Dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle: aké sú podmienky?

Kultúra a kreatívny priemysel sa dočká pomoci na zníženie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Koho sa pomoc týka, aké sú podmienky a aká je výška ponúkaných dotácií?

Koronakríza zasiahla aj sektor kultúry, ktorý mesiace volal o finančnú pomoc. Do tejto oblasti však nepatria len umelci, ako speváci či herci, ale aj mnohí technickí pracovníci, osvetľovači, zvukári a pod. Ministerstvo kultúry napokon prišlo s Výzvou na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na zníženie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou aj pre tento sektor.

Kto má nárok na dotáciu pre sektor kultúry?

Požiadať o poskytnutie dotácie môže fyzická osoba - jednotlivec alebo fyzická osoba – živnostník pôsobiaci v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu. Nárok majú, ak:

 • príjem zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia a čistý príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia v kalendárnom mesiaci, za ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, nepresiahol hodnotu vyššiu ako 540 eur,
 • je zapísaný v evidencii iných profesionálov v kultúre alebo ku dňu podania žiadosti o dotáciu podal žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre,
 • nebol príjemcom finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“,
 • nebol poberateľom dávky v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, na ktorý si uplatňuje dotáciu,
 • nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č. 2 vyhlásenej dňa 18. 09. 2020 Fondom na podporu umenia,
 • nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1 vyhlásenej dňa 15.10.2020 Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.
 • mikropodnikom (tu sa pre účely tejto výzvy zaraďujú aj SZČO), malým alebo stredným podnikom.

Spomínané náležitosti žiadatelia preukazujú čestným vyhlásením. Zároveň musia spĺňať ďalšie podmienky, ktoré však nepreukazujú a považujú sa za splnené dňom predloženia žiadosti:

 • musia mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom;
 • nie je voči nim vedené konkurzné konanie, nie sú v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 • nie je voči nim vedený výkon rozhodnutia;
 • neporušili v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
 • osobitného predpisu;
 • nemajú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
 • neeviduje voči nim pohľadávky po lehote splatnosti podľa osobitných predpisov;
 • nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;
 • nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Termín a suma dotácie

Žiadosti je potrebné predložiť do 2. decembra 2020 (vrátane), a to buď poštou, do podateľne alebo elektronicky cez www.slovensko.sk. Ministerstvo kultúry odporúča v prípade podania žiadostí cez Slovenskú poštu zasielať ich doporučene. O dodržaní termínu v takom prípade rozhoduje poštová pečiatka, podobne v prípade podateľne rozhoduje pečiatka podateľne. Pri elektronickom spôsobe však rozhoduje dátum zaslania.

Žiadosti o dotácie bude vyhodnocovať Ministerstvo kultúry. Žiadatelia môžu získať finančnú pomoc vo výške 540 eur za každý mesiac v období marec 2020 – september 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky