Ako na finančný plán? Plán financovania investičných potrieb (5. časť)

Nadväzujúcim plánom na investičný a odpisový plán je plán financovania investičných potrieb, ktorý je v prípade predkladania plánu banke alebo investorovi návrhom spôsobu financovania investičného projektu. Plán financovania investičných potrieb poskytuje vstupné údaje do týchto plánov:

 • do projekcie nákladov prostredníctvom nákladových úrokov na financovanie,
 • do projekcie súvahy prostredníctvom celkovej výšky prijatého záväzku a následných splátok istiny, o ktoré sa záväzky podniku znižujú,
 • do projekcie peňažných tokov sprostredkovane prostredníctvom zmien vyvolaných v plánovanej výsledovke a súvahe, ktoré sa následne prenášajú aj do plánu peňažných tokov.

Príklad: Plán financovania investičných potrieb

Predpokladáme, že podnikateľ chce obstaranie strojového zariadenia v roku 2010 financovať prostredníctvom bankového úveru v plnej výške. Podnikateľ navrhuje splácať úver anuitným spôsobom (rovnaká výška splátky po celú dobu splácania úveru) s tým, že prvá splátka istiny bude odložená o rok. Sumár vstupných údajov pre výpočet predpokladaného splátkového kalendára, ktorý vstupuje do podnikateľského plánu je nasledovný:

Požadovaná čiastka v Eur 15 000
Ročný úrok "p.a." 8,00 %
Dĺžka trvania úveru od zač. splácania anuity 5 rokov
Počet splátok ročne 1
Dátum čerpania úveru 31.12.2010
Odloženie 1. splátky istiny áno

Výpočet splátkového kalendára si uľahčíme pomocou šablóny MS Excel, ktorá je súčasťou vypracovaných vzorových podnikateľských plánov. Po zadaní vstupných údajov za okamih dostávame hotový splátkový kalendár.

Do plánovaného výkazu ziskov a strát ako náklad vstupuje úrok zaplatený v jednotlivých rokoch v rámci splátok, do súvahy vstupuje konečný zostatok úveru (záväzku) znížený o splátky istiny k dátumu zostavovania účtovnej závierky. Oba tieto vplyvy sa následne kumulovane prejavia pri zostavovaní plánovaného prehľadu peňažných tokov. Plán peňažných tokov poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre definovanie primeraných cieľov v investičnom pláne, pretože dáva prehľad o tom, aký rozsah investičnej aktivity si podnikateľ môže dovoliť realizovať pri uvažovanom vývoji ostatných ekonomických parametrov.

Článok pokračuje pod reklamou

Zopakujme si odporúčaný postup zostavovania finančného plánu:

Zostavovanie finančného plánu si vyžaduje pomerne veľkú dávku zručnosti. Ak budete postupovať v odporúčaných krokoch, nemalo by sa vám stať, že sa pri plánovaní "zacyklíte" a nedotiahnete svoju snahu do úspešného konca. Jednotlivé zložky plánu totiž spolu súvisia a každá chyba sa prejaví tým, že plánované výkazy medzi sebou nebudú sedieť. 

 1. Analýza finančného zdravia podniku
 2. Definovanie finančných cieľov a východiskových predpokladov
 3. Zostavenie plánovaného výkazu ziskov a strát za pomoci parciálnych plánov
  1. Investičný a odpisový plán
  2. Plán financovania investičných potrieb
  3. Plán tržieb
  4. Plán nákladov (agreguje v sebe niektoré funkčné plány ako napr. marketingový plán, ale aj plán potreby zamestnancov a naň nadväzujúci plán osobných nákladov podniku)
 4. Zostavenie plánovanej súvahy
 5. Zostavenie plánu peňažných tokov

Prečo plánované výkazy medzi sebou musia "sedieť"?

Finančné výkazy neexistujú nezávisle od seba, naopak sú prepojené a vytvárajú logický systém. Ak urobíte chybu v jednom, pravdepodobne vám nebudú sedieť ani ďalšie. Ako vidíme na obrázku, prehľad peňažných tokov vysvetľuje zmenu peňažných prostriedkov v podniku a výkaz ziskov a strát objasňuje tvorbu zisku v podniku. Hovoríme, že údaje v prehľade peňažných tokov a výkaze ziskov a strát sú tokové (sú vždy kumulované za určité obdobie) a údaje v súvahe stavové (zachytávajú zostatok vždy k určitému obdobiu).

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov v podnikových financiách odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nechcete byť v podnikaní bez peňazí? Nastavte si finančný plán

Máte malú firmu a nerobíte si finančný plán na nasledujúce mesiace? Určite nie ste jediný, no robíte podnikateľskú chybu. Neexistujúce finančné plánovanie je totiž jeden z dôvodov, prečo sa toľko malých firiem neudrží na trhu.

Ako si spočítať financie?

Oplatí sa venovať čas finančným projekciám pred štartom podnikania, hoci nemáte spoľahlivé informácie o tom, ako sa vám bude v podnikaní dariť? Čo a ako počítať?

Ako na finančný plán? Plán peňažných tokov (8. časť)

Projekcia peňažných tokov sa pri ročnej perióde plánovania odvodzuje zo súvahy nepriamou metódou ako sme to demonštrovali na konkrétnom príklade v článku venovanom metódam zostavovaniu prehľadu peňažných tokov. Plán peňažných tokov plní pri dlhodobom plánovaní najmä spojovaciu a kontrolnú úlohu v sústave plánovaných výkazov. Ak urobíte chybu v jednom výkaze, pravdepodobne vám nebudú sedieť ani ďalšie, takže ide aj o zostavenie skúšky správnosti.

Ako na finančný plán? Plán súvahy (7. časť)

V predchádzajúcom dieli seriálu sme prostredníctvom plánu výkazu ziskov a strát naplánovali, ako budú vyzerať naše hospodárske výsledky v budúcnosti. V dnešnom dieli sa pozrieme na to, ako z dostupných údajov zostavíme plánovanú súvahu, ktorá vypovedá o tom, prostredníctvom akých zložiek majetku plánujeme vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ako aj o tom, z akých prostriedkov (vlastných/cudzích) bude táto činnosť financovaná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky