovej siete vytvára pre každú franchisingovú prevádzku osobitne

Nákladové i výnosové položky nie sú pre jednotlivé prevádzky franchisingového reťazca rovnaké. Pri zostavovaní konkrétneho biznisového plánu novej prevádzky sa preto hodnoty skutočných nákladových aj výnosových položiek z pilotnej prevádzky použijú primerane. Východiskové údaje, vzorce a tabuľky pre zostavenie ekonomického modelu franchisingovej prevádzky sú súčasťou franchisingového konceptu.

Vo výpočte predpokladaného hospodárskeho výsledku franchisingovej prevádzky je rozhodujúcou veličinou realistický odhad jej budúceho obratu

Od presnosti tohto odhadu závisí skutočné naplnenie očakávaných naprojektovaných ekonomických ukazovateľov, hospodárskeho výsledku a teda aj miera podnikateľského rizika a pravdepodobnosti dosiahnutia budúcej úspešnosti prevádzky. Hospodársky výsledok projektovaný v biznisovom pláne franchisingovej prevádzky je aj východiskom pre nastavenie primeraných franchisingových a licenčných poplatkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikanie vo franchisingu vyžaduje plnenie stanovených etických aj formálnych pravidiel

V Európskom etickom kódexe franchisingu sú jednoznačne zadefinované všeobecné pravidlá správania vo franchisingovom podnikaní, základné povinnosti poskytovateľa franchisingu (franchisora) aj užívateľa franchisingovej licencie (franchisee) a minimálne ustanovenia franchisingovej zmluvy, v ktorej musia byť zrozumiteľne, vyvážene a korektne nastavené práva i povinnosti obidvoch zmluvných strán. Pokiaľ sa tieto zásady primerane použijú v reálnej praxi, tak franchising poskytuje garanciu serióznosti vo vzťahoch medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingovej licencie.

Franchisingová a licenčná zmluva sú základnými dokumentmi vo vzťahu medzi franchisorom a franchisee

Vo franchisingovej zmluve sa ustanovujú všetky podmienky poskytnutia franchisingového konceptu, najmä práva a povinnosti franchisora i franchisee. Licenčná zmluva ustanovuje právo, povinnosť a podmienky užívateľovi na používanie ochrannej známky (loga) poskytovateľa. Franchisingová aj licenčná zmluva zakladajú obchodný zmluvný vzťah medzi dvomi rovnocennými, autonómnymi právnymi podnikateľskými subjektmi, ktoré podnikajú pod vlastným menom, na vlastný účet a na vlastné riziko, pričom franchisee pri svojom podnikaní používa značku (logo) a know-how franchisora. Franchisingová zmluva je formalizáciou ich dobrovoľnej dohody.

Všeobecná rámcová schéma postupu tvorby franchisingového konceptu

Finálnou etapou realizácie franchisingového konceptu je jeho aplikácia

Predmetom aplikácie franchisingového konceptu je vytvorenie centrálne riadenej siete franchisingových prevádzok. V tejto fáze zohráva významnú úlohu marketing a aktívna prezentácia franchisingového konceptu a značky na trhu. Na základe dôkladného prieskumu a vyhodnotenia trhu v záujmovom území franchisor vytipuje lokality a konkrétne priestory pre franchisingové prevádzky. Pokiaľ sa podarí dohodnúť vyhovujúce nájomné podmienky, nasleduje výber franchisee pre konkrétnu prevádzku. Po paralelnom zazmluvnení priestorov a franchisee pokračuje technická (stavebná, organizačná, logisitická) realizácia prevádzky, zaškolenie a tréning personálu a po kolaudácii jej otvorenie.

Kedy je správny čas na franchising

Ak prevádzkujete dlhodobejšie efektívny biznis, ponúkate produkt ktorý má odbytový potenciál a máte záujem expandovať, môžete začať uvažovať o využití franchisingu a tvorbe vlastného franchisingového konceptu. Radi vám pri tom poradíme.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.

Metodika tvorby franchisingového balíka – franchisingové manuály

Marketingový a metodický manuál, prevádzkový manuál a interný manuál franchisora sú tri základné časti metodiky tvorby franchisingových konceptov FRANCHISING made in Slovakia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky