FIT vám pomôže zafinancovať inovatívne podnikateľské nápady

Prvou investíciou Fondu inovácií a technológií je startup Datamolino. FIT doň investoval 500 000 eur. Ak dokážete, že váš biznis má skutočný potenciál a inovatívnu myšlienku FIT môže byť pre vás dobrým partnerom pre biznis.

Financovanie začínajúcich inovatívnych projektov je dnes často pretriasanou témou. Ich podporou sa rozvíja nielen ekonomika, ale nové podnikateľské nápady pomáhajú iným často krát uľahčiť život. Jeden z fondov, ktorý podporuje takéto podniky je aj FIT (Fond inovácií a technológií), ktorý vznikol spojením štátu ako majoritného akcionára a súkromného investora. Jeho poslaním je formou venture kapitálu podporovať a rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a inovatívnu ekonomiku. Fond poskytuje investície od 20 000 do 1 500 000 eur, no mladým podnikateľom ponúka okrem kapitálu aj mentoring. Zaujímalo nás ako vidí stav inovatívneho podnikania a jeho financovania na Slovensku Rastislav Roško, podpredseda predstavenstva FIT fondu. Ozrejmil nám ako fond postupuje pri investíciách, pre koho sú financie prioritne určené, ale aj to, v čom vidí najväčšie nedostatky biznis plánov mladých záujemcov o ich kapitál. Jeho najväčšou investíciou bolo odkúpenie menšinového podielu spoločnosti Datamolino.

Poslaním FIT fondu je podporiť projekty prispievajúce k tvorbe inovatívnej ekonomiky. Koľko projektov ste posudzovali od vzniku fondu?

Od vzniku fondu, ktorý bol založený minulý rok sme posudzovali okolo 120 projektov.

Sú nejaké odvetvia, ktoré ako fond preferujete alebo v nich vidíte vyšší potenciál?

Fond sa sústredí na podporu malých a stredných podnikov v odvetví TMT (technológie, médiá a telekomunikácie), zelenej ekonomiky a IKT (informačné a komunikačné technológie), ktoré majú inovačný potenciál a predpoklad rýchleho rastu. Snažíme sa naše portfólio napĺňať tak, aby spĺňalo kritéria diverzifikácie podľa interných investičných pravidiel. Z hľadiska konkrétnych oblastí sledujeme najmä technológie so zníženou tvorbou emisií, ochranu životného prostredia, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie alebo softvérové riešenia.

Akí sú slovenskí podnikatelia, s ktorými ste doposiaľ rokovali?

Nie je celkom možné a korektné zaškatuľkovať podnikateľov do určitých skupín, pretože to závisí od prípadu k prípadu. Je pravdou, že najefektívnejšie postupujú rokovania s podnikateľmi, ktorí majú svoj cieľ a vedia, ako sa k nemu dostať a majú skúsenosť s podnikaním a investíciami. Stretli sme sa aj s podnikateľmi, ktorí síce mali odborné znalosti zo svojho biznisu, ale rokovania s nimi boli veľmi namáhavé a nakoniec aj neúspešné. V takých prípadoch by som podnikateľom, ktorí sa necítia byť dostatočne skúsení na rokovanie s investormi odporučil, aby na rokovanie prizvali poradcu, ktorý im môže vo veľa veciach odborne poradiť.

Aké sú podľa vašich doterajších skúseností najčastejšie problémy a chyby v projektoch, ktoré sú dôvodom vášho odmietnutia?

Myslím si, že základom úspechu väčšiny mladých spoločností je silný tím, ktorí vie spolupracovať a sedí si po odbornej aj ľudskej stránke. Ale na druhej strane, je to aj častý dôvod, prečo sú spoločnosti odmietnuté na financovanie. Investor už v začiatkoch investuje do ľudí, ktorí mu predajú svoju myšlienku a verí v ich schopnosti, že ju pretavia do reálneho biznisu.

Ďalším dôvodom je napríklad to, že podnikatelia vedia “čo chcú dosiahnuť“, ale nemajú odpoveď “ako to chcú dosiahnuť“ – často krát sa stretávame so smelými výrokmi ohľadom dosiahnutých objemov tržieb v stovkách tisícoch, až miliónov EUR, ale bez reálneho biznis plánu a predstavy, akými krokmi sa k tomu dopracovať.

Tretím dôvodom je príliš emocionálny prístup k svojmu produktu, ktorý bráni podnikateľovi pripustiť, že by do jeho podnikania mohol vstúpiť aj investor. V takýchto prípadoch sa potom ťažko hľadá spoločná reč na racionálnom základe.

Ako by ste charakterizovali typického slovenského žiadateľa o venture kapitál?

Z našich skúseností je typickým uchádzačom o venture (rozvojový) kapitál mladý podnikateľ, častejšie muž ako žena, zväčša vo veku 18 až 30 rokov, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý má softvérové znalosti a zaujíma sa o nové veci okolo seba. Táto charakteristika pramení aj z toho, že veľa našich projektov sa týkalo najmä sektora IKT.

Aké sú hlavné investičné kritériá FIT fondu, resp. čo musí podnik v prvom rade spĺňať, aby ste sa rozhodli doň investovať?

Pri posudzovaní investície berieme do úvahy, okrem hlavných kritérií, ako to, či ide o malý alebo stredný podnik, oblasť v ktorej podniká, inovačný potenciál, najmä informácie o tíme, ktorý za projektom stojí, unikátnosť ponúknutého riešenia, jeho škálovateľnosť, znalosť trhu a predstavu o biznis pláne. Nie je nevyhnutné, aby mal podnikateľ za sebou už nejaké tržby, ale ich vývoj veľa napovie o úspešnosti jeho konceptu. Zároveň preferujeme také riešenia, ktoré majú potenciál uplatniť sa na viacerých trhoch, vzhľadom na to, že potenciál slovenského, alebo stredoeurópskeho trhu je obmedzený.

Koľko približne u vás trvá investičný proces – od posúdenia žiadosti až po zaslanie financií?

Je to veľmi individuálne a záleží to od viacerých faktorov: štádium v akom sa podnik nachádza, výška investície a postoj podnikateľov v rámci rokovaní. Najdlhšie trvajú rokovania o podmienkach vstupu investora a niekedy aj rokovania o detailoch transakčnej dokumentácie. Štandardne trvá celý investičný proces tri mesiace (v prípade už založených spoločností).

Aké bývajú najproblematickejšie oblasti v investičnom procese?

Ako som už spomínal, veľa záleží od pripravenosti podnikateľa akceptovať investorov. V prípade, že podnikateľ očakáva viac peňazí od investora v porovnaní s tým, čo je ochotný mu poskytnúť, bývajú rokovania náročné. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že najproblematickejšie oblasti sú výška a štrukturovanie investície, priznanie práv zástupcom investora v rámci spoločného podniku a zreálnenie odhadu biznis plánu do budúcnosti.

Due diligence si pri investičnom procese vykonávate sami alebo vám ho realizujú na objednávku externí poradcovia?

Investičný manažér je zodpovedný za prípravu celej investície, vrátane vykonanie právneho a ekonomického due diligence a rokovania o transakčných dokumentoch. V jeho kompetencii je výber poradcov, ktorých si k tomu prizve a či to bude vykonávať prostredníctvom externých poradcov alebo vlastnými silami.

Vyžadujete od investovanej spoločnosti pravidelný reporting? V akej frekvencii a ako veľmi je podľa Vás pre podnikateľa náročný? Myslíte si, že všetka tá byrokracia ohľadom investície je pre malého začínajúceho podnikateľ veľká?

Z hľadiska monitorovania investície je pre nás reporting nevyhnutnosťou. Jeho frekvencia závisí od investície a typu biznisu, ale štandardne je to na štvrťročnej báze. Snažíme sa ho obmedziť na základné dáta potrebné na vyhodnotenie vývoja spoločnosti a investície, napĺňanie stanovených cieľov a rozpočtu. Keďže sa každej investícii venuje jeden zo zástupcov nášho investičného manažéra, máme pomerne detailný pohľad na firmu aj v medziobdobí, čo nám dáva istý komfort na to, aby sme nepožadovali od portfóliovej spoločnosti ďalšie údaje. Navyše, sme pripravení poskytnúť ďalšie služby nevyhnutné na rozvoj investície do budúcnosti, takže nejde len o čisto finančnú investíciu. Nemyslíme si, že byrokracia je veľká, ale je nevyhnutná, aby mal investor predstavu, ako sa jeho investícia vyvíja a či nie sú potrebné ďalšie preventívne kroky a zásahy na to, aby sa vyvíjala správnym smerom.

Do akej miery vstupujete ako fond do riadenia firmy, resp. nechávate voľnú ruku majiteľom? Máte možnosť zasahovať do riadenia manažmentu? Aké bývajú vaše najčastejšie vaše pripomienky alebo zásahy?

V žiadnom prípade nie je našim cieľom preberať riadenie spoločnosti, do ktorej sme investovali. Naopak, chceme naďalej intenzívne podporovať manažment, ktorý nás presvedčil o výhodách investovania do ich podnikania. Samozrejme, že prítomnosť nášho zástupcu v manažmente spoločnosti je pre nás výhodou, ale nie je nevyhnutnou podmienkou pre investíciu, najmä v prípadoch, kedy aktuálny manažment je schopný pokryť nevyhnutné oblasti riadenia firmy. Na druhej strane, vyžadujeme dohľad nad rozpočtom a podnikateľským plánom, aby sme mali verifikované informácie o finančnej kondícii spoločnosti a zároveň vedeli včas zachytiť stav, ktorý je možné malými zásahmi korigovať. Najčastejšie sa vyjadrujeme k rozpočtu a marketingovým cieľom spoločnosti na budúce obdobia.

Vo FIT fonde sa zameriavate aj na aktívne vyhľadávanie investícií alebo iba prijímate žiadosti, ktoré prídu a tými sa následne zaoberáte?

Nezameriavame sa špecificky na žiadnu formu, ale využívame rôzne kanály získavania informácií o potenciálnych záujemcoch, či už prostredníctvom vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, účasťou na rôznych podujatiach a súťažiach. V tomto roku sme napríklad partnerom Podnikateľského nápadu roka, do ktorého sa môžu startupy prihlásiť do 30. 09. 2014 a získať nielen investora, ale aj ďalšiu podporu pre akceleráciu svojich podnikateľských nápadov.

Máte ako fond stanovenú minimálnu miera výnosnosti z investície, ktorú požadujete?

Ako fond venture kapitálu očakávame istú nadštandardnú mieru zhodnotenia investície, ale samozrejme, závisí to od typu biznisu a produktu, ktorý ponúka naša investícia. Z tohto dôvodu nemáme stanovenú všeobecnú minimálnu výšku výnosnosti z investície.

Ako riešite exit, resp. odchod z podniku. Podmienky exitu máte vopred zmluvne dohodnuté, alebo sa riešia ad hoc?

Je to opäť veľmi individuálne, ale sú prípustné obe možnosti. V rámci nášho investičného obdobia očakávame exit v rozpätí 4 až 6 rokov, pričom môže mať formu predaja podielu spolu s ostatnými akcionármi strategickému investorovi, manažment buy-out alebo predaja podielu ďalšiemu investorovi. Ide o najčastejšie formy, ktoré sa spravidla dohodnú v zmluvnej dokumentácii. Samozrejme, ad hoc riešenie, pokiaľ s tým súhlasia všetky zainteresované strany, sú možné vždy.

Vašou prvou investíciou bol startup Datamolino. Získali ste 20 % podiel na spoločnosti za 500 000 eur. Čo Vás v prípade tohto startupu presvedčilo o investícii?

V prípade Datamolina nás presvedčili viaceré dôvody: dobrý produkt, silný tím okolo zakladateľov a ich pokroky v krátkom čase. Veríme, že produkt vyvíjaný Datamolinom dokáže pomôcť malým a stredným podnikom a že sa uplatní na trhu a hoci nie je na trhu úplne niečím novým, je určite prístupnejší širokej mase menších podnikateľov, a preto veríme, že bude mať úspech.

Aká je podľa Vás ďalšia perspektíva Datamolina?

Datamolino nevyhnutne potrebuje expandovať na ďalšie trhy mimo SR a to vzhľadom na prirodzené limity. V súčasnosti sa pripravuje vstup do ďalších krajín a perspektívne očakávame, že o rok by mohla byť služba Datamolina globálna.

Aké boli konkrétne vás ako fondu prínosy pre spoločnosť Datamolino, samozrejme okrem financií?

Tím Datamolina bol od začiatku vedený ľuďmi, ktorí mali dostatočné praktické a odborné skúsenosti na vedenie spoločnosti. Ich nároky a potreby neboli také, aby vyžadovali našu aktívnu účasť na riadení spoločnosti. Spoločne sme pripravovali a navzájom oponovali biznis plán a stratégiu ďalšieho postupu uvádzania produktu na zahraničné trhy.

Pripravujete vo FIT nejaké novinky?

Uvažujeme, že by sme našim portfóliovým spoločnostiam sprostredkovali pobyt v zahraničnom akcelerátore, čo by mohlo pre nich znamenať príležitosť na vytvorenie kontaktov a uvedenie produktu na vyspelých trhoch. Je to však v štádiu ďalších rokovaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky