Zahrnutie platieb za energie a úhrad za plnenia do daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti

Platby za energie a úhrady za plnenia môže uhrádzať prenajímateľ, nájomca alebo budú zahrnuté do celkovej sumy nájomného. Od toho záleží aj ich zahrnutie do daňových výdavkov.

Pri zahrňovaní platieb za energie a úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru do daňových výdavkov prenajímateľa je potrebné vychádzať z konkrétnej nájomnej zmluvy a spôsobu ich úhrady. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť, že v celkovej sume nájomného už budú zohľadnené všetky náklady na energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo si zmluvné strany dohodnú oddelené platby za nájomné, energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Pri ich zahrňovaní do daňových výdavkov sa postupuje podľa usmernenia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky z 24. mája 2011.

Platby za energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, ktoré platí nájomca prenajímateľovi

Ak sú oddelene dohodnuté platby za nájomné, spotrebu energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a tieto platby hradí prenajímateľovi nájomca, tak príjmom z prenájmu je nielen nájomné, ale aj platby prijaté od nájomcu na úhradu spotrebovanej energie a na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Prenajímateľ potom následne tieto prostriedky použije na úhrady za energie a na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Tieto výdavky sú potom pre prenajímateľa daňovo uznanými výdavkami.

Článok pokračuje pod reklamou

Platby za energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, ktoré platí nájomca priamo dodávateľom

  1. Zmluvný vzťah s dodávateľom energií a so spoločenstvom vlastníkov bytov má uzavretý prenajímateľ

Ak sú oddelene dohodnuté platby za nájomné, spotrebu energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a tieto platby hradí nájomca priamo dodávateľom energií a spoločenstvu vlastníkov bytov alebo inému správcovi bytov, tak príjmom z prenájmu sú okrem nájomného aj platby hradené nájomcom priamo dodávateľom energií a spoločenstvu vlastníkov bytov alebo inému správcovi ako nepeňažný príjem. Napriek tomu, že prenajímateľ skutočne tieto náklady nehradil, môže si platby hradené nájomcom zahrnúť do daňových výdavkov. Tento postup sa uplatní vtedy, ak zmluvný vzťah s dodávateľom energií a so spoločenstvom vlastníkov bytov alebo iným správcom má uzavretý prenajímateľ.

  1. Zmluvný vzťah s dodávateľom energií a so spoločenstvom vlastníkov bytov má uzavretý nájomca

Ak sú oddelene dohodnuté platby za nájomné, spotrebu energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a tieto platby hradí nájomca priamo dodávateľom energií a spoločenstvu vlastníkov bytov alebo inému správcovi bytov, tak príjmom z prenájmu je len nájomné. Platby za spotrebu energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu hradené nájomcom priamo dodávateľom energií a spoločenstvu vlastníkov alebo inému správcovi bytov nie sú zdaniteľným príjmom prenajímateľa a nemôže si tieto platby uplatniť ani ako daňové výdavky. Tento postup sa uplatní vtedy, ak zmluvný vzťah s dodávateľom energií a so spoločenstvom vlastníkov bytov alebo iným správcom má uzavretý nájomca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 – výpočet

Ako sa vypočíta daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) v roku 2021? Výpočet dane po uplatnení oslobodenia nájdete aj na praktickom príklade.

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021

Čo zdaniť pri prenájme nehnuteľnosti, ak fyzická osoba dosahuje tento príjem bez živnosti a aké výdavky si môže uplatniť? V akej výške je možné využiť oslobodenie od dane z príjmov?

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti

Za akých podmienok je možné pri kúpe nehnuteľnosti odpočítať celú sumu DPH, kedy iba čiastočne a kedy vôbec? Prečo sa niekedy uplatňuje koeficient a kedy sa robí úprava odpočítanej DPH?

Kataster nehnuteľností

Aké informácie a údaje o nehnuteľnostiach možno nájsť vo verejne dostupných častiach katastra nehnuteľností on-line a kde ich hľadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky