Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2012 (novely zákona o DPH)

Zákon o dani z pridanej hodnoty prechádza mnohými novelizáciami. Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novelizoval aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1.1.2012, ďalšie až 1.1.2013. Ďalšia novela zákona o DPH je v legislatívnom procese, 15. októbra 2011 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona.

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.1.2012 sa týkajú:

 • použitia nehnuteľnosti na podnikanie a iný (súkromný) účel – zmenou sa chce dosiahnuť, aby aj v prípade, ak si platiteľ DPH pri obstaraní odpočítal daň v plnej výške a neskôr začne tento majetok využívať aj na súkromné účely, uplatnil odpočítanie v pomernej výške,
 • elektronického posielania faktúr – okrem elektronického podpisu a elektronickej výmeny údajov budú môcť byť od 1.1.2012 použité aj iné postupy alebo technológie (napr. elektronická ochranná značka) na elektronické posielanie faktúr za predpokladu, že budú spĺňať podmienky zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a integrity obsahu – faktúry posielané nezabezpečené mailom ale naďalej nespĺňajú túto podmienku,
 • vypustenia § 78a, ktorým sa ruší platenie preddavkov na DPH zahraničnou osobou pri predaji tovaru na trhovom mieste (z tohto dôvodu sa mení od 1.1.2012 aj vzor daňového priznania k DPH),
 • lehôt na vrátenie nadmerného odpočtu (prerušenie lehoty, vrátenie nadmerného odpočtu uplatneného v dodatočnom daňovom priznaní, v prípade výkonu daňovej kontroly),
 • sankcií za nepravdivé údaje pri vrátení nadmerného odpočtu – ak bol nadmerný odpočet vrátený v skrátenej lehote na základe nepravdivých údajov, daňový úrad uloží pokutu vo výške 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu,
 • nedostatkov v súhrnnom výkaze a sankcií – nedostatky, ktoré zistí daňový úrad v podanom súhrnnom výkaze, je osoba, ktorá ho podala, povinná na základe výzvy daňového úradu odstrániť do 5 dní od doručenia výzvy, inak jej bude uložená sankcia.
Článok pokračuje pod reklamou

Nové daňové priznanie k DPH od 1.1.2012

Opatrením Ministerstva financií SR č. 23118/2011-73 je od 1.1.2012 ustanovený nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Nový vzor zohľadňuje zmeny v zákone o DPH účinné od 1.1.2012. V novom vzore daňového priznania k DPH sa vypustili riadky týkajúce sa zaplatenia preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste a jeho zohľadňovanie pri vykázanom nadmernom odpočte. Zároveň sa doplnil riadok na vykazovanie opravy základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH a riadok na vykazovanie opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH. Tieto riadky budú slúžiť daňovej správe na účely analýzy rizík a na účely výberu subjektov na kontrolu. Vzor nového daňového priznania k DPH nájdete tu.

Od 1.1.2013 má byť zavedené samozdanenie pri dovoze tovaru. Pri dovoze tovaru nevyberie DPH colný orgán, ale dovozca tovaru so sídlom v SR (neplatí pre zahraničných dovozcov) si v daňovom priznaní vypočíta DPH na výstupe a rovnakú sumu si uplatní aj na vstupe. Takúto možnosť bude mať iba platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky:

 • má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri,
 • dováža tovar, ktorý použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ,
 • doviezol v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, tovar, ktorého celková colná hodnota je najmenej 150 000 eur, a ak platiteľ neuskutočnil dovoz tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo nepodnikal v predchádzajúcom kalendárnom roku, colná hodnota tovaru pri prvom dovoze tovaru v kalendárnom roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, je najmenej 30 000 eur a
 • nemal daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.

Navrhovaná novela o DPH, ktorá v súčasnosti nie je schválená, má mať účinnosť 1.4.2012. S najväčšou pravdepodobnosťou sa táto lehota posunie (odhaduje sa 1.7.2012) a uvedená novela bude predmetom schválenia novej vlády po voľbách v marci 2012. Nakoľko ide o novelu, ktorá ma prijať opatrenia pôsobiace proti podvodom a daňovým únikom v oblasti DPH, je možné predpokladať, že nová vláda ju schváli v takmer nezmenenej podobe.

Prinášame vám najdôležitejšie zmeny navrhované/pripravované v novele zákona o DPH (zatiaľ neschválené)

Sprísnenie podmienok pre povinnú aj dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH pre tzv. rizikové subjekty (napr. ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na DPH voči daňovému úradu, ktorí boli nekontaktnými osobami a pod. alebo ide o zdaniteľnú osobu, ktorá neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu pre daň dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie). Návrhom zákona sa menia a dopĺňajú ustanovenia o registrácii daňových subjektov, v súvislosti s možnosťou daňového úradu zamietnuť registráciu vymedzeným kategóriám osôb, ak nezložia zábezpeku (v prípade dobrovoľnej registrácie na DPH). Ak ide o žiadateľa o povinnú registráciu, zábezpeka sa bude od subjektu vymáhať. Zábezpeka sa zloží formou peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo bankovou zárukou sa vzťahuje na osoby. Daňový úrad by mal zábezpeku na daň určiť v takej výške, ktorá bude zodpovedať potenciálnej miere zneužitia systému DPH. Ak sa preukáže vykonávanie ekonomickej činnosti, výška zábezpeky by mala byť minimálna. Daňová správa vypracuje a zverejní kritériá, na základe ktorých sa určí výška zábezpeky na daň. Navrhovaná výška zábezpeky je minimálne 1000 eur a najviac 500 000 eur.

Ručenie za DPH vyplýva z prijatia smernice Rady 2006/112/ES o dani z pridanej hodnoty. Ide o ručenie odberateľa za neodvedenú DPH na predchádzajúcom stupni, ak dôjde ku kumulatívnemu naplneniu podmienok – u dodávateľa nedôjde k zaplateniu DPH do štátneho rozpočtu a súčasne odberateľ vedel, že daň nebude zaplatená alebo mal alebo mohol mať vedomosť o tom, že daň nebude zaplatená na základe týchto skutočností:

 • cena zjavne odchylná od obvyklej ceny (neprimerane vysoká alebo nízka bez ekonomického opodstatnenia),
 • pokračovanie uskutočňovania transakcií s dodávateľom aj po predchádzajúcom varovaní správcom dane (daňový úrad vám môže poslať oznámenie o tom, že vás eviduje ako možný subjekt v reťazci s inými subjektmi),
 • personálne prepojenie dodávateľa s odberateľom.

Zníženie limitu, do ktorého sa doklad z elektronickej registračnej pokladnice považuje za faktúru na účely odpočítania dane z pridanej hodnoty. Navrhuje sa pri uplatnení odpočtu dane akceptovať doklad z ERP ako náhradu za riadnu faktúru len vtedy, ak celková cena tovaru alebo služby vrátane DPH je najviac 1 600 eur pri platbe platobnými kartami, prípadne inými platobnými prostriedkami, a v prípade platby v hotovosti do pokladne najviac 200 eur. Tento bod je v súčasnosti najviac kritizovaný a odhaduje sa zvýšenie sumy v prípade hotovosti na 500 eur.

Spresňujú sa údaje, ktoré musí obsahovať cestovný lístok, aby bol považovaný za faktúru na účely DPH. Podľa súčasne platnej úpravy sa za faktúru považuje aj cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, ak cestovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane. Ďalším údajom by malo byť uvedenie identifikačného čísla pre daň tohto prevádzkovateľa dopravy.

Rozšírenie prenosu povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia ako inštitútu garantujúceho elimináciu daňových únikov, a to najmä pri nútenom predaji nehnuteľností (exekučné konanie a konkurzné konanie) a pri predaji tovaru v rámci výkonu záložného práva a výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva.

Ustanovenie povinnosti viesť a doručovať daňovému úradu elektronickými prostriedkami evidenciu o nákupe ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ. Táto povinnosť sa dotkne nielen platiteľov dane, ktorí prevádzkujú autobazár, ale aj všetkých platiteľov dane, ktorí príležitostne kúpia ojazdené motorové vozidlo v inom členskom štáte od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre DPH s cieľom jeho ďalšieho predaja.

Rozšírenie okruhu prípadov, kedy sa zdaniteľná osoba stáva zo zákona platiteľom dane. Navrhuje sa, aby postavenie platiteľa dane zo zákona mala aj zdaniteľná osoba, ktorá predá stavbu alebo jej časť, príp. ak prijme platbu predtým ako stavbu alebo jej časť dodala, a tým dosiahne obrat min. 49 790 eur. Takáto osoba je povinná sa registrovať za platiteľa DPH. Zdaniteľná osoba sa platiteľom dane nestáva v prípade, ak pôjde o príležitostný predaj stavby alebo jej časti a v prípade, ak pôjde o predaj stavby alebo jej časti, ktoré sú oslobodené od dane z dôvodu, že uplynulo 5 rokov od kolaudácie predávanej stavby alebo jej časti.

Základným zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac. Noví platitelia dane musia mať najmenej 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po registrácii mesačné zdaňovacie obdobie bez ohľadu na výšku obratu. Ak po roku platiteľ dane neprekročí obrat 100 tisíc eur, môže sa stať štvrťročným platiteľom DPH.

Odporúčame aj článok: Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky