CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

Nový investičný fond CB ESPRI Impact One je financovaný štátnou spoločnosťou Slovak Ivestment Holding. Je určený na podporu vzniku a rastu spoločností a mimovládnych organizácií, ktorých činnosť má pozitívny spoločenský dopad. V roku 2022 a 2023 plánuje fond investovať kapitál 10,5 miliónov eur, pričom firmám ponúka výšku investície od 10 000 eur do 500 000 eur, podľa individuálnych potrieb podniku. Okrem CB ESPRI je správcom investičného fondu pre sociálnu ekonomiku aj spoločnosť Sociálni Inovátori Impact Capital, ktorí majú projektom rozdeliť taktiež sumu 10,5 miliónov eur.

Ktoré firmy môžu získať investíciu a aké sú podmienky?

Ide o firmy, neziskové organizácie, registrované sociálne podniky či občianske združenia, ktoré predpokladajú hospodársku činnosť, majú merateľný spoločenský dopad a sú ochotní zamestnávať ľudí so sociálnym zvýhodnením.

Konkrétne sú to mimovládne organizácie pôsobiace v SR alebo inde na území EÚ. Podmienkou je, aby investícia podporila ich fungovanie v 7 krajoch Slovenska, mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ak pôjde o podnik, ktorý má sídlo v BSK, investícia fondu musí byť určená na aktivity mimo tohto kraja.

Taktiež môže ísť o podnik do 5 rokov od založenia alebo novú, dcérsku spoločnosť založenú pre účel realizácie projektu. Avšak za istých podmienok možno investovať aj do podnikov starších ako 5 rokov.

Podmienkou je, aby spoločnosť prijala do konca roka 2023 aspoň jeden z dvoch záväzkov:

 • reinvestícia minimálne 50 % zisku, pokiaľ dosahuje zisk,
 • účasť zamestnancov alebo cieľových skupín na správe verejnoprospešnej činnosti (stačí aj poradný či existujúci orgán).

Firma musí mať podnikateľský plán, ktorý predpokladá ekonomicky udržateľné fungovanie podniku po investícii. Cieľom fondu je investovať najmä do spoločností, ktoré pôsobia v oblasti s jasným pozitívnym spoločenským vplyvom. Tým môže byť:

 • sociálna oblasť,
 • zdravotníctvo,
 • vzdelávanie,
 • životné prostredie a obnoviteľné zdroje,
 • kultúra,
 • výskum a vývoj,
 • bývanie,
 • regionálny rozvoj,
 • prípadne iné oblasti, ak je možné dokázať ich prínos pre spoločnosť.

Ďalšou z podmienok je predpoklad možnosti exitu CB ESPRI do ukončenia fungovania fondu – roku 2031. A tiež ochota zamestnať ľudí vrátane dlhodobo nezamestnaných, starších alebo menej vzdelaných, a to aj krátkodobo či sezónne.

Investičná stratégia a schválené investičné programy

Investovať sa bude do rôznych skupín podnikov na základe schválených investičných programov. Tých je šesť a ide o:

 • Program 1: Rozvoj sociálnych podnikov – podpora existujúcich sociálnych podnikov, integračných a chránených dielní;
 • Program 2: Social SME starter/booster – podpora existujúcich / začínajúcich podnikateľov zo všetkých oprávnených odvetví s dôrazom na podniky, ktoré vlastnia súkromné fyzické osoby (nie sú vylúčené ani podniky vlastnené mimovládnymi organizáciami);
 • Program 3: Zelená vlna – podpora sociálnych podnikov zameraných na zelenú ekonomiku (hlavne na obnovu verejných a súkromných budov za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti, odpady a bioodpady, obehové hospodárstvo či vodárenské služby, e-mobilita, obnoviteľné zdroje energie);
 • Program 4: Obecné podniky – podpora na založenie obecného podniku či rozšírenie pôsobnosti existujúceho;
 • Program 5: Social innovation champions – podpora inovatívnych podnikov so sociálnym alebo všeobecneprospešným rozmerom, dôraz na výber podnikov s inovatívnym produktom a potenciálom rastu;
 • Program 6: Social developers – podpora sociálnych developerov, ktorí sa sústredia na zabezpečenie sociálneho nájomného bývania za nižších nákladových podmienok alebo na netradičné formy bývania zabezpečujúce sociálnu inklúziu.
Zdroj: Prezentácia CB ESPRI.
Zdroj: Prezentácia CB ESPRI.
Zdroj: Prezentácia CB ESPRI.
Zdroj: Prezentácia CB ESPRI.

O CB ESPRI IMPACT ONE

CB ESPRI Impact One je spoločný podnik Crowdberry a. s. a ESPRI, s. r. o. Je zapísaný Národnou bankou Slovenska do registra správcov alternatívnych fondov.

Fond je spolufinancovaný Slovak Investment Holding (SIH), dcérskou spoločnosťou ministerstva financií, z operačného programu Ľudské zdroje, z prostriedkov EÚ zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Avšak spravovaný je súkromne a o investíciách rozhoduje autonómne od štátu.

Na pamäti treba mať, že fond neposkytuje granty, ale návratné investície. Firmám môže pomôcť v situáciách, keď je pre ne nedostupné bankové financovanie.

Ako postupovať v prípade záujmu o investíciu?

Najskôr je potrebné prejaviť záujem: osobne, e-mailom, telefonicky a vyplniť úvodný dotazník na webstránke CB ESPRI.

Potom bude nasledovať potvrdenie záujmu zo strany cieľového podniku a vyhodnotenie kritérií oprávnenosti a vhodnosti. Následne budú poskytnuté dokumenty na vyplnenie – žiadosť a finančný plán.

Nasleduje rámcové rozhodnutie o investícii. V prípade kladného rozhodnutia príprava term sheet (zoznamu podmienok).

Posledným krokom je realizácia investície. Pripraví sa návrh zmluvy o investícii, ten sa schváli, podpíše oboma zmluvnými stranami, požiada sa o financovanie voči SIH a prevedú sa prostriedky.

Zdroj: Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. a sprievodné dokumenty o CB ESPRI

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Novinky z rezortu práce: zmeny v zamestnávaní a podpora sociálneho podnikania od 1. 1. 2023

Vláda 28.9.2022 schválila novelu zákona o službách zamestnanosti aj novelu zákona o sociálnej ekonomike. Čo všetko sa v prípade schválenia v parlamente zmení?

Kreatívne štúdio IDENTIQ: skúsenosti so zmenou v riadení ľudí aj s registráciou sociálneho podniku

Prečo sa pri výbere zamestnancov zameriavajú na charakter, ako im pri riadení ľudí pomáha ERP systém či ako prebieha a koľko stojí registrácia sociálneho podniku, prezradil zakladateľ Pavol Ondráš.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky