Ako na finančný plán? Plán súvahy (7. časť)

V predchádzajúcom dieli seriálu sme prostredníctvom plánu výkazu ziskov a strát naplánovali, ako budú vyzerať naše hospodárske výsledky v budúcnosti. V dnešnom dieli sa pozrieme na to, ako z dostupných údajov zostavíme plánovanú súvahu, ktorá vypovedá o tom, prostredníctvom akých zložiek majetku plánujeme vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ako aj o tom, z akých prostriedkov (vlastných/cudzích) bude táto činnosť financovaná.

Na to, aby sme mohli zostaviť súvahu z údajov, ktoré už máme k dispozícii, musíme do projektovanej súvahy dopočítať predpokladanú úroveň zásob, krátkodobých pohľadávok a krátkodobých záväzkov. Tieto hodnoty odvodíme z cieľov stanovených v oblasti riadenia prevádzkového kapitálu, ktoré prenásobíme plánovanými priemernými dennými tržbami. Postupujeme tým spôsobom, že najskôr vypočítame dobu inkasa/obratu jednotlivých zložiek prevádzkového kapitálu za predchádzajúce obdobie. Tieto hodnoty predstavujú východisko pre stanovenie cieľov na nasledujúce obdobie. Vzorce pre výpočet hodnôt uvádzame v tomto článku.

Príklad: Určenie budúcej hodnoty zložiek prevádzkového kapitálu

V tomto konkrétnom prípade podnikateľ naplánoval zníženie doby inkasa pohľadávok, inými slovami rozhodol o tom, že v roku 2011 bude svojim zákazníkom oproti roku 2009 poskytovať v priemere o 6 dní kratšiu splatnosť faktúr. Ďalším dôvodom tohto zníženia môže byť predpoklad nárastu v hotovosti platiacich zákazníkov oproti zákazníkom platiacim na faktúru. V každom prípade platí, že k zmene platobných podmienok musí podnikateľ pristupovať citlivo, pretože tieto rozhodnutia majú vplyv na nákúpne správanie a tým pádom aj na výšku tržieb. Rovnako rozhodnutie platiť svoje záväzky v roku 2010 oproti roku 2009 v priemere o 4 dni neskôr musí byť podložené racionálnymi argumentmi, ktorými môžu byť nové dohody o platobných podmienkach s dodávateľmi a podobne.

Výpočtom cieľových hodnôt zásob, krátkodobých pohľadávok a krátkodobých záväzkov sme takpovediac zavŕšili všetky prípravné výpočty a nič nám nebráni v tom, aby sme sa pustili do zostavovania plánovanej súvahy a následne aj plánovaného výkazu peňažných tokov. Nasledujúci prehľad popisuje prepojenie súvahy z ostatnými podnikovými plánmi a výkazmi:

Zostavovanie plánovanej súvahy - skrátená verzia

Strana aktív súvahy Roky 2010 - 2015
A. Neobežný majetok Súčet zostatkových cien DNM, DHM a aktuálnej trhovej ceny finančných investícií
A.1. Dlhodobý nehmotný majetok Zostatková cena DNM aktuálneho roka z plánu vývoja zostatkovej ceny DNM.
A.2. Dlhodobý hmotný majetok Zostatková cena DHM aktuálneho roka z plánu vývoja zostatkovej ceny DHM.
A.3. Dlhodobý finančný majetok Aktuálna trhová hodnota realizovaných finančných investícií (očakávaná hodnota majetkových podielov v iných spoločnostiach a pod.).
B. Obežný majetok Súčet aktuálnych hodnôt zložiek obežného majetku.
B.1. Zásoby Predpokladaný vývoj zásob z plánu riadenia prevádzkového kapitálu.
B.2. Dlhodobé pohľadávky Aktuálny zostatok dlhodobých pohľadávok väčšinou vyplýva zo zmluvných vzťahov s odberateľmi.
B.3. Krátkodobé pohľadávky Predpokladaný vývoj krátkodobých pohľadávok z plánu riadenia prevádzkového kapitálu.
B.4. Finančné účty Hotovosť na konci obdobia vypočítaná na základe plánovaného prehľadu peňažných tokov - ide aj o skúšku správnosti zostavenia všetkých plánovaných výkazov.
C. Časové rozlíšenie Ponecháva sa hodnota z minulých období.
SPOLU MAJETOK (A+B+C) V každom roku sa hodnota majetku musí rovnať hodnote vlastného imania a záväzkov.
Článok pokračuje pod reklamou

 

 

 

Strana pasív súvahy Roky 2010 - 2015
A. Vlastné imanie Súčet všetkých položiek tvoriacich vlastné imanie.
A.1. Základné imanie Aktuálna hodnota splatených aj nesplatených vkladov majiteľov do spoločnosti. Počas existencie spoločnosti sa môže výška základného imania zmeniť na základe rozhodnutia majiteľov o zvýšení/znížení základného imania.
A.2. (-) Pohľadávky za upísané vlastné imanie Predpokladaný vývoj aktuálneho zostatku upísaných, zatiaľ však nesplatených vkladov majiteľov do vlastného imania spoločnosti (vyplýva zo zákona a zo spoločenskej zmluvy, akcionárskej zmluvy a pod.)
A.3. Kapitálové fondy V rámci plánovania ide predovšetkým o zohľadnenie zákonného prídelu časti vytvoreného zisku do rezervného fondu. Táto operácia je z účtovného hľadiska presunom v rámci zložiek vlastného imania a nemá ďalší vplyv na výpočet v iných výkazoch. Pre zjednodušenie možno od nej abstrahovať.
A.4. Fondy zo zisku Nezvyknú sa plánovať pohyby a ponecháva sa stav minulých období, nakoľko pri tvorbe fondov zo zisku ide len o presun medzi zložkami vlastného imania, ktorý nemá ďalší vplyv na iné výkazy.
A.5. VH minulých rokov Súčet všetkých výsledkov hospodárenia za minulé obdobia (t.j. hodnota v roku 2011 bude predstavovať súčet výsledkov hospodárenia do roku 2010 vrátane).
A.6. VH za účtovné obdobie Predpokladaný zdanený výsledok hospodárenia z plánovaného výkazu ziskov a strát.
B. Záväzky Súčet všetkých položiek tvoriacich záväzky.
B.1. Rezervy Zvyknú sa plánovať v rovnakej výške počas celého obdobia, nakoľko rezervy sa tvoria a rozpúšťajú veľmi flexibilne a je náročné predpovedať ich tvorbu.
B.2. Dlhodobé záväzky Predpokladaný aktuálny zostatok dlhodobých záväzkov väčšinou vyplýva zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi (napríklad lízingové zmluvy atď).
B.3. Krátkodobé záväzky Predpokladaný vývoj krátkodobých záväzkov z plánu riadenia prevádzkového kapitálu.
B.4. Krátkodobé finančné výpomoci Predpokladaný zostatok záväzkov z dlhového nebankového financovania podniku (pôžičky od iných podnikov a pod.).
B.5. Bankové úvery Aktuálny zostatok istiny úveru/ov z plánu/ov financovania investičných potrieb a plánovaných zostatkov krátkodobých bankových úverov.
C. Časové rozlíšenie Ponecháva sa hodnota z minulých období.
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (A+B+C) V každom roku sa hodnota majetku musí rovnať hodnote vlastného imania a záväzkov.

 

Zopakujme si odporúčaný postup zostavovania finančného plánu:

Zostavovanie finančného plánu si vyžaduje pomerne veľkú dávku zručnosti. Ak budete postupovať v odporúčaných krokoch, nemalo by sa vám stať, že sa pri plánovaní "zacyklíte" a nedotiahnete svoju snahu do úspešného konca. Jednotlivé zložky plánu totiž spolu súvisia a každá chyba sa prejaví tým, že plánované výkazy medzi sebou nebudú sedieť. 

 1. Analýza finančného zdravia podniku
 2. Definovanie finančných cieľov a východiskových predpokladov
 3. Zostavenie plánovaného výkazu ziskov a strát za pomoci parciálnych plánov
  1. Investičný a odpisový plán
  2. Plán financovania investičných potrieb
  3. Plán tržieb
  4. Plán nákladov (agreguje v sebe niektoré funkčné plány ako napr. marketingový plán, ale aj plán potreby zamestnancov a naň nadväzujúci plán osobných nákladov podniku)
 4. Zostavenie plánovanej súvahy
 5. Zostavenie plánu peňažných tokov

Prečo plánované výkazy medzi sebou musia "sedieť"?

Finančné výkazy neexistujú nezávisle od seba, naopak sú prepojené a vytvárajú logický systém. Ak urobíte chybu v jednom, pravdepodobne vám nebudú sedieť ani ďalšie. Ako vidíme na obrázku, prehľad peňažných tokov vysvetľuje zmenu peňažných prostriedkov v podniku a výkaz ziskov a strát objasňuje tvorbu zisku v podniku. Hovoríme, že údaje v prehľade peňažných tokov a výkaze ziskov a strát sú tokové (sú vždy kumulované za určité obdobie) a údaje v súvahe stavové (zachytávajú zostatok vždy k určitému obdobiu).

Zdroj:NARMSP

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nechcete byť v podnikaní bez peňazí? Nastavte si finančný plán

Máte malú firmu a nerobíte si finančný plán na nasledujúce mesiace? Určite nie ste jediný, no robíte podnikateľskú chybu. Neexistujúce finančné plánovanie je totiž jeden z dôvodov, prečo sa toľko malých firiem neudrží na trhu.

Ako si spočítať financie?

Oplatí sa venovať čas finančným projekciám pred štartom podnikania, hoci nemáte spoľahlivé informácie o tom, ako sa vám bude v podnikaní dariť? Čo a ako počítať?

Ako na finančný plán? Plán peňažných tokov (8. časť)

Projekcia peňažných tokov sa pri ročnej perióde plánovania odvodzuje zo súvahy nepriamou metódou ako sme to demonštrovali na konkrétnom príklade v článku venovanom metódam zostavovaniu prehľadu peňažných tokov. Plán peňažných tokov plní pri dlhodobom plánovaní najmä spojovaciu a kontrolnú úlohu v sústave plánovaných výkazov. Ak urobíte chybu v jednom výkaze, pravdepodobne vám nebudú sedieť ani ďalšie, takže ide aj o zostavenie skúšky správnosti.

Ako na finančný plán? Plán výnosov a nákladov (6. časť)

Jedným z najdôležitejších krokov vo finančnom plánovaní je projektovanie plánu tržieb (výnosov), ktorý v sebe agreguje ciele v oblasti obratu, podielu na trhu, priemernej cene produkcie, obchodnej marže a pod. Odhad plánu tržieb je najmä u začínajúcich a rýchlorastúcich podnikov veľmi subjektívnou záležitosťou a vyžaduje potrebnú dávku znalostí o trhu, pretože o podnikateľskom úspechu vo veľkej miere rozhodujú vonkajšie faktory, ktoré podnikateľ nedokáže ovplyvniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky