Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Podľa zákona o dani z príjmov môže fyzická osoba poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2022 neziskovej organizácii vybranej zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou SR. Tí zamestnanci, ktorí vlani vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín, môžu poukázať dokonca až 3 % zo zaplatenej dane. Musia však predložiť písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré je prílohou podaného vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Ako na to, priblížime v tomto článku, na základe Informácie k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2022, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (8/FO/2023/IM), ktorú vydalo Finančné riaditeľstvo SR v marci 2023.

Poukázanie 2 % (3 %) z dane zamestnanca za rok 2022 – aké tlačivo použiť a dokedy ho podať?

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním "Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Ide o samostatné tlačivo, ktoré má štruktúrovanú formu a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo ešte v roku 2021. Označené je ako V2Pv21_1. V prípade, že by daňovník použil nesprávne tlačivo, daňový úrad ho vyzve na odstránenie tohto nedostatku.

Podať vyplnené tlačivo vyhlásenia je fyzická osoba (zamestnanec) povinná podať správcovi dane do 30. apríla 2023. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, posledným dňom lehoty je utorok 2. mája 2023. Podať ho možno na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke či kontaktnom mieste.

K vyhláseniu je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá na jeho žiadosť zamestnávateľ najneskôr do 17. apríla 2023 na predpísanom tlačive (štruktúrovaný vzor určilo finančné riaditeľstvo v roku 2018, je označené V2Pv18_P).
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prípade, že daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane. Toto potvrdenie si daňovník vyžiada od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti/od vysielajúcej organizácie.
Článok pokračuje pod reklamou

Postup pri vyplnení vyhlásenia o poukázaní 2 % (3%) z dane za rok 2022

Finančné riaditeľstvo SR v informácii uvádza nasledovný postup pri vypĺňaní daného vyhlásenia:

1. Na riadku 01 je potrebné uviesť rodné číslo daňovníka, ak ho nemá pridelené, uvádza sa dátum narodenia na riadku 02. Pokiaľ má daňovník iba 9-miestne rodné číslo (za lomkou má len 3 čísla), vypisuje ho zľava, teda hneď za lomkou. Posledné políčko zostane prázdne.

2. Do kolónky „Rok“ treba uviesť „2022“.

3. Na riadkoch 03 až 11 je potrebné uviesť identifikačné údaje poskytovateľa, teda priezvisko, meno, titulok, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo daňovníka, ktorý vyhlásenie podáva (uvedenie telefónneho čísla nie je povinné).

4. Na riadku 12 je potrebné uviesť sumu zaplatenej dane zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa/deti a o daňový bonus na zaplatené úroky, ktorá je uvedená na riadku 24 potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

5. Na riadok 13 je potrebné uviesť sumu do výšky 2 % (resp. 3 %) z daňovej povinnosti z predošlého bodu, ktorú chce daňovník poukázať. Táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá. Suma zodpovedajúca podielu zaplatenej dane sa zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta. Druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upravuje podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, a to tak, že:

  • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako 5, zostáva bez zmeny,
  • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica 5 a viac, sa zväčšuje o jednu.

(Napríklad 10,532 sa zaokrúhli na 10,53 eur a 10,568 sa zaokrúhli na 10,57 eur.)

6. Na riadku 14 sa uvádza dátum zaplatenia dane uvedený na riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vystavil zamestnávateľ. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31.3.2023.

7. Na riadku 15 sa uvádza IČO prijímateľa, ktoré sa zarovná sprava. Ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostanú prázdne. Pokiaľ bude nesprávne uvedené IČO prijímateľa, zanikne nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane. Daňový úrad o tom bude daňovníka informovať.

8. Na riadku 16 sa uvádza obchodné meno/názov prijímateľa. Môže byť napísané aj malými písmenami tak, ako je názov prijímateľa uvedený v zozname prijímateľov. Vo vyhlásení je možné určiť len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane. Pokiaľ by počet políčok nepostačoval na celý názov prijímateľa, môže byť uvedená skratka názvu prijímateľa, alebo napísať len toľko písmen, koľko je políčok. Názov prijímateľa má totiž len informatívny charakter. Nesprávny/chýbajúci názov nie je považovaný za chybu a správca dane nebude vyzývať na opravu alebo doplnenie, pokiaľ bude správne vyplnené IČO.

9. Pokiaľ daňovník súhlasí, aby boli prijímateľovi oznámené jeho identifikačné údaje (meno, priezvisko, trvalý pobyt), musí na konci vyhlásenia zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov (vyznačiť v políčku „x“). Správca dane bude oznámenia s údajmi o poskytovateľoch posielať prijímateľom do 31.1.2024. Výška poukázanej sumy sa neoznamuje, tento údaj je daňovým tajomstvom.

10. Vyhlásenie musí daňovník podpísať.

Viac informácií nájdete v článku Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup.

Spôsob podania vyhlásenia o poukázaní 2 % (3 %) z dane u zamestnanca v roku 2023

Daňovníci môžu predložiť vyhlásenie s potvrdením o zaplatení dane v listinnej podobe nasledovne:

  • na dvoch samostatných listoch pri jednostrannej tlači, kde na jednom liste bude vyplnené „vyhlásenie“ a na druhom potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka. Teda na druhej strane potvrdenia sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo vyhlásenia a rovnako na druhej strane vyhlásenia sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo potvrdenia o zaplatení dane,

alebo

  • na jednom liste pri obojstrannej tlači bude vyplnené na jednej strane „vyhlásenie“ a na druhej strane potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka, ak sú obidve tlačivá vytlačené na jednom liste, je potrebné vyplniť ich na tomto jednom liste.

Daňový úrad je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa, pokiaľ budú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, najneskôr do 31. júla 2023.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky