Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2015 - hospodársky rok

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2015 - hospodársky rok
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby, ktorá má zdaňovacie obdobie hospodársky rok, budú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Úprava problematiky preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je obsiahnutá v § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). V uvedenom ustanovení možno nájsť úpravu:

 • vzniku povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby,
 • splatnosti preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby,
 • určenia právnických osôb, ktoré neplatia preddavky na daň z príjmov právnickej osoby,
 • spôsobu výpočtu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby,
 • okolností, kedy možno žiadať o vrátenie zaplatených preddavkov,
 • ďalších špecifických situácií.

Splatnosť štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2015

Pokiaľ ide o určenie lehoty splatnosti štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby, s účinnosťou od 1. januára 2015 bude zákon o dani z príjmov zohľadňovať skutočnosť, či zdaňovacie obdobie právnickej osoby je kalendárny rok alebo hospodársky rok. Ak bude mať právnická osoba (daňovník) zdaňovacie obdobie, ktorým bude:

 • kalendárny rok, štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby budú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby budú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Pri aplikácii zmeny, ktorá nastane pri určovaní lehoty splatnosti štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je potrebné zohľadňovať aj prechodné ustanovenie. Zmena sa bude dotýkať len zdaňovacích období, ktoré začnú 1. januára 2015 a neskôr. V praxi bude prvým zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začne 1. februára 2015. Lehota pre platenie štvrťročných preddavkov na zdaňovacie obdobia, ktoré sú hospodárske roky začaté pred 1. januárom 2015 a ktoré budú pokračovať aj po 1. januári 2015, bude do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Príklad: Daňovníci (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným) A a B majú zdaňovacie obdobie hospodárske roky. Zdaňovacie obdobie daňovníka A je od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015 a zdaňovacie obdobie daňovníka B je od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016. Predpokladajme, že im vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby štvrťročne.

Obdobie Daňovník A (splatnosť preddavku) Daňovník B (splatnosť preddavku)
Q1 31. 12. 2014 30. 04. 2015
Q2 31. 03. 2015 31. 07. 2015
Q3 30. 06. 2015 31. 10. 2015
Q4 30. 09. 2015 31. 01. 2016

Právnické osoby (daňovníci), ktorým nebudú vyhovovať lehoty splatnosti preddavkov na daň z príjmov, budú mať aj naďalej možnosť požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň z príjmov inak. Avšak je potrebné brať na vedomie fakt, že správca dane určí platenie preddavkov inak len v odôvodnených prípadoch.

Variabilné symboly a štvrťročné preddavky od roku 2015

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby musí právnická osoba (daňovník, daňový subjekt) označiť platbu tak, ako to prikazuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov (ďalej len “vyhláška o spôsobe označovania platby dane”). Platbou dane sa taktiež rozumie aj platba preddavku na daň z príjmov právnickej osoby.

Platba preddavku na daň z príjmov musí byť označená variabilným symbolom. Pokiaľ ide o štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby, variabilným symbolom je:

 • desaťmiestny číselný identifikátor vytvorený podľa prílohy č. 1 k vyhláške o spôsobe označovania platby dane, alebo
 • identifikátor určený daňovým úradom v rozhodnutí.

Variabilný symbol podľa prílohy č. 1 k vyhláške o spôsobe označovania platby dane tvorí:

 • označenie druhu dane (prvé štyri číslice),
 • označenie obdobia, za ktoré sa platba vykonáva (ďalších šesť číslic).

Pokiaľ ide o označenie druhu dane, použije sa číselné označenie 1100. Ale pokiaľ ide o označenie štvrťročného obdobia, za ktoré sa platba vykonáva (príslušný štvrťrok hospodárskeho roka), vyhláška o spôsobe označovania platby dane definuje len označovanie príslušného kalendárneho štvrťroka.

S účinnosťou od 1. januára 2015 bude novelizovaná aj vyhláška o spôsobe označovania platieb dane. Jedným z cieľov Ministerstva financií Slovenskej republiky je umožniť daňovým subjektom využiť trvalý príkaz na úhradu pravidelne sa opakujúcich platieb, ktorých výška sa nemení (napr. preddavkov na daň z príjmov, preddavkov na daň z motorových vozidiel). Variabilný symbol bude v tvare 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky. Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok (zdaňovacie obdobie sa nezhoduje s kalendárnym rokom), RRRR daňový subjekt označí rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

O koľko sa zvyšuje dolná hranica pre platenie preddavkov a ako sa mení spôsob výpočtu dane v roku 2020 bližšie približujeme v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky