Daňové kontroly v roku 2012

Daňové kontroly v roku 2012
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vláda Slovenskej republiky v záujme dosiahnuť efektívnejší výber daní začala realizovať sériu opatrení nielen v daňovej legislatíve. Daňové podvody a daňové úniky sú problémom v celej EÚ. Európska komisia vydala v roku 2012 Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom, s ktorým sa stotožňuje aj Slovenská republika. Prinášame Vám informácie o daňových kontrolách za rok 2012 a informácie o sankciách, ktoré správca dane (daňový úrad) uloží za neplnenie daňových a účtovných zákonov alebo nesprávne odvedenú daň. Len v roku 2012 dorubili daňoví kontrolóri dane vo výške viac ako 350 000 000 EUR a suma uložených pokút na základe vykonaných kontrol v roku 2012 bola v celkovej výške viac ako 1 300 000 EUR.

V roku 2012 bolo podľa údajov Finančného riaditeľstva SR ukončených u daňových subjektov 16 053 kontrol. Počet kontrol bol približne 2000 v rámci jedného samosprávneho kraja. Najviac kontrol bolo vykonaných v Bratislavskom kraji (15,68 %). Kompletný prehľad podľa jednotlivých krajov je ilustrovaný na nasledovnom grafe.

Graf č. 1 – počet daňových kontrol  v roku 2012 (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

Na základe vykonaných daňových kontrol boli podľa údajov Finančného riaditeľstva zistené nedostatky (chyby) v 6 995 prípadoch. Takmer polovica daňových subjektov mala nesprávne vyčíslenú daň alebo nedostatky vo vedení účtovníctva. Kompletný prehľad podľa jednotlivých krajov je ilustrovaný na grafe.

Graf č. 2 – počet daňových kontrol ukončených s nálezom (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

Vo všetkých prípadoch (s výnimkou vybraných daňových subjektov a ostatné) je takmer polovica daňových kontrol ukončená s nálezom.

Graf č. 3 – efektivita daňových kontrol (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

 

Daň z pridanej hodnoty je najvýznamnejším daňovým príjmom štátneho rozpočtu. Práve najviac daňových únikov je spojených s nárokom na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty. Daňové úrady a preto sústreďujú práve na kontroly tejto dane. V roku 2012 bolo ukončených viac ako 12 500 daňových kontrol dane z pridanej hodnoty (viac ako 78 % zo všetkých kontrol), z ktorých daňové úrady zistili nezrovnalosti v 4 705 prípadoch. Štruktúra kontrol podľa druhu daní je ilustrovaná na nasledujúcom grafe.

Graf č. 4 – počet daňových kontrol podľa druhu dane (vrátene kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných

Graf č. 5 – počet daňových kontrol ukončených s nálezom podľa druhu dane (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

 

Graf č. 6 – percentuálna efektivita daňových kontrol podľa druhu dane (vrátane kontrol účtovníctva, štátnej pomoci a iných kontrol)

Daňové úrady v daňových kontrolách v roku 2012 vykázali veľmi vysokú efektivitu kontroly dane z motorových vozidiel. Pochybenie daňovníkov zistili v 15 zo 16 prípadov. Treba však poznamenať, že počet kontrolovaných subjektov bol veľmi nízky nato, aby sa dali z vysokého pomeru pochybení vo vzťahu k celkovému počtu daňových kontrol robiť všeobecné závery.

Článok pokračuje pod reklamou

V roku 2012 bolo ukončených 16 053 kontrol z toho daňoví kontrolóri zistili nezrovnalosti v 6 995 prípadoch. Celková efektivita je na úrovni 44 %. Celková suma dodatočne zistenej dane na základe vykonaných kontrol v roku 2012 predstavuje 356 497 815,- EUR. Podľa odhadu Inštitútu finančnej politiky SR bola  celková daňová strata v roku 2010 len na  DPH 2,3 mld. EUR. Suma dane, ktorú sa nepodarí identifikovať predstavuje daňové úniky (daňovú medzeru). Jednou z priorít vlády SR je boj proti daňovým únikom, ktorý je súčasťou konsolidačných opatrení vlády s cieľom znížiť deficit verejných financií v roku 2013 pod 3 % HDP.

Okrem dodatočne zistenej dane správca dane uloží daňovému subjektu aj sankciu (pokutu a úrok z omeškania). Sankcia je tzv. náhrada za užívanie peňažných prostriedkov daňovým subjektom za dobu, počas ktorej mali byť odvedené do štátneho rozpočtu. Suma uložených pokút na základe vykonaných kontrol v roku 2012 bola v celkovej výške 1 324 189,- EUR. Na základe vykonaných miestnych zisťovaní v roku 2012 boli uložené pokuty v celkovej sume 438 465,- EUR. Miestne zisťovania sa vykonávajú najmä v súvislosti s dodržiavaní zákona o elektronických registračných pokladniciach (zákon č. 289/2008 Z. z.). O pokutách, ktoré môže uložiť správca dane sa dočítate viac v ďalšom článku.

Zdroj údajov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.

Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020

Koľko kontrol zameraných na transferové oceňovania vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov?

Výpadok eKasy a povinnosti podnikateľa: ako evidovať tržby?

Finančná správa eviduje výpadok v online pripojení niektorých online registračných pokladníc v rámci systému eKasa. Ako v takom prípade postupovať?

Daňové kontroly v rokoch 2018 až 2020

Koľko daňových kontrol sa ročne ukončí, na čo sa kontrolóri zameriavajú a aká je výška uložených pokút?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky