Oznamovacie povinnosti voči daňovému úradu pri zmene údajov

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii, daňovníci – fyzické či právnické osoby musia o nich daňový úrad informovať. Čo a dokedy je potrebné oznamovať?

Aké zmeny je potrebné daňovému úradu oznamovať?

Ak dôjde k zmene ktoréhokoľvek z údajov, ktorý uvádza fyzická alebo právnická osoba pri registrácii (spravidla keď žiada o pridelenie daňového identifikačného čísla – DIČ), vzniká povinnosť oznámiť túto zmenu správcovi dane. O ktoré údaje ide, uvádzame nižšie, v členení pre fyzickú osobu (napr. živnostníka) a právnickú osobu (napr. s.r.o.).

Fyzická osoba pri registrácii je povinná uviesť:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresu trvalého pobytu,
 3. rodné číslo,
 4. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 5. miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu,
 6. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
 7. dane, ku ktorým žiada registráciu,
 8. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu, ktorá má registračnú povinnosť a ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu,
 9. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov (napr. zákon č. 595/2003 Z. z., 98/2004 Z. z., 222/2004 Z. z., 582/2004 Z. z. a ďalšie).

Právnická osoba pri registrácii je povinná uviesť:

 1. obchodné meno,
 2. sídlo,
 3. identifikačné číslo organizácie,
 4. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
 5. dane, ku ktorým žiada registráciu,
 6. štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri,
 7. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu, ktorá má registračnú povinnosť a ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu,
 8. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov (napr. zákon č. 595/2003 Z. z., 98/2004 Z. z., 222/2004 Z. z., 582/2004 Z. z. a ďalšie).

Oznamuje sa ešte daňovému úradu číslo účtu podnikateľa?

Číslo účtu daňový subjekt s účinnosťou od 1.1.2020 správcovi dane nemá povinnosť oznámiť. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo trvalého pobytu podnikateľa, ktorý je ich klientom, číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom, a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol taký účet zriadený alebo zrušený.

Prečítajte si tiež

Ak napríklad právnickej osobe (s.r.o.) na základe podaného daňového priznania k DPH vznikol nadmerný odpočet a táto s.r.o. neoznámila daňovému úradu číslo účtu, nakoľko od roku 2020 už túto povinnosť nemá, ako vráti správca dane nadmerný odpočet, ak pri registrácii nebolo oznámené číslo účtu? Finančné riaditeľstvo SR uvádza, že ak správca dane neeviduje číslo bankového účtu, môže zaslať nadmerný odpočet poštovným poukazom na sídlo právnickej osoby.

Viac informácií nájdete v článku Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu od roku 2020

Čo nebude potrebné oznamovať od roku 2021?

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) s odloženou účinnosťou, od 1.1.2021 upravila, že ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane. Malo by ísť napríklad o zmenu sídla, trvalého pobytu či zmenu priezviska daňovníka. Aktuálne však ešte je potrebné tieto zmeny daňovému úradu oznamovať.

Článok pokračuje pod reklamou

Dokedy sa oznamujú zmeny údajov uvedených pri registrácii?

V zmysle § 67 ods. 9 daňového poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nastane zmena skutočnosti, ktorá bola uvedená pri registrácii, alebo ktorá má za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, má daňový subjekt povinnosť oznámiť tieto zmeny správcovi dane v lehote do 30 dní pri každej zmene odo dňa, kedy zmena nastala.

Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.

Daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali zmeny, alebo požiadal o zrušenie registrácie, je povinný predložiť správcovi dane aj osvedčenie o registrácii (kartička DIČ), ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii.

Spôsob a forma oznamovacej povinnosti údajov daňovému úradu

Ak máte povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, oznámenie o zmene skutočností podávate elektronickými prostriedkami cez portál finančnej správy, cez osobnú internetovú zónu. Tlačivo je zverejnené v časti Katalóg formulárov - Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.

Prečítajte si tiež

Ak sa oznámenie o zmene skutočností nepodáva elektronickými prostriedkami, oznámenie je možné zaslať poštou alebo osobne miestne príslušnému správcovi dane (miestna príslušnosť u fyzickej osoby je daná bydliskom fyzickej osoby a u právnickej osoby je daná sídlom právnickej osoby).

Aké sú sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti?

Správca dane pri nesplnení oznamovacej povinnosti uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur. Pokuta je zväčša na najnižšej úrovni, daňový úrad ju však uložiť musí.

Informácie o výške sankcií aj za ďalšie správne delikty nájdete v článku Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy

Zdroj: Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb pri zmene skutočností uvedených pri registrácii vydaná Finančným riaditeľstvom SR (júl 2020)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 (v roku 2021)

Ktorí zamestnanci majú nárok na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 a v akom termíne ho musí zamestnávateľ vykonať? Aká novinka sa zaviedla v roku 2021?

Zákaz predaja respirátorov FFP2 a FFP3 - koho sa týka?

Komu je zakázaný predaj respirátorov aj po jeho čiastočnom uvoľnení? Aké výnimky platia, kto kontroluje ich dodržiavanie a aké sankcie hrozia obchodníkom?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2020? A naopak, kedy daňové priznanie za rok 2020 podať nemusí?

Daňové priznanie za zomrelého daňovníka

Kto je povinný podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie k dani z príjmov a aká je lehota? Sumár základých informácií pre podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky