Použitie podielu zaplatenej dane prijatého v roku 2020 a 2021

Použitie podielu zaplatenej dane prijatého v roku 2020 a 2021
Zdroj: Rawpixel.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Z dôvodu pandémie covid-19 sa lehota pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 posúva až do konca roka 2022. Na aký účel je možné prostriedky využiť?

Parlament schválil ako jednu z viacerých zmien aj opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, ktorým sa obmedzili možnosti realizovania viacerých aktivít vrátane použitia podielu zaplatenej dane prijímateľmi. Zmena spočíva v posunutí lehoty pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 o jeden kalendárny rok, to znamená až do konca roka 2022.

Čo znamená použitie podielu zaplatenej dane, tzv. asignácia dane

Každý rok majú fyzické aj právnické osoby, ktoré dosahujú zdaniteľné príjmy a spĺňajú všetky súvisiace podmienky možnosť darovať podiel zo svojej zaplatenej dane. Tento podiel zo zaplatenej dane by fyzické či právnické osoby tak či tak odviedli na účet správcu dane (do štátneho rozpočtu), čiže darovanie podielu zaplatenej dane, tzv. asignácia dane neznamená, že daňovník musí zaplatiť niečo navyše.

Asignácia dane z príjmov tak znázorňuje mechanizmus priamej podpory mimovládnych organizácií a neziskového sektora.

Fyzické osoby, majú možnosť darovať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane v prospech neziskového sektora, za predpokladu minimálnej výšky asignácie 3 eur. Asignovať 3 % môžu osoby, ktoré vykonali dobrovoľníctvo v rozsahu najmenej 40 hodín za rok.

Právnické osoby môžu darovať daň vo výške 2 % alebo 1 %, za predpokladu minimálnej výšky asignácie 8 eur. Asignovať 2 % môže subjekt, ktorý daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane.

Podrobnosti nájdete v článku Poukázanie 2 percent z daní v roku 2021 (za rok 2020).

Poukázanie podielu zaplatenej dane upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kto môže prijať podiel zaplatenej dane (príjemcovia 2 % z dane)

Príjemcom podielu zaplatenej dane, t. j. subjekt, ktorému môžu byť poukázané 2 %, resp. 3 % z podielu zaplatenej dane, je:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja.

Notár osvedčuje každoročne prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie nevyhnutných podmienok počnúc 1. septembrom bežného roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo názov pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu notárskej komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok.

Tento zoznam je následne smerodajným dokumentom (zoznamom), z ktorého sa vychádza pri výbere konkrétneho prijímateľa podielu zaplatenej dane, ktorý sa vyplní v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Medzi vyššie spomenuté nevyhnutné podmienky patrí napríklad podmienka u prijímateľa, aby neevidoval nedoplatky na poistnom na sociálne a zdravotné poistenie, aby prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok atď.

Ďalej platí aj podmienka, aby daňovník, ktorý chce podiel dane darovať, nemal do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur.

Viac o podmienkach poukázania podielu zaplatenej dane a spôsobu jeho poukázania zo strany fyzickej, ako aj právnickej osoby nájdete v článku Poukázanie 2 percent z daní v roku 2021 (za rok 2020).

Účel použitia podielu zaplatenej dane u prijímateľa

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť  podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti a to:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj  športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ak prijímateľ použije poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s účelom, ktorý je predmetom činnosti, poruší finančnú disciplínu podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „osobitný predpis“).

Štandardné lehoty pri asignácii dane – dokedy sa podiely poukážu a použijú

Správca dane je povinný po splnení všetkých podmienok na strane daňovníka (darcu) aj prijímateľa podielu zaplatenej dane, previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania, resp. vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Prečítajte si tiež

Na druhej strane, podľa zákona o dani z príjmov je prijímateľ podielu zaplatenej dane povinný použiť tento podiel najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný. Prostriedky, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2020 (teda z dane za rok 2019), by tak podľa štandardných lehôt stanovených zákonom o dani z príjmov boli títo povinní použiť len do konca roku 2021. Práve tu však dochádza k zmene, pretože daná lehota sa predlžuje o celý kalendárny rok. Zmena sa bude týkať príjemcov, ktorí dostanú finančné prostriedky vyplatené v roku 2020. Pre podiely zaplatenej dane vyplatené príjemcom v roku 2021, t. j. pre podiely zaplatenej dane z príjmov za rok 2020, je platná „štandardná“ lehota použitia prostriedkov, do konca roku 2022 a k posunu lehoty o kalendárny rok tu už nedochádza (ak sa v budúcnosti neschváli inak).

Článok pokračuje pod reklamou

Čo prináša schválená zmena lex korona zákona v súvislosti s asignáciou dane (úprava termínov)

Novým ustanovením § 24ac zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej aj „lex korona zákon“) sa posúva lehota pre použitie prostriedkov zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2020 do konca roka 2022. Podľa pôvodne platných ustanovení, teda podľa štandardného ustanovenia § 50 ods. 11 zákona o dani z príjmov by platila lehota do konca roka 2021. Túto lehotu by však mohlo byť pre niektorých prijímateľov pomerne náročné dodržať z dôvodu obmedzenia činnosti počas pandémie.

V nadväznosti na uvedenú úpravu lehoty na použitie prostriedkov z asignácie do konca roka 2022 dochádza k posunutiu lehoty na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane do konca mája 2023. Pôvodná lehota podľa zákona o dani z príjmov, keby nedošlo k zmene lex korona zákona by bola do konca mája 2022.

Naďalej ostáva v platnosti, že ak prijímateľ podielu zaplatenej dane nestihne tento podiel použiť do stanovenej lehoty (pre podiel prijatý v roku 2020 platí lehota 31. decembra 2022),  je povinný podiel zaplatenej dane vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.

Prijímatelia podielu zaplatenej dane môžu navyše až do konca roka 2021 použiť finančné prostriedky získané od darcov aj na pomoc pri zmiernení negatívnych dôsledkov pandémie bez ohľadu na skutočnosť, či sa takáto činnosť považovala alebo nepovažovala za predmet ich činnosti. Takúto možnosť priniesla ešte predchádzajúca zmena lex korona.

Pre finančné prostriedky, ktoré stihnú byť použité do konca roka 2021 tak bude platiť aj možnosť použitia na iný účel, ako vymenúva zákon o dani z príjmov, ak ide zároveň o pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Prečítajte si tiež

Ak prijímateľ použije poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s účelom, ktorý stanovuje zákon (vymenované v bodoch vyššie), poruší finančnú disciplínu podľa osobitného predpisu. Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na zákonom povolené účely, sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu. Rovnako sa posudzuje aj použitie podielu zaplatenej dane na reklamu, ktorá bola vynaložená na zákonom povolené účely podľa odseku. Za použitie podielu zaplatenej dane sa považuje aj vklad do výšky 25 % z prijatého podielu zaplatenej dane do nadačného imania nadácie.

Príklad na posunutie lehoty použitia podielu zaplatenej dane u prijímateľa:

Nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na vzdelávanie mládeže dostala v roku 2020 od správcu dane na svoj účet finančnú čiastku z podielov zaplatenej dane za rok 2019 od svojich darcov (daňovníkov). Od apríla 2020 však takmer úplne obmedzila svoju činnosť z dôvodu pandémie a rozhodla sa v nej pokračovať až od decembra 2021. Na január 2022 plánuje zorganizovať vzdelávací novoročný koncert a použiť naň finančné prostriedky, ktoré jej boli darované z podielov zaplatených daní za rok 2019. Bude v tomto prípade dodržaná lehota podľa zákona?

Z dôvodu schválenia zmeny zákona lex korona, ktorá sa týka posunutia lehoty na použitie podielu zaplatenej dane za rok 2019 až do konca roka 2022, je lehota v horeuvedenom príklade dodržaná.

V prípade, ak by nedošlo k danej  zmene lex korona zákona, lehota podľa zákona o dani z príjmov by nebola dodržaná a na prijímateľa by sa vzťahovali ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného ustanovenia. Podiel zaplatenej dane by tak nezisková organizácia bola povinná vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa.

Príklad na použitie podielu zaplatenej dane na iný účel:

Nezisková organizácia vykonáva činnosti ochrany životného prostredia. V júni 2019 jej bol vyplatený podiel zaplatenej dane od darcov, ktorý je podľa zákona o dani z príjmov štandardne povinná použiť do konca roka 2020. Aká lehota platí pre použitie tohto vyplateného podielu a môže byť použitý aj na účel zmiernenia negatívnych následkov pandémie, aj keď to nesúvisí s ochranu životného prostredia, ale bude vyplatená časť nájomného za priestor?

Podiel zaplatenej dane získaný v roku 2019 má nezisková organizácia právo použiť až do 31. decembra 2021 a prostriedky môže použiť aj na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, čo môže byť aj vyplatenie nájomného za priestor. Vyplýva to z ustanovení lex korona.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky