Neviem podať daňové priznanie cez internet načas, budem platiť pokutu?

Neviem podať daňové priznanie cez internet načas, budem platiť pokutu?
Alica  Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Medzi zásadné zmeny, ktoré prináša Daňový poriadok od 1.4.2012 patrí povinnosť výlučného elektronického podávania písomností. Táto zmena sa vzťahuje okrem daňových poradcov, advokátov a iné osoby (ktorí zastupujú svojich klientov) aj na platiteľov DPH. Prinášame Vám niekoľko praktických tipov k tejto téme.

Ak teda ste Vy alebo Vaša právnická osoba (firma) platiteľom DPH, budete povinní od 1.4.2012 doručovať všetky písomnosti na daňový a colný úrad elektronicky. Všetky písomnosti. Od oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, cez daňové priznania až po odvolanie, ktoré budete doručovať finančnému úradu (do 31.03.2012 daňovému a colnému úradu). Znamená to, že aj daňové priznanie k DPH za marec 2012 bude podané elektronicky, alebo oznámenie colnému úradu, ktoré podávame za marec 2012 v apríli 2012 bude podané cez internet.

Väčšina z nás už výhody a nástrahy elektronického podávania pozná, pretože súhrnný výkaz alebo žiadosť o vrátenie DPH je možné podať iba elektronicky. Preto vieme, že sa musíme chrániť v prípadoch, kedy chceme podať daňové priznanie, ale nemôžeme, pretože portál drsr.sk má technickú poruchu alebo príčiny sú na našej strane, lebo napr. mi zaručený elektronický podpis (ZEP) padol na zem a sa mi rozbil. Daňový poriadok na jednu z týchto alternatív myslel.

Článok pokračuje pod reklamou

Počítanie lehôt

Ak nemožno doručiť podanie do elektronickej podateľne z dôvodov na strane správcu dane, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Ako ale preukázať, že portál drsr.sk skutočne nefungoval? V takomto prípade odporúčam nakopírovať vzhľad obrazovky klávesou „PrntScr“ a poslať email s príslušným komentárom o tom, kedy bol portál nefunkčný a aké mal prejavy na [email protected]. Na tento email Vám automatický systém DR SR zašle potvrdenie Vášho emailu s udeleným číslom udalosti. Týmto číslom preukazujete, že u Vás technická chyba nenastala. Pri uzatvorení udalosti obdržíte správu s popisom Vášho problému a s odpoveďou, o aký problém sa jednalo, napr. „Od nedele 17.7. od 6:47 hod. je na podateľni nefunkčné vyžiadanie časovej pečiatky. Pravdepodobnou príčinou je výpadok elektriny v budove DR SR s následným reštartom serverov ale nenaštartovaním služby časovej pečiatky.“

Je nesporné, že v prípade, ak by nastal výpadok pripojenia na internet u vás v kancelárii, je objektívne nemožné zaslať akýkoľvek email a zároveň, nejde o technickú chybu u správcu dane. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčam mať k dispozícii aj napr. mobilný internet, alebo iné pripojenie.

A v prípade, ak cestujem nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane na dovolenku alebo pracovnú cestu mimo SR? Bohužiaľ. V tomto prípade máte iba možnosť, podanie urobiť zo zahraničia, alebo ZEP zveriť kolegovi, ktorý má skúsenosti s podávaním a ktorý bude každý pracovný deň skúšať, či už technické vady pominuli alebo nie. Ďalšími chybami pri podávaní sú technické príčiny v súvislosti so ZEP, resp. nastavením certifikátu na portáli drsr.sk.

Záver

Daňový poriadok účinný od 1.4.2012 nedáva možnosť daňovému subjektu, aby v prípade objektívnych príčin na jeho strane neplatil pokutu za neskoré podanie daňového priznania alebo inej písomnosti. Daňový poriadok umožňuje elektronické podanie v neskoršej lehote iba v prípade prekážok na strane správcu dane. Preto odporúčame vždy zabezpečiť dôkazy o príčinách nemožnosti elektronického podania. Či už fotodokumentáciou, alebo potvrdením poskytovateľa internetových služieb o výpadku služieb a pod. Správca dane je povinný vyrubiť pokutu v prípade neskorého podania. Preto po prijatí rozhodnutia o uložení pokuty môžete požiadať správcu dane, podľa vyjadrenia Ministerstva financií SR, o odpustenie sankcie. Podľa nášho názoru však správca dane nemá možnosť odpustiť sankciu pri takomto dôvode nedoručenia podania. Očakávame však, že pri najbližšej novele Daňového poriadku bude doplnený inštitút na ochránenie daňového subjektu v takýchto prípadoch pred sankciami, ktoré objektívne daňový subjekt platiť nemá, no zákon takýto inštitút nezaviedol.


Príklad:
Spoločnosť Jano s.r.o. je platiteľom DPH a je povinná podať daňové priznanie k DPH za 4/2012 do 25.5.2012. Janovi K, ktorý je konateľ spoločnosti, nadránom dňa 25.5.2012 ukradli auto aj s jeho notebookom a ZEP. Krádež nahlásil na Políciu SR, o čom má potvrdenie. Daňové priznanie k DPH podal až dňa 30.5.2012, kedy si kúpil nový počítač aj zriadil nový ZEP a technik mu nastavil ZEP v novom počítači. Jeho miestne príslušný finančný úrad mu vyrubil pokutu. Spoločnosť Jano s.r.o. elektronicky doručí finančnému úradu žiadosť o odpustenie sankcie podľa §157 ods. 4 Daňového poriadku, ku ktorej priloží fotokópiu (alebo scan, podľa toho, či bude prílohu podávať tiež elektronicky alebo fyzicky) zápisnice z polície, v ktorej je popísaná krádež ZEP. Správca dane nie je povinný spoločnosti Jano s.r.o. vyhovieť a sankciu odpustiť, ak nesplnil predpoklady uvedené v Daňovom poriadku.

 

Dôležité upozornenie: 29. februára 2012 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorú prezident 6.3.2012 podpísal. Touto novelou sa opätovne posúva termín účinnosti ustanovení o povinnom doručovaní podaní elektronickými prostriedkami vymedzenými daňovými subjektmi z 1. apríla 2012 na 1.1.2013.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Alica  Orda Oravcová
Alica Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.


Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz podľa § 7a

Prijímate alebo dodávate služby z/do členského štátu EÚ? V článku sa dočítate, aké povinnosti vám plynú v súvislosti s podaním daňového priznania a súhrnného výkazu podľa zákona o DPH.

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2022 (v roku 2023)

Mali ste v roku 2022 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A v roku 2023 (za rok 2022), ak ste daňovým rezidentom SR.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky