Reprezentatívne oblečenie – daňový výdavok alebo nie?

Reprezentatívne oblečenie – daňový výdavok alebo nie?
Alica  Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Každý rok ste pri zostavení daňového priznania k dani z príjmov nemali istotu, či náklady na oblek, ktorý si zakúpil generálny riaditeľ, advokát alebo obchodný reprezentant a bez reprezentatívneho oblečenia žiadne príjmy nedosiahnete. Môžete zahrnúť do svojich daňových výdavkov?

Zákon jednoznačne takýto výdavok neupravuje, preto je možné pri jeho posúdení vychádzať iba zo všeobecnej definície výdavku, ktorým je výdavok:

  • na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
  • preukázateľne vynaložený daňovníkom
  • zaúčtovaný v účtovníctve.

Výdavok na oblek vynaložený daňovníkom alebo na iné reprezentatívne oblečenie je preto potrebné posúdiť podľa všetkých týchto kritérií.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že oblek a iné reprezentatívne oblečenie je možné použiť aj pre osobnú spotrebu, pretože jeho použitie nie je obmedzené tak, ako je tomu napr. pri uniforme alebo inom ochrannom pracovnom odeve. Z uvedeného dôvodu považuje správca dane výdavok na reprezentatívne oblečenie za výdavok na osobnú spotrebu daňovníka, resp. zamestnanca, ktorý nesúvisí s profesiou obchodného zástupcu alebo advokáta alebo výkonom generálneho riaditeľa. Výdavok na reprezentatívne oblečenie by mohol byť považovaný za daňový výlučne v prípade, ak by mal bezprostredne súvisieť s činnosťou daňovníka.

Bolo by možné chápať, že v prípade, ak by mal advokát oblek určený výlučne na jeho použitie pri jeho advokátskej praxi, môžeme ho považovať za daňový výdavok? V takomto prípade by skutočne advokát prichádzal do svojej advokátskej praxe v inom oblečení, v kancelárii by sa prezliekol do obleku a pri ukončení jeho činnosti advokáta, alebo pri prestávke (napr. obed s manželkou, vyzdvihnutie detí v škole) by oblek použiť nemohol. Ďalšou podmienkou je preukázanie bezprostredného súvisu tohto výdavku so zdaniteľným príjmom, a vylúčeného použitia reprezentatívneho oblečenia na súkromné použitie, čo je v praxi problematické, resp. v určitých prípadoch až nemožné, práve z dôvodu, že správca dane môže preukázanie považovať za nedostatočné.

Ku tejto problematike bol vydaný rozsudok Najvyššieho súdu SR číslo 5 Sžf 5/2008 v právnej veci JUDr. J.K. proti Daňovému riaditeľstvu SR. Jeho predmetom boli o.i. výdavky notárky na reprezentatívne oblečenie, ktoré správca dane za daňový výdavok neuznal. Notárka argumentovala najmä skutočnosťou, že ako notárka musí vystupovať v reprezentatívnom oblečení z viacerých dôvodov. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku potvrdil názor správcu dane a uviedol, že reprezentatívne oblečenie nie je pre profesiu notára striktne (resp. zákonne) predpísané. Interné predpisy Notárskej komory rovnako stanovujú iba štandardy dôstojného výkonu úradu, nie povinnosť typu a druhu oblečenia.

Prečítajte si tiež

Napriek tomu, že judikatúra v slovenskom práve nepredstavuje prameň práva, a teda judikát nie je pre iného sudcu, alebo senát záväzný, je možné predpokladať, že záver daňovej kontroly vášho daňového priznania bude zvýšenie daňovej povinnosti o sumu výdavku na oblek alebo reprezentatívne oblečenie.

Preto vám doporučujeme zvážiť, či náklady na oblek alebo reprezentatívne oblečenie, ak nemáte takúto povinnosť zo zákona alebo inej normy, skutočne uplatníte pri zostavovaní svojho daňového priznania. Posúdenie takýchto výdavkov je, ako sme uviedli, individuálne a nie je možné prijať všeobecný záver ku ich daňovej uznateľnosti, nakoľko správca dane môže skutočne striktne oddeľovať takéto oblečenie od súkromného a vzhľadom na pohľad daňovej správy je v našich podmienkach rizikové uznanie takýchto výdavkov.

Príklad na daňové posúdenie nákupu oblečenia:

Právnička, ktorej z jej činnosti neplynú príjmy zo závislej činnosti, plánuje dôležité stretnutie s potencionálnym klientom, na ktoré si kúpila reprezentatívne oblečenie u renomovaného módneho návrhára. Reprezentatívny vzhľad aj jej vedomosti jej zaručili úspech a zmluvu s klientom uzatvorila. Z tejto zmluvy jej budú plynúť významné príjmy počas 4 rokov. Kúpila si aj nový talár, lebo je sudkyňou na rozhodcovskom súde.

Výdavok na reprezentatívne oblečenie nepredstavuje daňový výdavok, pretože toto oblečenie používa aj na rodinné oslavy, resp. nevie preukázať zákonnú povinnosť reprezentatívneho ošatenia. Talár predstavuje jej daňový výdavok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Alica  Orda Oravcová
Alica Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky