Transferové oceňovanie - školenie

Problematika transferového oceňovania sa od roku 2015 týka nielen zahraničných ale aj tuzemských závislých osôb. Rozšírenie okruhu podnikateľov, ktorí musia uplatňovať princípy transferového oceňovania, priniesla novela zákona o dani z príjmov účinná od roku 2015. Pozývame vás na školenie o transferovom oceňovaní a transferovej dokumentácii.

Obsah školenia Transferové oceňovanie

 • Vymedzenie závislých osôb (ekonomické, personálne a inak prepojené osoby) z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Určenie priameho / nepriameho majetkového podielu
 • Príklady na závislé osoby, príklady na transakcie uskutočňované medzi závislými osobami a posúdenie významnosti týchto vzájomných transakcií
 • Osobitný vzťah platiteľa DPH k inému platiteľovi DPH dodávajúcemu tovar alebo službu z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty a vplyv na určenie základu DPH pri vzájomných transakciách
 • Rozdiely vo vymedzení závislých osôb z pohľadu zákona o dani z príjmov a prepojených osôb na účely zákona o účtovníctve
 • Zohľadnenie transakcií uskutočňovaných medzi závislými osobami pri výpočte a úprave základu dane z príjmov
 • Metódy na zistenie rozdielov v cenách uplatňovaných medzi závislými osobami a v nezávislých transakciách
 • Tradičné transakčné metódy a vhodnosť ich aplikácie na jednotlivé transakcie medzi závislými osobami (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja a metóda zvýšených nákladov)
 • Ziskové metódy a vhodnosť ich aplikácie na jednotlivé transakcie medzi závislými osobami (metóda delenia zisku, metóda čistého obchodného rozpätia)
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu a povinnosť jej vedenia
 • Usmernenia MF SR a FR SR týkajúce sa transferovej dokumentácie a transferového oceňovania transakcií medzi závislými osobami
 • Rozsah, obsah, štruktúra a jazyk dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • Rozsah a obsah dokumentácie k transferovému oceňovaniu v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky
 • Funkčná a riziková analýza profilu spoločnosti za účelom výberu správnej metódy transferového oceňovania
 • Porovnateľnosť vzájomných transakcií (vplyv zmluvných podmienok, obchodnej a marketingovej stratégie a ekonomického prostredia na stanovenie ceny a dosahovanie zisku)
 • Zdroje porovnateľnosti vzájomných transakcií s cieľom uplatňovania nezávislých cien a ich použitie
 • Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • Diskusia

Dostupné termíny a miesta konania školenia Transferové oceňovanie

 • momentálne nie sú dostupné termíny

Lektori

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu,zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Venuje sa lektorskej činnosti, píše odborné články do odborných časopisov a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.
Ing. Vladimír Ozimý daňový poradca Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Venuje sa písaniu odborných článkov, lektorskej činnosti a poskytovaniu daňového poradenstva. Je špecialistom na problematiku dane z pridanej hodnoty, ako aj dane z príjmov.

Cena školenia

 • cena školenia je 90 € vrátane DPH (75 € bez DPH).

Dôležité informácie

Miesto konania školenia Vám spresníme mailom v závislosti od počtu účastníkov najneskôr týždeň pred konaním školenia. Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov. Registrácia na školenie bola ukončená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020

Koľko kontrol zameraných na transferové oceňovania vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov?

Transferové oceňovanie a dokumentácia v roku 2021

Koho sa týka transferové oceňovanie? Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu majú podnikatelia v prípade, že uskutočňujú kontrolované transakcie. Kedy presne táto povinnosť v roku 2021 vzniká?

Kontrola transferového oceňovania na Slovensku

U koľkých daňových subjektov za posledné roky kontrolovalo transferové oceňovanie a aká bola výška vyrubenej dane?

Transferové oceňovanie v praxi v malých firmách

Čo je transferové oceňovanie, kto sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu? Praktické príklady ako sa v malej firme vysporiadať s transferovým oceňovaním.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky