Dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle: aké sú podmienky?

Kultúra a kreatívny priemysel sa dočká pomoci na zníženie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Koho sa pomoc týka, aké sú podmienky a aká je výška ponúkaných dotácií?

Koronakríza zasiahla aj sektor kultúry, ktorý mesiace volal o finančnú pomoc. Do tejto oblasti však nepatria len umelci, ako speváci či herci, ale aj mnohí technickí pracovníci, osvetľovači, zvukári a pod. Ministerstvo kultúry napokon prišlo s Výzvou na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na zníženie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou aj pre tento sektor.

Kto má nárok na dotáciu pre sektor kultúry?

Požiadať o poskytnutie dotácie môže fyzická osoba - jednotlivec alebo fyzická osoba – živnostník pôsobiaci v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu. Nárok majú, ak:

 • príjem zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia a čistý príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia v kalendárnom mesiaci, za ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, nepresiahol hodnotu vyššiu ako 540 eur,
 • je zapísaný v evidencii iných profesionálov v kultúre alebo ku dňu podania žiadosti o dotáciu podal žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre,
 • nebol príjemcom finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“,
 • nebol poberateľom dávky v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, na ktorý si uplatňuje dotáciu,
 • nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č. 2 vyhlásenej dňa 18. 09. 2020 Fondom na podporu umenia,
 • nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1 vyhlásenej dňa 15.10.2020 Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.
 • mikropodnikom (tu sa pre účely tejto výzvy zaraďujú aj SZČO), malým alebo stredným podnikom.

Spomínané náležitosti žiadatelia preukazujú čestným vyhlásením. Zároveň musia spĺňať ďalšie podmienky, ktoré však nepreukazujú a považujú sa za splnené dňom predloženia žiadosti:

 • musia mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom;
 • nie je voči nim vedené konkurzné konanie, nie sú v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 • nie je voči nim vedený výkon rozhodnutia;
 • neporušili v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
 • osobitného predpisu;
 • nemajú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
 • neeviduje voči nim pohľadávky po lehote splatnosti podľa osobitných predpisov;
 • nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;
 • nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Termín a suma dotácie

Žiadosti je potrebné predložiť do 2. decembra 2020 (vrátane), a to buď poštou, do podateľne alebo elektronicky cez www.slovensko.sk. Ministerstvo kultúry odporúča v prípade podania žiadostí cez Slovenskú poštu zasielať ich doporučene. O dodržaní termínu v takom prípade rozhoduje poštová pečiatka, podobne v prípade podateľne rozhoduje pečiatka podateľne. Pri elektronickom spôsobe však rozhoduje dátum zaslania.

Žiadosti o dotácie bude vyhodnocovať Ministerstvo kultúry. Žiadatelia môžu získať finančnú pomoc vo výške 540 eur za každý mesiac v období marec 2020 – september 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.

Štatistický formulár pre prijímateľov prvej pomoci (SZČO, zamestnávateľov)

SZČO či zamestnávatelia, ktorí prijali v prvej vlne pandémie koronavírusu príspevky z projektu Prvá pomoc, musia vyplniť štatistický výkaz. Termín bol posunutý na 31. marec 2021.

Pomoc pre cestovný ruch je spustená

Prevádzky v sektore cestovného ruchu už môžu posielať žiadosti o príspevok zo schémy pomoci cestovnému ruchu. Aké sú podmienky?

Dotácie na nájomné pre zasiahnuté podniky druhou vlnou pandémie

Podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, budú môcť získať dotácie na nájomné. Parlament schválil novelu zákona o poskytovaní dotácií, čo sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky