Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2014

Podnikatelia, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, si musia dať pozor na zmenu. Pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2014 je potrebné použiť novú formu výkazu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.

Opatrenie Ministerstva financií SR z 24. 9. 2014 č. MF/15523/2014-74 zmenilo a doplnilo opatrenie Ministerstva financií SR z 13. 12. 2007 MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. Zmena, ktorú so sebou novela prináša sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2014.

Nový výkaz účtovnej závierky za rok 2014 sa od pôvodného líši tým, že už neobsahuje dve súčasti: výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Tieto súčasti sa v novom výkaze nachádzajú spoločne v jednom dokumente. Nová podoba účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve je prílohou k vyššie uvedenému opatreniu spolu s vysvetlivkami slúžiacimi ako pomôcka k jej správnemu vyplneniu.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve obsahuje:

 • úvodnú stranu, na ktorej sa uvádzajú všeobecné náležitosti Úč FO (v ľavom hornom rohu sa musí nachádzať označenie UZFOv14_1),
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 - 01 (UZFOv14_2),
 • výkaz o majetku a záväzkoch Úč FO 2 – 01 (UZFOv14_3).

V rámci všeobecných náležitostí možno zaznamenať aj tieto drobné zmeny:

 • neuvádza sa číslo faxu,
 • adresa podnikateľa nie je rozdelená na miesto trvalého pobytu a miesto podnikania (v prípade odlišnosti), ale uvádza sa len miesto podnikania,
 • podpisové záznamy osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva, osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky a fyzickej osoby sa združili len do jedného podpisového záznamu fyzickej osoby.

Výkazy, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky, t. j. výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch zostávajú nezmenené.

Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2014 si môžete pozrieť tu.

Vysvetlivky pre zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2014 nájdete tu.

Všeobecné náležitosti

Prvá strana účtovnej závierky, označená ako Úč FO, obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

Prečítajte si tiež
 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Za obdobie 2014 sa uvádza dátum 31.12.2014,
 • daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré účtovná jednotka získala pri registrácii na daňovom úrade,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO), ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • kód SK NACE, ktorý sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
 • či ide o riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • obdobie (mesiac a rok), za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a tiež bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
 • názov účtovnej jednotky,
 • miesto podnikania,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky,
 • podpisový záznam fyzickej osoby (v elektronickej podobe sa podpisový záznam neuvádza).

Pozn.: Údaje ako telefónne číslo a e-mailová adresa sa vypĺňajú dobrovoľne.

Článok pokračuje pod reklamou

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Druhá strana účtovnej závierky, označená ako FO 1 – 01, patrí informáciám o príjmoch a výdavkoch, ktoré podnikateľ dosiahol počas účtovného obdobia. Poskytuje informácie o dosiahnutom výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Údaje sa čerpajú zo súčtových riadkov jednotlivých stĺpcov peňažného denníka, pričom sa sem zahŕňajú len zdaniteľné príjmy a výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Údaje sa uvádzajú v celých eurách.

Príjmy
a
Riadok
b
Za bežné účtovné obdobie
1
Predaj tovaru 01 Príjmy za predaný tovar z peňažného denníka, inkasované v hotovosti alebo na bankový účet
Predaj výrobkov a služieb 02 Príjmy z predaných výrobkov  a poskytnutých služieb z peňažného denníka inkasované v hotovosti alebo na bankový účet
Ostatné príjmy 03 Ostatné príjmy z peňažného denníka, napr. pri predaji dlhodobého majetku, inkasované v hotovosti alebo na bankový účet
Príjmy celkom      04 Súčet riadkov 01 až 03


Výdavky
a
Riadok
b
Za bežné účtovné obdobie
2
Zásoby 05 Výdavky z peňažného denníka vynaložené na kúpu zásob, uhradené v hotovosti alebo z bankového účtu*1
Služby 06 Výdavky z peňažného denníka na obstaranie služieb, uhradené v hotovosti alebo z bankové účtu*2
Mzdy 07 Výdavky z peňažného denníka, ktoré sa vynaložili na výplatu miezd v hotovosti alebo z bankového účtu
Platby poistného a príspevkov 08 Výdavky z peňažného denníka na úhradu poistného v hotovosti alebo z bankového účtu
Tvorba sociálneho fondu 09 Výdavky z peňažného denníka na tvorbu sociálneho fondu
Ostatné výdavky 10 Ostatné výdavky z peňažného denníka, napr. odpisy, kurzové rozdiely, odpis pohľadávok...
Výdavky celkom 11 Súčet riadkov 05 až 10
Rozdiel príjmov a výdavkov 12 Rozdiel riadku 04 a riadku 11

*1napr. kancelárske potreby, dlhodobý hmotný majetok, ktorý je považovaný za zásobu, čistiace potreby, pohonné látky a pod.

*2napr. poštové služby, spotreba energií, platby za nájom, právne služby, telekomunikačné služby, platby za vedenie účtovníctva a pod.

Výkaz o majetku a záväzkoch

Tretia strana účtovnej závierky, označená ako FO 2 – 01, obsahuje informácie o majetku a záväzkoch za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Údaje sa čerpajú z peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov a z pomocných kníh. Údaje sa uvádzajú v celých eurách.

Majetok
a
Riadok
b
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1
Za bežné účtovné obdobie
2
Dlhodobý nehmotný majetok 01   Vykazujú sa údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách*3 a dlhodobý nehmotný majetok  v obstarávaní
Dlhodobý hmotný majetok 02   Vykazujú sa údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní
Dlhodobý finančný majetok 03   Vykazujú sa údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 zákona.*4 Pri dlhodobých termínových vkladoch sa údaje čerpajú z peňažného denníka (peňažné prostriedky na bankových účtoch). Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok
Zásoby celkom 04   Súčet riadkov 05 až 07
Materiál 05   V riadkoch 05, 06 a 07 sa vykážu údaje z knihy zásob podľa § 25 zákona, doložené inventúrnym súpisom z fyzickej inventúry
Tovar 06  
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné 07  
Pohľadávky 08   Vykážu sa údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona
Krátkodobý finančný majetok 09   Súčet riadkov 10 až 12
Peniaze a ceniny 10   V riadku 10 a 11 sa vykážu údaje z peňažného denníka (peňažné prostriedky v hotovosti, ceniny, na bankovom účte) v ocenení podľa § 25 zákona, vrátane peňažných prostriedkov v cudzej mene *5
Účty v bankách 11  
Ostatný krátkodobý finančný majetok 12   Vykážu sa údaje z knihy krátkodobého finančného majetku
Priebežné položky (+/-) 13   Uvádzajú sa informácie z peňažného denníka o priebežných položkách. Ak je zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v časti „príjem“, vykáže sa znamienko „+“. Ak je zostatok v časti „výdaj“, vykáže sa so znamienkom „-„
Opravná položka k nadobudnutému majetku (aktívna) 14   Vykazujú sa údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku
Majetok celkom 15   Súčet riadkov 01 + 02 + 03 + 04 + 08 + 09 +/- 13 + 14


Záväzky
a
Riadok
b
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
3
Za bežné účtovné obdobie
4
Rezervy 16   Vykazujú sa údaje z knihy rezerv
Záväzky 17   Vykazujú sa údaje z knihy záväzkov a tiež zostatok sociálneho fondu
Úvery 18   Vykazuje sa zostatok nesplatenej časti úveru a pôžičiek, vrátane zostatku na bankovom účte, ktorý má mínusový stav (kontokorent)
Opravná položka k nadobudnutému majetku (pasívna) 19   Vykazujú sa údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku
Záväzky celkom 20   Súčet riadkov 16 až 19
Rozdiel majetku a záväzkov 21   Rozdiel riadku 15 a riadku 20

*3 zostatková účtovná cena predstavuje cenu, v ktorej bol majetok zaradený do evidencie, po znížení odpisov a opravných položiek.

*4 v § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa uvádzajú oceňovacie veličiny, ktoré sa použijú na ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

*5 cudzia mena sa vykazuje v mene euro, pričom na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Nikoleta Ferová
Nikoleta Ferová

Junior účtovníčka spoločnosti BDO Slovakia, s.r.o. a študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo.


Účtovanie stravného v jednoduchom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v jednoduchom účtovníctve, sa dočítate sa v článku.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky