Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2014

Podnikatelia, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, si musia dať pozor na zmenu. Pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2014 je potrebné použiť novú formu výkazu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.

Opatrenie Ministerstva financií SR z 24. 9. 2014 č. MF/15523/2014-74 zmenilo a doplnilo opatrenie Ministerstva financií SR z 13. 12. 2007 MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. Zmena, ktorú so sebou novela prináša sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2014.

Nový výkaz účtovnej závierky za rok 2014 sa od pôvodného líši tým, že už neobsahuje dve súčasti: výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Tieto súčasti sa v novom výkaze nachádzajú spoločne v jednom dokumente. Nová podoba účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve je prílohou k vyššie uvedenému opatreniu spolu s vysvetlivkami slúžiacimi ako pomôcka k jej správnemu vyplneniu.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve obsahuje:

 • úvodnú stranu, na ktorej sa uvádzajú všeobecné náležitosti Úč FO (v ľavom hornom rohu sa musí nachádzať označenie UZFOv14_1),
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 - 01 (UZFOv14_2),
 • výkaz o majetku a záväzkoch Úč FO 2 – 01 (UZFOv14_3).

V rámci všeobecných náležitostí možno zaznamenať aj tieto drobné zmeny:

 • neuvádza sa číslo faxu,
 • adresa podnikateľa nie je rozdelená na miesto trvalého pobytu a miesto podnikania (v prípade odlišnosti), ale uvádza sa len miesto podnikania,
 • podpisové záznamy osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva, osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky a fyzickej osoby sa združili len do jedného podpisového záznamu fyzickej osoby.

Výkazy, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky, t. j. výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch zostávajú nezmenené.

Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2014 si môžete pozrieť tu.

Vysvetlivky pre zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2014 nájdete tu.

Všeobecné náležitosti

Prvá strana účtovnej závierky, označená ako Úč FO, obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

Prečítajte si tiež
 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Za obdobie 2014 sa uvádza dátum 31.12.2014,
 • daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré účtovná jednotka získala pri registrácii na daňovom úrade,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO), ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • kód SK NACE, ktorý sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
 • či ide o riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • obdobie (mesiac a rok), za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a tiež bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
 • názov účtovnej jednotky,
 • miesto podnikania,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky,
 • podpisový záznam fyzickej osoby (v elektronickej podobe sa podpisový záznam neuvádza).

Pozn.: Údaje ako telefónne číslo a e-mailová adresa sa vypĺňajú dobrovoľne.

Článok pokračuje pod reklamou

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Druhá strana účtovnej závierky, označená ako FO 1 – 01, patrí informáciám o príjmoch a výdavkoch, ktoré podnikateľ dosiahol počas účtovného obdobia. Poskytuje informácie o dosiahnutom výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Údaje sa čerpajú zo súčtových riadkov jednotlivých stĺpcov peňažného denníka, pričom sa sem zahŕňajú len zdaniteľné príjmy a výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Údaje sa uvádzajú v celých eurách.

Príjmy
a
Riadok
b
Za bežné účtovné obdobie
1
Predaj tovaru 01 Príjmy za predaný tovar z peňažného denníka, inkasované v hotovosti alebo na bankový účet
Predaj výrobkov a služieb 02 Príjmy z predaných výrobkov  a poskytnutých služieb z peňažného denníka inkasované v hotovosti alebo na bankový účet
Ostatné príjmy 03 Ostatné príjmy z peňažného denníka, napr. pri predaji dlhodobého majetku, inkasované v hotovosti alebo na bankový účet
Príjmy celkom      04 Súčet riadkov 01 až 03


Výdavky
a
Riadok
b
Za bežné účtovné obdobie
2
Zásoby 05 Výdavky z peňažného denníka vynaložené na kúpu zásob, uhradené v hotovosti alebo z bankového účtu*1
Služby 06 Výdavky z peňažného denníka na obstaranie služieb, uhradené v hotovosti alebo z bankové účtu*2
Mzdy 07 Výdavky z peňažného denníka, ktoré sa vynaložili na výplatu miezd v hotovosti alebo z bankového účtu
Platby poistného a príspevkov 08 Výdavky z peňažného denníka na úhradu poistného v hotovosti alebo z bankového účtu
Tvorba sociálneho fondu 09 Výdavky z peňažného denníka na tvorbu sociálneho fondu
Ostatné výdavky 10 Ostatné výdavky z peňažného denníka, napr. odpisy, kurzové rozdiely, odpis pohľadávok...
Výdavky celkom 11 Súčet riadkov 05 až 10
Rozdiel príjmov a výdavkov 12 Rozdiel riadku 04 a riadku 11

*1napr. kancelárske potreby, dlhodobý hmotný majetok, ktorý je považovaný za zásobu, čistiace potreby, pohonné látky a pod.

*2napr. poštové služby, spotreba energií, platby za nájom, právne služby, telekomunikačné služby, platby za vedenie účtovníctva a pod.

Výkaz o majetku a záväzkoch

Tretia strana účtovnej závierky, označená ako FO 2 – 01, obsahuje informácie o majetku a záväzkoch za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Údaje sa čerpajú z peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov a z pomocných kníh. Údaje sa uvádzajú v celých eurách.

Majetok
a
Riadok
b
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1
Za bežné účtovné obdobie
2
Dlhodobý nehmotný majetok 01   Vykazujú sa údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách*3 a dlhodobý nehmotný majetok  v obstarávaní
Dlhodobý hmotný majetok 02   Vykazujú sa údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní
Dlhodobý finančný majetok 03   Vykazujú sa údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 zákona.*4 Pri dlhodobých termínových vkladoch sa údaje čerpajú z peňažného denníka (peňažné prostriedky na bankových účtoch). Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok
Zásoby celkom 04   Súčet riadkov 05 až 07
Materiál 05   V riadkoch 05, 06 a 07 sa vykážu údaje z knihy zásob podľa § 25 zákona, doložené inventúrnym súpisom z fyzickej inventúry
Tovar 06  
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné 07  
Pohľadávky 08   Vykážu sa údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona
Krátkodobý finančný majetok 09   Súčet riadkov 10 až 12
Peniaze a ceniny 10   V riadku 10 a 11 sa vykážu údaje z peňažného denníka (peňažné prostriedky v hotovosti, ceniny, na bankovom účte) v ocenení podľa § 25 zákona, vrátane peňažných prostriedkov v cudzej mene *5
Účty v bankách 11  
Ostatný krátkodobý finančný majetok 12   Vykážu sa údaje z knihy krátkodobého finančného majetku
Priebežné položky (+/-) 13   Uvádzajú sa informácie z peňažného denníka o priebežných položkách. Ak je zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v časti „príjem“, vykáže sa znamienko „+“. Ak je zostatok v časti „výdaj“, vykáže sa so znamienkom „-„
Opravná položka k nadobudnutému majetku (aktívna) 14   Vykazujú sa údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku
Majetok celkom 15   Súčet riadkov 01 + 02 + 03 + 04 + 08 + 09 +/- 13 + 14


Záväzky
a
Riadok
b
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
3
Za bežné účtovné obdobie
4
Rezervy 16   Vykazujú sa údaje z knihy rezerv
Záväzky 17   Vykazujú sa údaje z knihy záväzkov a tiež zostatok sociálneho fondu
Úvery 18   Vykazuje sa zostatok nesplatenej časti úveru a pôžičiek, vrátane zostatku na bankovom účte, ktorý má mínusový stav (kontokorent)
Opravná položka k nadobudnutému majetku (pasívna) 19   Vykazujú sa údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku
Záväzky celkom 20   Súčet riadkov 16 až 19
Rozdiel majetku a záväzkov 21   Rozdiel riadku 15 a riadku 20

*3 zostatková účtovná cena predstavuje cenu, v ktorej bol majetok zaradený do evidencie, po znížení odpisov a opravných položiek.

*4 v § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa uvádzajú oceňovacie veličiny, ktoré sa použijú na ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

*5 cudzia mena sa vykazuje v mene euro, pričom na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Nikoleta Ferová
Nikoleta Ferová

Junior účtovníčka spoločnosti BDO Slovakia, s.r.o. a študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo.


Inventarizácia a inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Čo je to inventarizácia a aký je rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou? Ako často sa musí robiť inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Účtovanie miezd a odvodov

Účtovanie o mzdách a odvodoch je v praxi firiem veľmi časté. V článku sa dozviete, ako ich správne zaúčtovať v podvojnom aj v jednoduchom účtovníctve.

Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia?

Vedenie jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie? Čo je pre výhodnejšie pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodli uplatniť si skutočné daňové výdavky?

Priebežná účtovná závierka - čo to je a kedy sa zostavuje?

Čo je to priebežná účtovná závierka? Kedy sa priebežná účtovná závierka zostavuje a čo sa vykazuje v priebežnej účtovnej závierke?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky