Výpočet základu dane za rok 2016

Výpočet základu dane za rok 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Výpočet základu dane z príjmov závisí od toho, aký typ účtovníctva podnikateľ vedie, či uplatňuje daňové výdavky na základe daňovej evidencie alebo či uplatňuje paušálne výdavky.

Výpočet základu dane za rok 2016 v podvojnom účtovníctve

Pri výpočte základu dane za rok 2016 sa v podvojnom účtovníctve vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve za rok 2016. Podvojné účtovníctvo povinne musia viesť obchodné spoločnosti (napr. s.r.o.) alebo fyzické osoby (napr. živnostníci) zapísané v obchodnom registri.

Výsledok hospodárenia sa pri výpočte základu dane:

 • zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške,
 • upraví o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa zahrňujú do základu dane,
 • upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrňujú do základu dane.

Zvyšovanie, resp. znižovanie základu dane z príjmov sa taktiež označuje ako úprava o pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia a odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia. Rozdiely medzi výsledkom hospodárenia a základom dane vznikajú najmä z dôvodov, že zákon o dani z príjmov:

 • umožňuje zdaňovanie zrážkou pri výplate príjmu,
 • neumožňuje niektoré náklady zahrnúť do daňových výdavkov,
 • limituje sumu niektorých daňových nákladov,
 • oslobodzuje niektoré výnosy od zdanenia,
 • podmieňuje zahrnutie nákladu alebo výnosu do základu dane úhradou.

Pripočítateľnými položkami k výsledku hospodárenia sú napríklad:

 • náklady na reprezentáciu (s výnimkou nákladov na reklamné predmety do limitu),
 • dary (napr. peňažné dary, vecné dary),
 • spotreba PHL nad limit (napr. spotreba benzínu pri prepočte podľa spotreby v technickom preukaze je nižšia ako reálna spotreba, t. j. vzniká nadspotreba),
 • strata z predaja obchodného podielu,
 • suma daňovej zostatkovej ceny presahujúca príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (u vybraných druhov majetku),
 • platby sankčného charakteru (napr. zmluvné a zákonné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky),
 • tvorba opravných položiek, ktoré nie sú daňovým výdavkom (napr. opravná položka k zásobám, opravná položka k dlhodobému majetku),
 • tvorba rezerv, ktoré nie sú daňovým výdavkom (napr. rezerva na overenie účtovnej závierky, rezerva na zostavenie daňového priznania),
 • suma účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku prevyšujúca daňové odpisy,
 • náklady, ktoré sú viazané na úhradu (napr. nájomné, výdavky na prieskum trhu, marketingové štúdie, sprostredkovanie).

Aké ďalšie pripočítateľné položky poznáme a ako ich uvádzať v daňovom priznaní v roku 2020 nájdete v článku Pripočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019).

Odpočítateľnými položkami k výsledku hospodárenia sú napríklad:

 • výnosy, ktoré sú zdaniteľné až po inkase (výnosy za realizáciu prieskumu trhu, marketingovej štúdie a inej štúdie),
 • výnosy zdaňované zrážkou, ktoré nie sú považované za preddavok (napr. úroky z bežného účtu),
 • suma daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku prevyšujúca účtovné odpisy.

Príklad: S.r.o. vyčísli za rok 2016 výsledok hospodárenia 10 000 eur. Súčasťou účtovných nákladov je kancelársky nábytok, ktorého odpisy sú vo výške 1 000 eur. Daňové odpisy tohto hmotného majetku vypočítané podľa zákona o dani z príjmov sú vo výške 1 200 eur. Zároveň s.r.o. poskytla v roku 2016 peňažný dar vo výške 500 eur. Rozdiel účtovných a vyšších daňových odpisov 200 eur je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia. Peňažný dar nie je daňovým výdavkom, preto je pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia. S.r.o. vypočíta základ dane za rok 2016 tak, že v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby výsledok hospodárenia 10 000 eur zníži o rozdiel účtovných a daňových odpisov 200 eur a zvýši o poskytnutý peňažný dar 500 eur. Jej základ dane za rok 2016 bude vo výške 9 700 eur.

Ako vypočítať základ dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet základu dane za rok 2016 v jednoduchom účtovníctve a daňovej evidencii

Jednoduché účtovníctvo sa v praxi často označuje aj ako daňové účtovníctvo, nakoľko v daňovom priznaní dochádza len k veľmi malým úpravám pri výpočte základu dane za rok 2016. Už pri vedení jednoduchého účtovníctva počas kalendárneho roka 2016 sa jednotlivé príjmy a výdavky účtované v peňažnom denníku rozdeľujú na tie, ktoré ovplyvnia základ dane z príjmov (t. j. zdaniteľné príjmy a daňové výdavky) a tie, ktoré ho neovplyvnia (t. j. nezdaniteľné príjmy a nedaňové výdavky).

Na konci účtovného, a rovnako aj zdaňovacieho obdobia, dôjde k úpravám nepeňažného charakteru – t. j. v peňažnom denníku sa zaúčtujú účtovné prípady, ktoré nespôsobia priamy na prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov. Veľmi dobrým príkladom je účtovanie daňových odpisov, kedy výdavok pri úhrade faktúry za nákup majetku (napr. notebooku) je účtovaný počas roka 2016 ako nedaňový. Ten sa následne prenesie do daňových výdavkov formou odpisu ku koncu účtovného obdobia, resp. zdaňovacieho obdobia 2016.

Ak daňovník vedie jednoduché účtovníctvo, resp. vedie daňovú evidenciu, v daňovom priznaní sa vykonávajú úpravy pri výpočte základu dane za rok 2016 len v týchto prípadoch:

 • Zvýšenie základu dane za rok 2016 z dôvodu, že daňovník nespĺňa podmienky pre uplatnenie výdavkov na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe;
 • Zvýšenie základu dane za rok 2016 z dôvodu, že daňovník nespĺňa podmienku výšky základu dane pre možnosť uplatnenia celého ročného odpisu alebo pomernej časti ročného odpisu z automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, t. j. základ dane z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov je nižší ako 12 000 eur;
 • Zvýšenie základu dane za rok 2016 z dôvodu, že daňovník nespĺňa podmienku výšky základu dane pre možnosť uplatnenia výdavkov na nájomné pri prenajatom aute so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, t. j. jeho základ dane z príjmov podľa § 6 zákona je nižší ako 14 400 eur;
 • Zvýšenie základu dane za rok 2016 z dôvodu, že daňovník má v daňových výdavkoch vyššiu sumu na členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva ako 5 % zo základu dane;
 • Zvýšenie základu dane za rok 2016 z dôvodu, že daňovník, ktorého výroba alkoholických nápojov nie je hlavným predmetom činnosti, má v daňových výdavkoch vyššiu sumu na víno poskytované v rámci reklamných predmetov ako 5 % zo základu dane;
 • Zníženie základu dane za rok 2016 z dôvodu, že daňovník, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy, a to o sumu 3 200 eur alebo 1 600 eur na žiaka.

Jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu vedú predovšetkým živnostníci. Ako živnostník vyplní daňové priznanie za rok 2016 a niekoľko príkladov nájdete v článku Daňové priznanie živnostníka s preukázateľnými výdavkami za rok 2016.

Výpočet základu dane za rok 2016 pri paušálnych výdavkoch

Paušálne výdavky môžu uplatňovať len fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výpočet základu dane z príjmov pri paušálnych výdavkoch je jednoduchý v tom, že nie je potrebné rozhodovať o tom, ktorý výdavok je daňovo uznaný a ktorý nie je. V prípade paušálnych výdavkov sa základ dane zisťuje tak, že od zdaniteľných príjmov sa odpočítajú paušálne výdavky a odvody zaplatené na zdravotné a sociálne poistenie.

Prečítajte si tiež

Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov pre rok 2016 je 40 % z úhrnu príjmov. Výška paušálnych výdavkov závisí od výšky príjmov. Zároveň sú paušálne výdavky za rok 2016 limitované mesačne vo výške 420 eur.

Ak napríklad živnostník začal podnikať v decembri 2016, tak si môže uplatniť paušálne výdavky maximálne vo výške 420 eur. Ak by napríklad začal podnikať v januári 2016 alebo by v roku 2016 pokračoval v podnikateľskej činnosti, mohol by uplatniť pri výpočte základu dane za rok 2016 paušálne výdavky až do výšky 5 040 eur.

Príklad: Živnostník začne podnikať v auguste 2016. Za rok 2016 zaplatí odvody na zdravotné poistenie 240,24 eura. Inkasuje príjmy vo výške 2 000 eur. Maximálny limit paušálnych výdavkov je 2 100 eur. Paušálne výdavky vypočíta ako súčin sadzby 40 % a príjmov 2 000 eur. Suma paušálnych výdavkov za rok 2016 je vo výške 800 eur, t. j. menej ako limit 2 100 eur. V daňovom priznaní pri výpočte základu dane za rok 2016 uplatní paušálne výdavky vo výške 800 eur. Základ dane vypočíta tak, že od príjmov 2 000 eur odpočíta paušálne výdavky 800 eur a zaplatené odvody na zdravotné poistenie 240,24 eura. Základ dane za rok 2016 bude vo výške 959,76 eura.

Viac k výpočtu paušálnych výdavkov a príkladov na ich výpočet nájdete v článku Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky