Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2011

Veronika Solíková | 20.12.2010
Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2011

Od 1. januára 2011 nastanú zmeny aj v zákone o dani z príjmov, ktoré sa dotknú všetkých daňových subjektov. Najvýznamnejšie zmeny nastali v uplatňovaní nezdaniteľnej časti, ktorú je možné uplatniť iba na tzv. aktívne príjmy, zo zákona boli odstránené aj ďalšie výhody a výnimky. Novela zákona o dani z príjmov bola schválená NRSR, po opätovnom prerokovaní (návrh zákona bol vrátený prezidentom), dňa 21. decembra 2010.

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb od roku 2011

Novela zákona o dani z príjmov zrušuje možnosť zníženia základu dane zdravotníckych pracovníkov (zamestnancov), ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry a pôrodnej asistentky, o náklady na špecializačné vzdelávanie z dôvodu zrovnoprávnenia výpočtu základu dane s ostatnými zamestnancami.

Ďalšou zmenou je obmedzenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) len na tzv. aktívne príjmy – táto nezdaniteľná časť základu dane sa bude uplatňovať len v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pasívne príjmy, na ktoré sa nebude vzťahovať možnosť uplatnenia nezdaniteľného minima, sú napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku, z predaja hnuteľných vecí, z príležitostných príjmov, zo zdedených práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, výhier a pod.

Nezdaniteľné minimum, ktoré bolo v rokoch 2009 a 2010 upravené ako súčasť protikrízových opatrení, na sumu 22,5-násobku životného minima, sa v roku 2011 vráti na pôvodnú úroveň 19,2-násobku. To znamená, že výška nezdaniteľného minima bude v roku 2011 vo výške 3 559,30 eura, čo je oproti roku 2010 rozdiel v sume 466,40 eura.

Okrem zníženia nezdaniteľnej časti na daňovníka je ďalšou zmenou zrušenie nezdaniteľných častí základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré bolo možné uplatniť do výšky 398,33 eura. Pre daňovníka to bude znamenať, že zaplatí daň z príjmov vyššiu o 75,68 eura oproti roku, kedy si túto nezdaniteľnú časť uplatniť mohol.

Príklad na výpočet daňovej povinnosti zamestnanca po novelách od roku 2011 v porovnaní s rokom 2010

Zamestnancovi boli priznaná hrubá mzda úhrnne za rok vo výške 12 000,- eur, zároveň mal príjmy, z ktorých je od 1. 1. 2011 okrem dane povinný platiť aj sociálne a zdravotné odvody. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka, počas roka zaplatil poistné na životné poistenie v sume 500 eur (v roku 2010 je možnosť odpočítania si nezdaniteľnej časti základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 398,33 eura).

 

 

Položka

Rok 2010

Rok 2011

A Hrubá mzda zamestnanca 12 000,- 12 000,-
B Príjem, z ktorého je zamestnanec od 1.1.2011 povinný okrem dane platiť poistné (napr. odchodné, odstupné, príspevok zo sociálneho fondu atď.) 2 000,- 2 000,-
C Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec (13,4 %) 1 608,-
(A x 13,4%)
1 876,-
((A+B) x 13,4%)
D Čiastkový základ dane (§ 5 zákona o dani z príjmov) 12 392,-
(A+B-C)
12 124,-
(A+B-C)
E Nezdaniteľné minimum na daňovníka 4 025,70 3 559,30
F Nezdaniteľná časť základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie 398,33 0,-
G Základ dane 7 967,97
(D-E-F)
8 564,70
(D-E)
H Daň 1 513,91 1 627,29
I Čistá mzda zamestnanca 10 878,09
(A+B-C-H)
10 496,71
(A+B-C-H)
J Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ (35, 2 %) 4 224,-
(A x 35,2%)
4 928,-
((A+B) x 35,2%)

 

 

 

Ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2011:

 

  • nahrádza sa oslobodenie do výšky 5-násobku životného minima (t. j. do výšky 925,95 €) pevne stanovenou sumou vo výške 500 eur pri príjmoch z prenájmu, z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva;
  • zjednocujú sa paušálne výdavky u fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – uplatňovať sa budú paušálne výdavky v jednotnej výške 40 %;
  • zrušuje sa oslobodenie príjmu z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem:
  1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
  2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku. Oslobodenie sa však použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010.

Zrážková daň

Od 1.1.2011 sa do základu dane sa nezahŕňa príjem, u ktorého vybraním dane zrážkou je daňová povinnosť splnená. Ide predovšetkým o úroky z vkladov na vkladných knižkách, vkladových účtoch a pod., u ktorých podľa upraveného znenia § 43 ods. 6 nie je možné daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň. Výnimku tvoria príjmy z podielových listov a dlhopisov, pri ktorých je možné daň vybranú zrážkou naďalej považovať za preddavok na daň.


Do základu dane sa zároveň nezahrnujú príjmy, u ktorých zákon o dani z príjmov umožňuje daň vybranú zrážkou považovať za preddavok na daň, avšak daňovník sa rozhodol považovať vybraním dane zrážkou daňovú povinnosť za splnenú.

Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

Novela zákona o cestovných náhradách vypúšťa minimálnu hranicu nároku na vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste (5 %), nie je povinnosťou zamestnávateľa poskytovať vreckové. Ak sa však rozhodne zamestnancovi vreckové poskytnúť, zamestnanec je povinný vreckové zdaniť a zo sumy vreckového platiť aj sociálne a zdravotné odvody.

O zmenách v zdravotných odvodoch od roku 2011 sa dočítate v nasledovnom článku.

O zmenách v sociálnom poistení od roku 2011 sa dočítate v nasledovnom článku.


O autorovi

Ing. Veronika Solíková, PhD.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.