Nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane z príjmov – čo hrozí?

Nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane z príjmov – čo hrozí?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 sú podnikatelia povinní podať v termíne do 31. marca 2014 a v tejto lehote daň aj zaplatiť. V prípade, ak daň nebola zaplatená včas alebo daňové priznanie nebolo podané vôbec, daňový úrad podnikateľovi uloží sankciu.

Možnosť odkladu daňového priznania v roku 2014

V roku 2014 majú daňovníci možnosť oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ako tomu bolo v roku 2012. Ak si chce daňovník lehotu na podanie, a teda aj na zaplatenie dane predĺžiť, je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do 31. marca 2014. Nie je potrebná žiadosť ani súhlas daňového úradu, lehota sa predlžuje len na základe oznámenia automaticky, ak sú splnené podmienky stanovené zákonom. Ako podať žiadosť o odklad daňového priznania a jej aktuálny vzor platný pre rok 2020 nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 – vzor.

Nezaplatenie dane z príjmov v určenej lehote

Dátum splatnosti dane z príjmov v riadnom termíne podania daňového priznania je najneskôr do 31. marca 2014. Podnikateľom, ktorí z rôznych dôvodov nezaplatili daň v lehote splatnosti, daňový úrad vyrubí úrok z omeškania. Výška úroku z omeškania závisí od výšky úrokovej sadzby a doby omeškania podnikateľa s úhradou dane z príjmov. Výška úrokovej sadzby sa určí ako 4-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku (v prípade dane z príjmov za rok 2013 je to 1. 4. 2014), minimálne však vo výške ročnej sadzby 15 %. Doba omeškania je počet dní, počas ktorých podnikateľ nezaplatil (a mal zaplatiť) daň z príjmov, začínajúc dňom vzniku daňového nedoplatku až do dňa platby. Za deň platby sa pri bezhotovostnej platbe z účtu v banke rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu podnikateľa, teda nie deň pripísania platby na účet daňového úradu.

Príklad: Živnostník podal daňové priznanie k dani z príjmov včas, ale nestihol zaplatiť daň vo výške 5 000 eur. Daň uhradil až 10. apríla 2014. Daňový úrad mu vyrubí úrok z omeškania. Ak by bola výška základnej úrokovej sadzby ECB k 1. 4. 2014 napríklad 0,25 % (úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie), výška úrokovej sadzby pre výpočet úroku z omeškania by bola 15 %, pretože štvornásobok úrokovej sadzby ECB je menší ako 15 %. Počet dní omeškania je 10.

úrok z omeškania = nezaplatená daň x úroková sadzba x počet dní omeškania/365 = 5 000 x 0,15 x 10/365 = 20,50 eur

Poznámka: Daňový úrad úrok z omeškania nevyrubí, ak v jednotlivom prípade nepresiahne 5 eur.

Za nezaplatenie dane Vám môže hroziť aj trestné stíhanie. Prečítajte si viac aj o daňových trestných činoch.

Čím skôr bude daň zaplatená, tým menší úrok z omeškania bude musieť podnikateľ zaplatiť daňovému úradu.

Podnikatelia, ktorým by povinnosť zaplatiť vysokú daň z príjmov jednorazovo mohla spôsobiť finančné ťažkosti, môžu požiadať daňový úrad o odklad platenia dane z príjmov alebo o povolenie platiť daň z príjmov v splátkach. Pri takomto postupe je ale nutné zvážiť niekoľko skutočností:

  • dlžná suma dane musí byť zabezpečená zabezpečovacími inštitútmi podľa § 81 daňového poriadku alebo podľa Občianskeho zákonníka (§§ 544 – 558),
  • k žiadosti je potrebné predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie daňového subjektu – podnikateľa.

Je potrebné vziať na vedomie, že za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach je podnikateľ povinný platiť úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Výška úroku sa stanoví vo výške 3-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, avšak nie menej ako 10 %. Ako ďalšie skutočnosti, ktoré by mal podnikateľ zohľadniť  v súvislosti s odkladom platenia dane a povolenia platiť daň v splátkach sú náklady spojené so zabezpečením dane a rôzne ďalšie poplatky.

Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov v riadnej lehote

Podnikateľom, ktorí nestihli (zabudli) podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 do 31. marca 2014, a ani v tejto lehote neoznámili daňovému úradu odklad daňového priznania, uloží daňový úrad pokutu od 30 eur do 16 000 eur, pričom prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu. Pokutu v rovnakej výške uloží daňový úrad aj podnikateľovi, ak ho daňový úrad vyzve na podanie daňového priznania a podnikateľ daňové priznanie nepodá.

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Ak podnikateľ daňové priznanie k dani z príjmov nepodá v lehote určenej daňovým úradom vo výzve, daňový úrad určí daň z príjmov podľa pomôcok. Za určenie dane podľa pomôcok podnikateľ zaplatí pokutu vo výške 3-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sumy dane určenej podľa pomôcok.

Daňové subjekty (podnikatelia) sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov na výzvu daňového úradu alebo môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov z vlastnej iniciatívy aj po lehote ustanovenej zákonom o dani z príjmov (t. j. pre rok 2013 aj po 31. marci 2014). Takto podané daňové priznanie sa považuje za riadne, aj keď je podané dodatočne po lehote stanovenej zákonom o dani z príjmov. Za chybu sa nepovažuje, ak podnikateľ uvedie v daňovom priznaní druh daňového priznania ako dodatočné daňové priznanie. Oneskorene podané daňové priznanie hodnotí daňový úrad ako riadne (posudzuje ho podľa obsahu).

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2013

Podnikateľ – daňovník (neplatiteľ DPH) môže podať daňové priznanie k dani z príjmov:

  •  osobne do podateľne na daňovom úrade,
  •  poštou,
  •  elektronicky.

Ak ide o daňovníka (fyzickú alebo právnickú osobu), ktorý je platiteľom DPH, daňové priznanie k dani z príjmov musí podať výlučne elektronicky. Daňovník musí mať buď zaručený elektronický podpis alebo uzatvorenú dohodu so správcom dane. Na podanie daňového priznania je možné využiť aplikáciu eDane alebo portál finančnej správy.

Viac o elektronickej komunikácii sa dočítate tu.

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov podáva podnikateľ, ak podal riadne daňové priznanie alebo opravné daňové priznanie včas a ak je podľa zákona o správe daní povinný podať dodatočné daňové priznanie alebo je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov.

Príklad: Podnikateľ – živnostník v apríli 2014 zistil, že do daňových výdavkov nesprávne zahrnul daňové odpisy (vo vyššej sume). Výška dane z príjmov za rok 2013 je teda vyššia, ako uviedol v riadnom daňovom priznaní. Do konca mája 2014 je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 a daň doplatiť. Nevyhne sa pokute, ktorú uloží daňový úrad, avšak len v polovičnej výške ako v prípade zistenia chyby daňovou kontrolou.

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov je podnikateľ povinný podať v prípade, ak zistí, že:

  • daň má byť vyššia ako uviedol v daňovom priznaní,
  • daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov môže podnikateľ podať v prípade, ak zistí, že:

  • daň má byť nižšia ako uviedol v daňovom priznaní,
  • daňová strata je vyššia ako bola uvedená v daňovom priznaní,
  • daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013

Opravné daňové priznanie k dani z príjmov môžu podnikatelia podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Táto možnosť zanikne dňom 31. 3. 2014. Ak daňovník podal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, môže podať riadne daňové priznanie a všetky ďalšie opravné daňové priznania do konca lehoty, na ktorú si podanie daňového priznania k dani z príjmov predĺžil. Za podanie opravného daňového priznania daňový úrad podnikateľa nesankcionuje. Na posledné opravné daňové priznanie daňový úrad prihliada ako na riadne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky