Daňová licencia za rok 2015

Daňová licencia za rok 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kto platí daňovú licenciu za rok 2015 a v akej výške?

Od roku 2014 je súčasťou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) daňová licencia právnickej osoby (ďalej len “daňová licencia”). Daňová licencia je v účinnosti už takmer dva roky, pričom jej výška sa počas tejto doby našťastie nezvýšila.

Výška daňovej licencie za rok 2015

Daňová licencia za rok 2015 bude v tejto výške:

 • 480 Eur pre daňovníka, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH a zároveň jeho ročný obrat neprevýšil 500 000 Eur,
 • 960 Eur pre daňovníka, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH a zároveň jeho ročný obrat neprevýšil 500 000 Eur,
 • 2 880 Eur pre daňovníka, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 Eur, pričom nie je rozhodujúce, či je alebo nie je platiteľom DPH.

Obrat sa zisťuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška obratu a postavenie platiteľa DPH podľa prvého a druhého bodu sa posudzuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Výška obratu sa zisťuje za zdaňovacie obdobie. Väčšinou je uplatňovaným zdaňovacím obdobím kalendárny rok a uvedené kritériá sa budú testovať k 31. decembru, preto aj tento článok bude zameraný na zdaňovacie obdobie kalendárny rok.

Upozornenie: Osoba registrovaná podľa § 7, § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nie je platiteľom DPH v zmysle uvedeného zákona a táto registrácia nemá vplyv na výšku daňovej licencie.

Kto platí daňovú licenciu za rok 2015 v plnej výške

Daňovú licenciu v plnej výške platí daňovník, ktorý nepatrí k daňovníkom, ktorí neplatia daňovú licenciu vôbec alebo neplatí zníženú daňovú licenciu. Ide predovšetkým o daňovníka, ktorý vznikol v predchádzajúcom zdaňovacom období a svoju činnosť vykonáva (podniká) celé zdaňovacie obdobie (celý kalendárny rok 2015).

Príklad: S.r.o. vznikla v priebehu roka 2014. Podnikala celý rok 2015. Jej obrat neprevýšil 500 000 Eur a k 31. 12. 2015 nie je platiteľom DPH. Jej daňová licencia je vo výške 480 Eur.

Iným príkladom je právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie, ktorý vznikol k 1.1.2015 a mal zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2015.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto daňovú licenciu za rok 2015 neplatí vôbec

Daňovú licenciu za rok 2015 neplatí daňovník:

 • ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie (napr. daňovník, ktorý vznikol splynutím),
 • podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov (napr. profesijná komora, občianske združenie, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, verejná obchodná spoločnosť).
 • ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 • za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov (napr. odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie),
 • za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 6 zákona o dani z príjmov (napr. odo dňa vyhlásenia konkurzu do dňa zrušenia konkurzu),
 • za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 8 zákona o dani z príjmov [napr. odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie (ide o likvidáciu, ktorá nasleduje po skončení konkurzu)],
 • za zdaňovacie obdobie končiace sa dňom predchádzajúcim dňu zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje príjmy len z vykonávania poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou súvisiaceho spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov a hospodárenia v lesoch a na vodných plochách s ročným obratom neprevyšujúcim 10 000 Eur,
 • počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie (okrem situácie, keď imanie prechádza na právneho nástupcu).

Kto platí zníženú daňovú licenciu za rok 2015

Daňovú licenciu zníženú na polovicu platí daňovník, u ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobáchso zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách je 20 % a viac.

Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (kratšie ako kalendárny rok alebo hospodársky rok), tak sa daňová licencia vypočíta ako súčin 1/12 daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období. Ide napríklad o situácie, kedy dochádza k:

 • zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak,
 • zrušeniu daňovníka s likvidáciou (pri skončení podnikania),
 • zrušeniu daňovníka bez likvidácie a imanie prechádza na právneho nástupcu,
 • vzniku nového daňovníka rozdelením alebo splynutím.

Príklad: S. r. o. má zdaňovacie obdobie kalendárny rok. V roku 2015 sa rozhodla zmeniť zdaňovacie obdobie na hospodársky rok október - september. Zdaňovacím obdobím v roku 2015 je 9 mesiacov - január až september 2015. Nie je platiteľom DPH a jej ročný obrat neprevýšil 500 000 Eur. Jej daňová licencia je vo výške 360 Eur (1/12 x 480 Eur x 9 mesiacov).

Pozrite si aktuálne informácie k daňovej licencii za rok 2016 v článku Daňová licencia za rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Právnické osoby musia od 1.1.2024 platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane – koho sa táto povinnosť netýka, aká je výška minimálnej dane a aké sú možnosti zápočtu zaplatenej daňovej licencie, sa dočítate v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky