Daňové kontroly v roku 2012

Daňové kontroly v roku 2012
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vláda Slovenskej republiky v záujme dosiahnuť efektívnejší výber daní začala realizovať sériu opatrení nielen v daňovej legislatíve. Daňové podvody a daňové úniky sú problémom v celej EÚ. Európska komisia vydala v roku 2012 Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom, s ktorým sa stotožňuje aj Slovenská republika. Prinášame Vám informácie o daňových kontrolách za rok 2012 a informácie o sankciách, ktoré správca dane (daňový úrad) uloží za neplnenie daňových a účtovných zákonov alebo nesprávne odvedenú daň. Len v roku 2012 dorubili daňoví kontrolóri dane vo výške viac ako 350 000 000 EUR a suma uložených pokút na základe vykonaných kontrol v roku 2012 bola v celkovej výške viac ako 1 300 000 EUR.

V roku 2012 bolo podľa údajov Finančného riaditeľstva SR ukončených u daňových subjektov 16 053 kontrol. Počet kontrol bol približne 2000 v rámci jedného samosprávneho kraja. Najviac kontrol bolo vykonaných v Bratislavskom kraji (15,68 %). Kompletný prehľad podľa jednotlivých krajov je ilustrovaný na nasledovnom grafe.

Graf č. 1 – počet daňových kontrol  v roku 2012 (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

Na základe vykonaných daňových kontrol boli podľa údajov Finančného riaditeľstva zistené nedostatky (chyby) v 6 995 prípadoch. Takmer polovica daňových subjektov mala nesprávne vyčíslenú daň alebo nedostatky vo vedení účtovníctva. Kompletný prehľad podľa jednotlivých krajov je ilustrovaný na grafe.

Graf č. 2 – počet daňových kontrol ukončených s nálezom (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

Vo všetkých prípadoch (s výnimkou vybraných daňových subjektov a ostatné) je takmer polovica daňových kontrol ukončená s nálezom.

Graf č. 3 – efektivita daňových kontrol (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

 

Daň z pridanej hodnoty je najvýznamnejším daňovým príjmom štátneho rozpočtu. Práve najviac daňových únikov je spojených s nárokom na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty. Daňové úrady a preto sústreďujú práve na kontroly tejto dane. V roku 2012 bolo ukončených viac ako 12 500 daňových kontrol dane z pridanej hodnoty (viac ako 78 % zo všetkých kontrol), z ktorých daňové úrady zistili nezrovnalosti v 4 705 prípadoch. Štruktúra kontrol podľa druhu daní je ilustrovaná na nasledujúcom grafe.

Graf č. 4 – počet daňových kontrol podľa druhu dane (vrátene kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných

Graf č. 5 – počet daňových kontrol ukončených s nálezom podľa druhu dane (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

 

Graf č. 6 – percentuálna efektivita daňových kontrol podľa druhu dane (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

Daňové úrady v daňových kontrolách v roku 2012 vykázali veľmi vysokú efektivitu kontroly dane z motorových vozidiel. Pochybenie daňovníkov zistili v 15 zo 16 prípadov. Treba však poznamenať, že počet kontrolovaných subjektov bol veľmi nízky nato, aby sa dali z vysokého pomeru pochybení vo vzťahu k celkovému počtu daňových kontrol robiť všeobecné závery.

Článok pokračuje pod reklamou

V roku 2012 bolo ukončených 16 053 kontrol z toho daňoví kontrolóri zistili nezrovnalosti v 6 995 prípadoch. Celková efektivita je na úrovni 44 %. Celková suma dodatočne zistenej dane na základe vykonaných kontrol v roku 2012 predstavuje 356 497 815,- EUR. Podľa odhadu Inštitútu finančnej politiky SR bola  celková daňová strata v roku 2010 len na  DPH 2,3 mld. EUR. Suma dane, ktorú sa nepodarí identifikovať predstavuje daňové úniky (daňovú medzeru). Jednou z priorít vlády SR je boj proti daňovým únikom, ktorý je súčasťou konsolidačných opatrení vlády s cieľom znížiť deficit verejných financií v roku 2013 pod 3 % HDP.

Okrem dodatočne zistenej dane správca dane uloží daňovému subjektu aj sankciu (pokutu a úrok z omeškania). Sankcia je tzv. náhrada za užívanie peňažných prostriedkov daňovým subjektom za dobu, počas ktorej mali byť odvedené do štátneho rozpočtu. Suma uložených pokút na základe vykonaných kontrol v roku 2012 bola v celkovej výške 1 324 189,- EUR. Na základe vykonaných miestnych zisťovaní v roku 2012 boli uložené pokuty v celkovej sume 438 465,- EUR. Miestne zisťovania sa vykonávajú najmä v súvislosti s dodržiavaní zákona o elektronických registračných pokladniciach (zákon č. 289/2008 Z. z.). O pokutách, ktoré môže uložiť správca dane sa dočítate viac v ďalšom článku.

Zdroj údajov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky