Franchisingová zmluva a manuál

Základom franchisingového partnerstva je franchisingová zmluva, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj franchisingový manuál. Sú to dokumenty, kde sú podchytené podmienky spolupráce, know-how a všetky ďalšie aspekty franchisovej koncepcie.

Keďže franchisingové podnikanie nie je v slovenskej legislatíve špecificky upravené, tak sa pri definovaní práv a povinností partnerov vo franchisingovom podnikaní využívajú rôzne ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, ustanovenia práva na ochranu hospodárskej súťaže a ustanovenia Zákona ochranných známkach. Na základe týchto ustanovení sa zvyčajne definujú:

  1. franchisingová zmluva (ktorej súčasťou je aj franchisingový manuál)
  2. licenčná zmluva

V slovenskej legislatíve nie je osobitne upravená franchisingová zmluva

Franchisingovú zmluvu, ktorá zakladá obchodný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingu, v slovenskej legislatíve nenájdeme. V praxi predstavuje nepomenovanú zmluvu podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, ktorá môže obsahovať prvky rôznych typov zmlúv, osobitne licenčnej zmluvy, zmluvy o prevode know-how, nájomnej alebo leasingovej zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení alebo kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb. V Slovenskej republike nie je zavedená povinnosť registrácie franchisingových zmlúv a neexistuje ani žiaden register franchisingových zmlúv.

Predmet franchisingovej zmluvy

Predmet franchisingovej zmluvy najčastejšie spočíva v poskytnutí práva na používanie know-how, to však v právnej praxi nepredstavuje povinný predpoklad pre platnosť uzatvorenia franchisingovej zmluvy.  Všeobecne sa akceptuje právna definícia franchisingu ako dlhodobého vertikálneho vzťahu s rovnakými právami a povinnosťami pre obe zmluvné strany, ktoré oproti sebe stoja ako nezávislí podnikatelia, pričom každý znáša svoje podnikateľské riziká. Poskytnutá franchisingová licencia v zmysle tejto definície oprávňuje prijímateľa franchisingu prevádzkovať jeho vlastný podnik a poskytovateľ franchisingu môže požadovať jednorazový poplatok za poskytnutie licencie ako aj pravidelné poplatky stanovené ako paušál alebo podiel z obratu (zisku).

Podľa tohto právneho výkladu prevod know-how nepredstavuje povinnú podstatnú náležitosť franchisingovej zmluvy, pričom predmet zmluvy môžu tvoriť práva ľubovoľného druhu.

Know-how ako duševné vlastníctvo vo franchisingovej zmluve nepožíva osobitnú zákonnú ochranu. Určitá ochrana know-how franchisingového konceptu na základe slovenských právnych predpisov môže byť vo franchisingovej zmluve daná prostredníctvom aplikácie ustanovení o obchodnom tajomstve (§ 17 a nasl. Obchodného zákonníka). Podľa § 18 Obchodného zákonníka platí, že podnikateľ ktorý prevádzkuje podnik, ktorého sa týka obchodné tajomstvo, má výhradné právo disponovať s takýmto tajomstvom.

Tento všeobecne akceptovaný právny názor je zrejme dôvodom, prečo poskytovanie franchisingu ako osobitej podnikateľskej činnosti, umožňujúcej poskytovateľovi fakturovať prijímateľovi franchisingové poplatky, nie je formálne zadefinovaná ako samostatný predmet činnosti a nie je ani v zozname živností, i keď sa tak prakticky navonok javí.

Pri franchisingových zmluvách treba zohľadňovať protimonopolnú legislatívu

Pre franchisingové podnikanie je záväzné Nariadenie Komisie EÚ č. 330/2010 o blokových výnimkách týkajúcich sa vertikálnych zmlúv a zosúladeného postupu. Toto nariadenie definuje kategóriu vertikálnych zmlúv vrátane franchisingových, ktoré sú podľa Komisie vo všeobecnosti v súlade s článkom 101 odst.3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ktoré žiadnym spôsobom neobmedzujú súťaž na trhu. Jednou z podmienok pre uplatnenie Nariadenia je, že trhový podiel poskytovateľa franchisingu (franchisora) nepresahuje 30 % na tom trhu, na ktorom franchisor predáva a trhový podiel prijímateľa franchisingu (franchisanta) nepresahuje podiel 30 % na tom trhu na ktorom nakupuje.

V slovenskej legislatíve v oblasti ochrany hospodárskej súťaže pre franchisingové zmluvy platí Zákon o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2011 Z. z., ktorého § 4 zakazuje zmluvy ktoré obmedzujú hospodársku súťaž.

Zakázanou dohodou obmedzujúcou súťaž ale nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ani rozhodnutie združenia podnikateľov, ak ich účinok na súťaž je zanedbateľný.

Konkrétne je to taká dohoda medzi podnikateľmi, prípadne zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov (vytvárajúci zanedbateľný účinok na súťaž), ak trhové podiely podnikateľov, ktorí sú účastníkmi dohody medzi podnikateľmi, zosúladeného postupu podnikateľov, alebo rozhodnutia združenia podnikateľov, neprekračujú prahové hodnoty, ktoré ustanoví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom (spravidla 10 %).

Článok pokračuje pod reklamou

Franchising a ochranné známky

Medzi ďalšie právne normy, ktoré sú na Slovensku pre franchisingové podnikanie dôležité patrí aj Zákon o ochranných známkach č. 506/2009 Z.z., pretože ich používanie a poskytovanie práva na ich používanie je bežnou súčasťou franchisingovej praxe.

Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré tovary alebo služby alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná licenčnou zmluvou. Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad na základe žiadosti o zápis licencie, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo strán licenčnej zmluvy.

Ochranná známka (logo) je spravidla grafickým znázornením predmetného franchisingového konceptu a zároveň je účinným marketingovým nástrojom pri jeho prezentácii na trhu. Podľa uvedeného zákona je Ochrannou známkou akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Na získanie formálnej ochrany loga ako ochrannej známky je potrebná jej registrácia na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Vzhľadom na to, že pre poskytnutie licencie na používanie ochrannej známky platia osobitné predpisy, ktoré nie sú záväzné pre franchisingovú zmluvu,  je praktické uzatvárať franchisingovú a licenčnú zmluvu osobitne, pričom niektoré ustanovenia licenčnej zmluvy (alebo jej celý text) možno včleniť do franchisingovej zmluvy. Franchisingová aj licenčná zmluva sa uzatvárajú v každom prípade v písomnej forme.

Čo by vo franchisingovej zmluve nemalo chýbať

Ak už vyriešime právne aspekty, z ktorých vychádzajú jednotlivé ustanovenia franchisingovej zmluvy, tak prichádza na rad konkrétny obsah. Prinášame vám X bodov, ktoré by v kvalitnej franchisingovej zmluve nemali chýbať:

  1. popis a vlastnosti franchise koncepcie a odovzdávané práva franchisantovi,
  2. práva a povinnosti franschisora (poskytovateľa) a franchisanta (prijímateľa),
  3. určenie časového rozsahu platnosti zmluvy a teritória pôsobnosti,
  4. exkluzivita, výhradné zastúpenie,
  5. poplatky a platobné podmienky,
  6. marketing a reklama,
  7. zaškolenie, tréningy,
  8. ďalšie záväzky oboch strán (kontrola, dôvernosť informácií, a pod.).

Franchisingový manuál

V záujme franchisora (poskytovateľa) je odovzdať čo najviac informácií s najpresnejším popisom fungovania podnikania pre svojho partnera, keďže nedodržaním presného postupu koncepcie môže franchingový partner poškodiť meno a značku franchisora.

Aj z tohto dôvodu dosahujú niektoré manuály (popis know-how podnikania) dosahujú veľké objemy. Franchisingový manuál vedie partnera krok za krokom k úspechu jeho podnikania. Podľa typu koncepcie sa mení aj manuál: ak sa jedná o maloobchodné predajne, v manuály sú určené všetky podmienky obchodu: od otváracích hodín po farbu stien a formu výkladnej skrine a pod. V prípade franchise koncepcie, ktorá poskytuje služby, manuál môže popisovať aj od spôsobu predstavenia sa, až po kontakt s klientom po rokoch...

Prečítajte si tiež

Franchisingový manuál v niektorých prípadoch môže mať ďalšie doplnky, ako napríklad technické výkresy alebo iné podrobné popisy jednotlivých častí súvisiacich s franchise koncepciou.
Každý franchisant si musí uvedomiť, že dodržiavanie postupov popísaných v manuály (a samozrejme vo franchisingovej zmluve) podlieha kontrole franchisora. V prípade snahy uskutočniť akúkoľvek odchýlku je potrebné nové postupy prerokovať s franchisorom.

Záver

Legislatíva SR nepopisuje a neustanovuje osobitné pravidlá praktickej aplikácie franchisingu. Takéto pravidlá a podmienky popísala Európska franchisingová federácia v dokumente Európsky etický kódex franchisingu. Obsahuje konkrétne kritériá a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby predmetné podnikanie mohlo byť uznané ako štandardný a seriózny franchising. Tento kódex sú povinné akceptovať všetky národné franchisingové asociácie v EÚ a vyžadovať ich naplnenie u svojich riadnych členov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky