Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby na rok 2016

Kedy vzniká právnickej osobe (napr. s.r.o.) povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2016. V článku nájdete informácie aj o tom, ako vypočítať výšku preddavkov a do kedy sú splatné.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby sú upravené v § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z prímov”). V článku sa zameriame na zistenie, či je právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) povinná platiť preddavky na rok 2016 a na výpočet výšky preddavkov. Vychádzame z predpokladu, že zdaňovacie obdobie je kalendárny rok.

Preddavkové obdobie a povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2016

V súvislosti s preddavkami na daň z príjmov právnickej osoby sa niekedy nesprávne spája pojem “preddavkové obdobie”. Zákon o dani z príjmov nikde nespomína preddavkové obdobie pri dani z príjmov právnickej osoby. Preddavky sa platia v priebehu zdaňovacieho obdobia, v našom prípade kalendárneho roka.

Poznámka: Preddavkové obdobie je definované pri preddavkoch na daň z príjmov fyzickej osoby.

Povinnosť platiť preddavky v roku 2016 vzniká právnickej osobe, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, v našom prípade kalendárny rok 2015, presiahla 2 500 eur. V tomto prípade je právnická osoba povinná platiť štvrťročné preddavky vo výške jednej štvrtiny dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Ak daň za kalendárny rok 2015 presiahla 16 600 eur, právnická osoba je povinná platiť v roku 2016 mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny dane za rok 2015. Mesačné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby sú splatné do konca príslušného mesiaca.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol.

Príklad: Mesačný preddavok na daň z príjmov právnickej osoby na rok 2016 vypočítaný vo výške 1 560,916 sa zaokrúhli na 1 560,91 eura.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daň na účely určenia povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby a na účely určenia ich výšky a periodicity platenia. Určuje sa priamo v daňovom priznaní.

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 sa určí na riadku 1110 tak, že sa základ dane znížený o daňovú stratu uvedený na riadku 500 vynásobí sadzbou dane z príjmov platnou pre rok 2016 (22 %) a zníži o:

  • úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov (suma na riadku 610),
  • zápočet dane zaplatenej v zahraničí (suma na riadku 710),
  • daň vybranú zrážkou odpočítavanú ako preddavok (suma na riadku 1030).

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby do lehoty na podanie daňového priznania

Do lehoty na podanie daňového priznania (napr. za prvý štvrťrok 2016) sa preddavky na daň z príjmov právnickej osoby platia na základe poslednej známej daňovej povinnosti. Výška poslednej známej daňovej povinnosti sa zisťuje za zdaňovacie obdobie, ktoré je v poradí druhým zdaňovacím obdobím pred zdaňovacím obdobím, na ktoré sa platia preddavky na daň z príjmov právnickej osoby. Pri jej výpočte sa použije rovnaký postup ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Špecifiká platenia preddavkov na daň z príjmov za rok 2016 môžu byť právnickej osobe známe skôr, ako uplynie lehota na podanie daňového priznania a lehota splatnosti konkrétneho preddavku. K takejto situácii môže dôjsť napríklad vtedy, ak právnická osoba podá daňové priznanie ešte v januári 2016 a zistí, že jej vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky.

Aj v tomto prípade vychádza z poslednej známej povinnosti (za rok 2014), pretože rozhodujúcim dňom je deň, ktorým lehota na podanie daňového priznania uplynie, nie deň, v ktorý je daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby skutočne podané.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. bude za rok 2015 podávať daňové priznanie v riadnej lehote, t. j. lehota jej uplynie 31. marca 2016. Až v daňovom priznaní za rok 2015 zistí, či jej vznikne povinnosť platiť preddavky na rok 2016. Ak jej táto povinnosť vznikne, taktiež zistí, ako často bude preddavky platiť (mesačne, štvrťročne) a v akej výške. Do 31. marca 2016 vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti, ktorú vyčísli na základe daňového priznania podaného za rok 2014. Základ dane uvedený na riadku 500 vynásobí sadzbou dane platnou pre rok 2016 (22 %). Vypočítanú daň zníži o úľavy na dani (suma na riadku 610), zápočet dane zaplatenej v zahraničí (suma na radku 710) a daň vybranú zrážkou odpočítavanú ako preddavok (suma na riadku 930).

Keďže sa sadzba dane pre právnické osoby menila ostatne od 1. januára 2014 (znížila sa z 23 % na 22 %), spoločnosť Podnikajte, s.r.o. bude v roku 2016 do lehoty na podanie daňového priznania platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v rovnakej výške a periodicite, ako platila preddavky na rok 2015.

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je dôležité rozlišovať medzi daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a poslednou známou daňovou povinnosťou.

O koľko sa zvyšuje dolná hranica pre platenie preddavkov a ako sa mení spôsob výpočtu dane v roku 2020 bližšie približujeme v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby boli do lehoty na podanie daňového priznania platené v nižšej alebo vyššej sume

Ak boli preddavky na daň z príjmov právnickej osoby na rok 2016 platené od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania na základe poslednej známej daňovej povinnosti (rok 2014):

  • nižšie, ako majú byť platené podľa dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok 2015), právnická osoba musí rozdiel doplatiť. Lehota na vyrovnanie rozdielu je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015;
  • vyššie, ako majú byť platené podľa dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok 2015), použijú sa na budúce preddavky alebo sa na žiadosť právnickej osoby vrátia.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. platí na základe poslednej známej daňovej povinnosti (vychádza z daňového priznania za rok 2014) preddavky na daň z príjmov na rok 2016 štvrťročne vo výške 3 000 eur. Lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 si predĺži do 30. júna 2016. V daňovom priznaní za rok 2015 zistí daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 18 000 eur, na základe čoho má na daň z príjmov za rok 2016 platiť preddavky mesačne vo výške 1 500 eur (18 000 / 12 mesiacov). Za prvé dva štvrťroky zaplatila preddavky vo výške 6 000 eur (3 000 x 2 štvrťroky). Spoločnosť však mala zaplatiť preddavky vo výške 9 000 eur (1 500 x 6 mesiacov). Rozdiel vo výške 3 000 eur (9 000 - 6 000) a mesačný preddavok vo výške 1 500 eur za júl 2016 musí zaplatiť do konca júla 2016. Keďže 31. júl 2016 pripadá na nedeľu, lehota splatnosti uplynie 1. augusta 2016 (pondelok).

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2016 a daňová licencia

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vzniká právnickej osobe zo zákona o dani z príjmov vtedy, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo posledná známa daňová povinnosť presiahne 2 500 eur, čo je suma nižšia, ako výška daňovej licencie 2 880 eur. Výška daňovej licencie neovplyvňuje preddavkovú povinnosť právnickej osoby, nakoľko spôsob výpočtu nezohľadňuje daňovú licenciu.

Prečítajte si tiež

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. platí na základe poslednej známej daňovej povinnosti štvrťročný preddavok za prvý štvrťrok 2016 vo výške 700 eur. V daňovom priznaní za rok 2015 zistí daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 2 600 eur. Ak má spoločnosť obrat vyšší ako 500 000 eur, bude síce platiť daňovú licenciu vo výške 2 880 eur, ale výška štvrťročného preddavku bude predstavovať 650 eur (2 600 / 4 štvrťroky).

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2016 - daňovník vznikol v roku 2015

Ak daňovník vznikol v priebehu roka 2015 a jeho zdaňovacie obdobie bolo kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa neupravuje. Pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby a určenie ich výšky sa použije daň z príjmov, ktorá pripadá na časť zdaňovacieho obdobia.

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie v roku 2016 (za rok 2015)prvýkrát, do lehoty na podanie daňového priznania preddavky neplatí (poslednú známu daňovú povinnosť nie je možné zistiť) . Sumu preddavkov splatných do lehoty na podanie daňového priznania (napr. do 31. marca 2016, ak nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. vznikla 1. júna 2015. V daňovom priznaní za rok 2015 podanom vo februári 2016 vyčíslila daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vo výške 4 000 eur. Túto daň nebude alikvotne zvyšovať na 12 kalendárnych mesiacov (t. j. nevykoná úpravu 4 000 / 7 mesiacov x 12 mesiacov). Na daň z príjmov za rok 2016 musí platiť štvrťročné preddavky vo výške 1 000 eur. Preddavok za prvý štvrťrok 2016 (1 000 eur) musí spolu s daňou na úhradu (tiež 4 000 eur) vyrovnať do 31. marca 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022

Ktorým právnických osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch sa dozviete v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2021

Ktorá právnická osoba má povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021? Ako vypočítať výšku preddavkov, aká je ich splatnosť, či ako ich započítať s daňou na úhradu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky