Príjem zo zníženia základného imania z hľadiska daní a odvodov

Aký je postup pri znižovaní základného imania v s.r.o. a akciovej spoločnosti a kedy podlieha príjem fyzickej osoby zo zníženia základného imania dani z príjmov a odvodom?

Základné imanie a jeho zníženie v s.r.o a  a.s.

Základným imaním rozumieme peňažné a nepeňažné vklady všetkých spoločníkov, ktoré sa v peňažnom vyjadrení zapisujú do obchodného registra. Povinne sa v zákonom stanovenej minimálnej výške vytvára v spoločnosti s ručením obmedzeným (min. 5 000 EUR a vklad každého spoločníka min. 750 EUR) a v akciovej spoločnosti (min. 25 000 EUR).

Rozhodnutie o znížení základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Pri jeho znížení treba sledovať, či zostáva zachovaná minimálna výška základného imania, ako aj výška minimálnych vkladov spoločníkov. Zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným prebieha znížením menovitej hodnoty vkladu každého spoločníka v pomere, ktorý zodpovedá ich doterajším vkladom. Ak je suma, o ktorú sa základné imanie znižuje, vyplatená spoločníkom, je potrebné posudzovať tento príjem z daňového hľadiska.

Náš tip: Viac o zmenách v základnom imaní v s.r.o. sa dočítate v článku Zmena základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným

Rozhodnutie o znížení základného imania v akciovej spoločnosti sa uskutočňuje na návrh predstavenstva a rozhoduje o ňom valné zhromaždenie (vyžaduje sa dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov). Rovnako ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným, aj tu platí, že nie je možné základné imanie znížiť pod jeho minimálnu výšku stanovenú zákonom.

Zníženie základného imania v akciovej spoločnosti sa môže uskutočniť znížením menovitej hodnoty emitovaných akcií alebo znížením počtu akcií, ktoré spoločnosť emitovala. Zníženie počtu akcií, resp. ich vzatie z obehu možno realizovať len so súčasným vyplatením primeranej odplaty akcionárovi, ktorá sa vypláca z čistého zisku spoločnosti, alebo bez vyplatenia odplaty, ak je uzatvorená dohoda medzi spoločnosťou a akcionárom. Tento spôsob zníženia základného imania je podmienený úplným splatením emisného kurzu akcií.

Rozhodnutie valného zhromaždenia musí obsahovať informáciu, ktorý spôsob sa na zníženie základného imania použije a ak sa majú zdroje získané jeho znížením rozdeliť medzi akcionárov, aj informáciu o výške plnenia akcionárom.

Zdanenie príjmu, ktorého zdrojom je zníženie základného imania

Tvorba a zvýšenie základného imania má významný vplyv na zdaňovanie príjmov z jeho zníženia v prípade, že sa táto hodnota vyplatila spoločníkom, resp. akcionárom. Na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), je preto potrebné dôkladne preskúmať všetky kroky súvisiace s tvorbou a zvyšovaním základného imania, ktoré predchádzali jeho zníženiu a zdaneniu zdrojov, z ktorých bolo základné imanie tvorené, pretože takýto druh príjmu zákon o dani z príjmov osobitne neupravuje.

Príjem zo zníženia základného imania, ktoré nebolo zvyšované

Suma, ktorá sa fyzickej osobe (spoločníkovi alebo akcionárovi) vyplatila v dôsledku zníženia základného imania, ktoré predtým nebolo zvyšované, nie je príjmom, ktorý sa stáva predmetom dane z príjmov. Ako vysvetlenie môžeme uviesť argument, že pri výplate sumy po znížení základného imania, ktoré nebolo predtým zvyšované, nedochádza k takému nakladaniu s majetkom fyzickej osoby, ktorého dôsledkom by bol akýkoľvek prírastok majetku, výnos atď., preto tento príjem nie je predmetom dane.

Základné imanie bolo totiž pôvodne vytvorené z osobných prostriedkov - vkladov fyzickej osoby, ktoré už v minulosti zdanené boli. Po ich výplate v dôsledku zníženia základného imania, ide o formu vrátenia vkladu tejto fyzickej osobe, preto ho opätovne nezdaňujeme.

Príklad na zníženie základného imania s.r.o.

1.1.2010 bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným. Peňažný vklad fyzickej osoby - spoločníka, použitý na tvorbu základného imania bol vo výške 7 000 EUR. Splnila sa zákonom stanovená výška základného imania a v ďalších rokoch nedošlo k jeho ďalšiemu zvýšeniu. V roku 2014 sa základné imanie znížilo o 2 000 EUR a suma z jeho zníženia sa vyplatila fyzickej osobe - spoločníkovi. V roku 2014 nemá fyzická osoba - spoločník žiadny zdaniteľný príjem v dôsledku zníženia základného imania, ktoré nebolo predtým zvyšované.

Zníženie základného imania môže vyvolať rôzne reakcie spoločníkov a akcionárov. Jednou z nich je napríklad predaj obchodného podielu, resp. akcií, ktoré vlastnia. Takýto príjem z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným alebo príjem z prevodu cenných papierov akciovej spoločnosti je predmetom dane.

Príklad na zníženie základného imania akciovej spoločnosti

V roku 2012 kúpila fyzická osoba 5 akcií spoločnosti AB a.s. a za každú akciu zaplatila 500 EUR. Spolu zaplatila 2 500 EUR. Základné imanie v roku 2012 zvyšované nebolo. Koncom roka 2013 však došlo k zníženiu základného imania akciovej spoločnosti formou zníženia počtu akcií v obehu. Fyzickej osobe – akcionárovi pritom vznikol nárok na odplatu za akcie stiahnuté z obehu. Počet akcií tohto akcionára sa v dôsledku znižovania základného imania zmenil z päť na tri akcie. Akcionár sa v roku 2014 rozhodol, že dve akcie, z troch, ktoré mu zostali predá spolu za 1 200 EUR. Po ich predaji mu zostane 1 akcia spoločnosti AB a.s.

Z príjmu v dôsledku zníženia základného imania akciovej spoločnosti, ktoré nebolo predtým zvyšované, nevznikol fyzickej osobe - akcionárovi v roku 2013 žiadny zdaniteľný príjem. Pri predaji cenných papierov v roku 2014 však zdaniteľný príjem vznikol vo forme rozdielu medzi príjmom z predaja akcií (§ 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov) a výdavkom vo výške kúpnej ceny (§ 8 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov), t.j. 1 200 EUR – 1 000 EUR = 200 EUR. Na takýto príjem sa však sťahuje oslobodenie (§ 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov), ktorý stanovuje, že ak takto vzniknutý rozdiel medzi príjmom a výdavkov nepresiahne 500 EUR, nezahŕňa sa do základu dane z príjmov. Z uvedené vyplýva, že fyzická osoba nemá ani v roku 2014 žiadny zdaniteľný príjem.

Poznámka: Ak by takýto rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahol 500 EUR, do základu dane z príjmov sa zahrnie len suma, ktorá túto stanovenú hranicu presiahne.

Príjem zo zníženia základného imania, ktoré bolo zvyšované

V tomto prípade je potrebné vedieť, aké zdroje sa použili na zvýšenie základného imania. Ak jeho zvýšenie bolo uskutočnené zo zdrojov, ktoré podliehajú zdaneniu podľa zákona o dani z príjmov účinného v zdaňovacom období, v ktorom došlo k zvýšeniu základného imania , tak príjem zo zníženia takto zvyšovaného základného imania, ktorý sa vyplatil fyzickej osobe, bude pre ňu zdaniteľným príjmov v období jeho vyplatenia.

Príjem zo zníženia základného imania, ktoré bolo predtým zvyšované z nerozdeleného zisku minulých rokov

Ak sa fyzickej osobe vyplatila suma zo zníženia základného imania, ktoré bolo predtým zvyšované z nerozdeleného zisku minulých rokov, môže, ale nemusí ísť o zdaniteľný príjem. V dôsledku zmien daňovej legislatívy týkajúcej sa zdaňovania podielov na zisku, sa rozdielne pristupuje ku zdaňovaniu príjmov zo zníženia základného imania, ktoré sa predtým zvýšilo z nerozdelených ziskov minulý rokov. Do konca roka 2003 platilo, že príjem z podielu na zisku obchodnej spoločnosti sa zdaňoval. To znamená, že ak sa základné imanie zvýšilo z nerozdeleného zisku vytvoreného do konca roka 2003 a podiely na zisku neboli zdanené zrážkovou daňou, potom príjem zo zníženia takto zvyšovaného základného imania je zdaniteľným príjmom fyzickej osoby v okamihu jeho vyplatenia. Od 1.1.2004 je v platnosti ustanovenie, že podiely na zisku nie sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby. Z uvedeného vyplýva, že ak sa základné imanie zvýšilo z nerozdeleného zisku dosiahnutého za obdobia od roku 2004, potom príjem zo zníženia základného imania nie je zdaniteľným príjmom fyzickej osoby.

Príjem zo zníženia základného imania, ktoré bolo predtým zvyšované peňažným vkladom

Ak sa základné imanie zvýšilo novým vkladom fyzickej osoby z jej vlastných prostriedkov, ktoré už sú zdanené, ide o rovnaký prípad, ako pri príjme zo zníženia základného imania, ktoré predtým nebolo zvyšované. Z rovnakého dôvodu fyzickej osobe nevzniká zdaniteľný príjem.

Príjem zo zníženia základného imania, ktoré bolo predtým zvyšované nepeňažným vkladom

Pri nepeňažných vkladoch, ktoré sú súčasťou základného imania spoločnosti, je potrebné uplatniť právnu úpravu zdaňovania rozdielov vzniknutých medzi uznaným ocenením nepeňažného vkladu, započítaným na vklad spoločníka a jeho účtovným ocením alebo ocením uznaným na daňové účely pri jeho vložení do spoločnosti. V prípade, že sa tieto oceňovacie rozdiely zahrnuli do základu dane fyzickej osoby v zdaňovacom období, v ktorom sa vklad uskutočnil, potom príjem, ktorý je fyzickej osobe vyplatený pri znížení základného imania predtým zvýšeného nepeňažným vkladom, nie je zdaniteľným príjmom.

Odvodové zaťaženie príjmov zo zníženia základného imania

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) stanovuje povinnosť platenia odvodov verejného zdravotného poistenia zo zárobkovej činnosti, za ktorú podľa § 10b ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnom poistení považuje aj dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Zahŕňa sa sem aj príjem zo zníženia základného imania, ktorý je zdaniteľným príjmom. Sadzba poistného je vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, pričom je nutné rešpektovať maximálny vymeriavací základ. Pre odvod poistného z týchto príjmov je vymeriavací základ vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb dosiahnutý v príslušnom zdaňovacom období. Z uvedené vyplýva, že fyzická osoba, ktorá získa príjem zo zníženia základného imania a tento príjem sa jej zdaňuje, je povinná odviesť 14 % z celkovej hodnoty príjmu na zdravotné poistenie .

Z praktických dôvodov však nedochádza k priamym platbám fyzickej osoby zdravotnej poisťovni v okamihu získania takéhoto príjmu. Poistenie sa zaplatí pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, ktoré vykoná príslušná zdravotná poisťovňa.

Sociálne poistenie sa z príjmu fyzickej osoby získaného zo zníženia základného imania neplatí.

Príjem zo zníženia základného imania Nezvyšované základné imanie Zvyšované základné imanie
Nerozdelený zisk min. rokov Peňažný vklad Nepeňažný vklad
Zdaniteľný príjem NIE ÁNO/NIE*1 NIE ÁNO/NIE*2
Zdravotné poistenie 14% vymeriavacieho základu = základu dane z príjmov fyzickej osoby*3
Sociálne poistenie Neplatí sa

*1treba rozlišovať, či bolo základné imanie zvýšené z nerozdeleného zisku minulých rokov tvorených do roku 2003 (zdaňuje sa) alebo po roku 2003 (nezdaňuje sa).
*2podľa toho, či oceňovacie rozdiely pri započítaní nepeňažného vkladu spoločníka boli zahrnuté do základu dane fyzickej osoby v okamihu ich vzniku (nezdaňuje sa) alebo nie (zdaňuje sa).
*3platenie zdravotného poistenia sa vzťahuje len na zdaniteľný príjem.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Nikoleta Ferová
Nikoleta Ferová

Junior účtovníčka spoločnosti BDO Slovakia, s.r.o. a študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky