Ako na finančný plán? Plán peňažných tokov (8. časť)

Projekcia peňažných tokov sa pri ročnej perióde plánovania odvodzuje zo súvahy nepriamou metódou ako sme to demonštrovali na konkrétnom príklade v článku venovanom metódam zostavovaniu prehľadu peňažných tokov. Plán peňažných tokov plní pri dlhodobom plánovaní najmä spojovaciu a kontrolnú úlohu v sústave plánovaných výkazov. Ak urobíte chybu v jednom výkaze, pravdepodobne vám nebudú sedieť ani ďalšie, takže ide aj o zostavenie skúšky správnosti.

Samozrejme hlavnou úlohou výkazu je vysvetliť zmenu objemu peňažných prostriedkov v podniku, čo je dôležité napríklad pre rozhodovanie o rozsahu budúcich investícií a podobne.

Príklad: Plán peňažných tokov zostavený nepriamou metódou v rámci viacročného podnikateľského plánu

Položka Suma v jednotlivých rokoch
Čistý zisk  
Odpisy  
+/- zmena stavu pohľadávok (dlhodobých aj krátkodobých)  
+/- zmena stavu záväzkov (dlhodobých aj krátkodobých)  
+/- zmena stavu ostatných aktív  
A. Peňažné toky z hospodárskej činnosti  
- výdavky + príjmy z obstarania dlhodobého majetku (hmotný, nehmotný, finančný)  
B. Peňažné toky z investičnej činnosti  
+/- peňažné toky vo vlastnom imaní (+ navýšenie/ - zníženie základného imania atď)  
+ poskytnutý úver  
- splátka úveru a ostatných finančných výpomocí  
C. Peňažné toky z finančnej činnosti  
Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia  
Zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)  
Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia  

Konkrétny príklad zostavovania plánu peňažných tokov nepriamou metódou je spracovaný v samostatnom článku a je tiež aplikovaný v niektorých excelovských šablónach vzorových podnikateľských plánov (podnikateľský plán Hotel Prinz, s.r.o., podnikateľský plán Woodproduction, s.r.o.), ktoré sú dostupné pre registrovaných užívateľov.

Článok pokračuje pod reklamou
Z krátkodobého hľadiska sa plánu peňažných tokov venuje oveľa väčšia pozornosť, pretože často ide o riešenie otázky prežitia. Žiaden podnik neskrachuje, ak dočasne vytvorí stratu, môže však skrachovať, ak nemá dostatočnú hotovosť a nie je schopný plniť svoje záväzky. Plán peňažných tokov zostavený na mesačnej báze nie je potrebné zostavovať pre potreby podnikateľského plánu predkladaného banke alebo investorom, je to skôr interná záležitosť podnikateľa. Plán má zaistiť, že podnik bude mať dostatok likvidity a zároveň indikuje situácie, keď je potrebný dodatočný kapitál. Príklad plánovania peňažných tokov na mesačnej báze predstavuje vypracovaný vzorový podnikateľský plán Ing. Martina Podhradského. Na plánovanie takisto možno využiť interaktívnu šablónu, ktorá je dostupná registrovaným užívateľom v rámci "online šablóny podnikateľského plánu".

Zopakujme si odporúčaný postup zostavovania finančného plánu:

Zostavovanie finančného plánu si vyžaduje pomerne veľkú dávku zručnosti. Ak budete postupovať v odporúčaných krokoch, nemalo by sa vám stať, že sa pri plánovaní "zacyklíte" a nedotiahnete svoju snahu do úspešného konca. Jednotlivé zložky plánu totiž spolu súvisia a každá chyba sa prejaví tým, že plánované výkazy medzi sebou nebudú sedieť. 

 1. Analýza finančného zdravia podniku
 2. Definovanie finančných cieľov a východiskových predpokladov
 3. Zostavenie plánovaného výkazu ziskov a strát za pomoci parciálnych plánov
  1. Investičný a odpisový plán
  2. Plán financovania investičných potrieb
  3. Plán tržieb
  4. Plán nákladov (agreguje v sebe niektoré funkčné plány ako napr. marketingový plán, ale aj plán potreby zamestnancov a naň nadväzujúci plán osobných nákladov podniku)
 4. Zostavenie plánovanej súvahy
 5. Zostavenie plánu peňažných tokov

Prečo plánované výkazy medzi sebou musia "sedieť"?

Finančné výkazy neexistujú nezávisle od seba, naopak sú prepojené a vytvárajú logický systém. Ak urobíte chybu v jednom, pravdepodobne vám nebudú sedieť ani ďalšie. Ako vidíme na obrázku, prehľad peňažných tokov vysvetľuje zmenu peňažných prostriedkov v podniku a výkaz ziskov a strát objasňuje tvorbu zisku v podniku. Hovoríme, že údaje v prehľade peňažných tokov a výkaze ziskov a strát sú tokové (sú vždy kumulované za určité obdobie) a údaje v súvahe stavové (zachytávajú zostatok vždy k určitému obdobiu).

Zdroj:NARMSP

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nechcete byť v podnikaní bez peňazí? Nastavte si finančný plán

Máte malú firmu a nerobíte si finančný plán na nasledujúce mesiace? Určite nie ste jediný, no robíte podnikateľskú chybu. Neexistujúce finančné plánovanie je totiž jeden z dôvodov, prečo sa toľko malých firiem neudrží na trhu.

Ako si spočítať financie?

Oplatí sa venovať čas finančným projekciám pred štartom podnikania, hoci nemáte spoľahlivé informácie o tom, ako sa vám bude v podnikaní dariť? Čo a ako počítať?

Ako na finančný plán? Plán súvahy (7. časť)

V predchádzajúcom dieli seriálu sme prostredníctvom plánu výkazu ziskov a strát naplánovali, ako budú vyzerať naše hospodárske výsledky v budúcnosti. V dnešnom dieli sa pozrieme na to, ako z dostupných údajov zostavíme plánovanú súvahu, ktorá vypovedá o tom, prostredníctvom akých zložiek majetku plánujeme vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ako aj o tom, z akých prostriedkov (vlastných/cudzích) bude táto činnosť financovaná.

Ako na finančný plán? Plán výnosov a nákladov (6. časť)

Jedným z najdôležitejších krokov vo finančnom plánovaní je projektovanie plánu tržieb (výnosov), ktorý v sebe agreguje ciele v oblasti obratu, podielu na trhu, priemernej cene produkcie, obchodnej marže a pod. Odhad plánu tržieb je najmä u začínajúcich a rýchlorastúcich podnikov veľmi subjektívnou záležitosťou a vyžaduje potrebnú dávku znalostí o trhu, pretože o podnikateľskom úspechu vo veľkej miere rozhodujú vonkajšie faktory, ktoré podnikateľ nedokáže ovplyvniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky