Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013

Dňa 26. júla 2012 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novela zákona o DPH nadväzuje najmä na Koncepciu boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty, ktorú vláda schvália ešte v máji 2011. Novela obsahuje jednak opatrenia týkajúce sa boja proti daňovým podvodom a únikom, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.10.2012, ako aj opatrenia týkajúce sa predovšetkým oblasti faktúr podľa požiadaviek EÚ, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2013. Najdôležitejšie zmeny v zákone o DPH vám prinášame v tomto článku.

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.10.2012

Nadobudnutie postavenia platiteľa dane na základe zákona pri predaji nových nehnuteľností

Zo zákona (nie registráciou) sa stane platiteľom DPH  aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z jej dodania dosiahne obrat 49 790 eur. Zdaniteľná osoba sa platiteľom dane nestáva v prípade, ak pôjde o predaj stavby alebo jej časti, ktoré sú oslobodené od dane (ak od 1. kolaudácie alebo 1. užívania uplynulo viac ako 5 rokov).

Sprísnenie podmienok pre povinnú aj dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH pre tzv. rizikové subjekty (povinnosť zložiť zábezpeku na daň)

V prípade, že si plníte, aj ste si plnili všetky povinnosti voči daňovému úradu, povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa vás týkať nebude. Povinná bude len pre tzv. rizikové subjekty. Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň je povinná zložiť zábezpeku na daň, a to buď peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu, ak:

Článok pokračuje pod reklamou
je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené.
ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu opakovaného neplnenia si daňových povinností počas kalendárneho roku (opakovane nepodala daňové priznanie a/alebo neuhradila daň a/alebo porušovala povinnosti pri daňovej kontrole), a to v čase, keď táto fyzická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom.
konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba, ktorá má nedoplatky na dani vo výške 1000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené
je fyzická osoba, ktorej bola zrušená registrácia z dôvodu opakovaného neplnenia si daňových povinností počas kalendárneho roku (opakovane nepodala daňové priznanie a/alebo neuhradila daň a/alebo porušovala povinnosti pri daňovej kontrole)
konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby, ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené.
ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu opakovaného neplnenia si daňových povinností počas kalendárneho roku (opakovane nepodala daňové priznanie a/alebo neuhradila daň a/alebo porušovala povinnosti pri daňovej kontrole), a to v čase, keď táto fyzická alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom.
zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o registráciu pre daň neuskutočňuje žiadne plnenia tovarov alebo služieb, ale iba vykonáva prípravnú činnosť na podnikanie.


Výška zábezpeky je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur. Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliadne daňový úrad na riziko vzniku daňového nedoplatku zdaniteľnej osoby. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Daňový úrad má možnosť zamietnuť registráciu vymedzeným kategóriám osôb, ak nezložia zábezpeku (v prípade dobrovoľnej registrácie na DPH). Ak ide o žiadateľa o povinnú registráciu, zábezpeka sa bude od subjektu vymáhať. Hoci daňový úrad bude mať peniaze zo zábezpeky po dobu 12 mesiacov, žiadne úroky podnikateľom platiť nebude. Zábezpeka na daň sa použije na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa. Ak žiadny nedoplatok mať nebudete, daňový úrad vám zábezpeku po uplynutí 12 mesiacov do 30 dní vráti.

Zmena zdaňovacieho obdobia, povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov dane a zníženie obratu pre voľbu štvrťročného zdaňovacieho obdobia

Základným zdaňovacím obdobím bude od 1.10.2012 kalendárny mesiac. Noví platitelia dane musia mať najmenej 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po registrácii mesačné zdaňovacie obdobie bez ohľadu na výšku obratu. Ak po roku platiteľ dane neprekročí obrat 100 tisíc eur, môže sa stať štvrťročným platiteľom DPH, pričom túto zmenu je povinný oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky uplatňovania štvrťročného zdaňovacieho obdobia. Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky ustanovené zákonom (ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur).

Prečítajte si tiež

Ak máte v súčasnosti zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže sa stať, že sa po novele stanete mesačnými platiteľmi DPH. Novela zákona v prechodných ustanoveniach upravuje nasledovné: Platiteľ DPH, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky stanovené zákonom. Ak teda po účinnosti novely nespĺňate niektorú z týchto podmienok (máte za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov obrat vyšší ako 100 000 eur alebo ste platitelia DPH, ktorým odo dňa registrácie za platiteľa DPH ešte neuplynulo 12 mesiacov), do konca roka 2012 môžete byť štvrťročným platiteľom DPH, od januára 2013 sa však stanete mesačným platiteľom DPH. Zákon nestanovuje, že by túto zmenu bolo treba daňovému úradu oznamovať.

Ručenie príjemcu plnenia za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa, ak príjemca plnenia vedel alebo vedieť mohol alebo mal, že dodávateľ splatnú daň nezaplatí

Ručenie za DPH vyplýva z prijatia smernice Rady 2006/112/ES o dani z pridanej hodnoty. Ide o ručenie odberateľa za neodvedenú DPH na predchádzajúcom stupni, ak dôjde ku kumulatívnemu naplneniu podmienok – u dodávateľa nedôjde k zaplateniu DPH do štátneho rozpočtu a súčasne odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že:

 • protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
 • platiteľ pokračoval v uskutočňovaní  zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie aj po dni jeho zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, alebo
 • v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho  orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.

Preukazovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ

Množstvo daňových podvodov sa vyskytovalo v prípadoch, ak prepravu oslobodeného tovaru do iného členského štátu zabezpečoval sám dodávateľ alebo odberateľ. Novela zákona o DPH zavádza povinnosť potvrdenia prijatia tovaru odberateľom. Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu nasledovnými dokladmi:
a) kópiou faktúry,
b) dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ poštovým podnikom, alebo kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ osobou inou ako poštovým podnikom; ak platiteľ takúto kópiu dokladu o preprave tovaru nemá, prevzatie tovaru v inom členskom štáte je povinný preukázať iným dokladom,
c) potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ; toto potvrdenie musí obsahovať
1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,
2. množstvo a druh tovaru,
3. adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,
4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,
5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru, a
d) inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.

Zmeny v zrušení registrácie platiteľa dane z úradnej moci pri neplnení povinností daňového subjektu

Okrem zrušenia registrácie platiteľa DPH na základe žiadosti môže tiež daňový úrad zrušiť registráciu, ak nie sú dôvody na registráciu. Novela zákona o DPH účinná od 1.10.2012 spresňuje, že ide o prípady, ak platiteľ:

 • nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie alebo
 • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Povinnosť predkladať podrobné záznamy o nákupe motorových vozidiel z iného členského štátu EÚ

Platiteľ DPH, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo od platiteľa DPH z iného členského štátu EU za účelom jeho následného predaja, je povinný viesť podrobné záznamy o vozidle:

 • meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,
 • hodnotu tovaru,
 • identifikačné číslo vozidla VIN,
 • počet najazdených kilometrov,
 • dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • dátum nadobudnutia tovaru,
 • údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

Platiteľ DPH je povinný doručiť takéto záznamy daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania k DPH. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť penalizovaný do výšky 10 000 eur.
 

Ďalšie zmeny v zákone o DPH účinné od 1.10.2012:

 • zavádza sa zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v colnom režime 4200, kedy po dovoze tovaru nasleduje dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane,
 • zákon upravuje podmienky odpočítania dane zahraničnou osobou, ktorá podala oneskorene žiadosť o registráciu na DPH, alebo zabudla požiadať o registráciu na DPH,
 • daňové priznanie za zastúpených dovozcov je daňový zástupca povinný podať za obdobie kalendárneho mesiaca najneskôr do 25 dní po skončení tohto mesiaca,
 • daňový zástupca má povinnosť podať za zastúpených dovozcov súhrnný výkaz za obdobie kalendárneho mesiaca, a to do 20 dní kalendárneho mesiaca,
 • rozširuje sa okruh tuzemského samozdanenia (tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľa – platiteľa) v prípadoch
  • dodania nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ak nie je oslobodená od dane,
  • dodania nehnuteľnosti v rámci núteného predaja,
  • dodania  tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky, pri zabezpečovacom prevode práva.


Súvisiace zmeny Obchodného zákonníka a Trestného zákona účinné od 1.10.2012

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedplatok.
 • Vyžaduje sa súhlas správcu dane s prevodom väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.
 • Novela zavádza nové trestné činy – daňový podvod a marenie výkonu správy daní.

Nové fakturačné pravidlá účinné od 1.1.2013

S účinnosťou od 1. januára 2013 je Slovenská republika, spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, povinná implementovať do národnej právnej úpravy fakturačné pravidlá vyplývajúce zo smernice 2010/45/EÚ. Tieto nové pravidlá sa týkajú predovšetkým:

 • elektronickej fakturácie,
 • náležitostí faktúr,
 • lehôt na vyhotovenie faktúr,
 • nových zjednodušených faktúr.

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013 stanovuje možnosť vystavovať tzv. zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako (riadna) faktúra a ktorá je považovaná za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania DPH. Takouto zjednodušenou faktúrou je aj doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur. Za zjednodušenú faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000  eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur. Tento limit sa oproti predchádzajúcej úprave znížil z 1 659, 70 eura na 1 000 eur, resp. 1 600 eur. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko zneužívania dokladov vystavených elektronickou registračnou pokladnicou na neoprávnené uplatnenie odpočítania dane a zníženie základu dane z príjmov.

Zjednodušené faktúry  nemusia obsahovať identifikačné a kontaktné údaje príjemcu tovaru alebo služby a jednotkovú cenu. Nesmú sa však vyhotovovať v prípade dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, pri zásielkovom predaji s miestom dodania v tuzemsku a pri dodaní tovaru oslobodeného od dane.

Viac o nových pravidlách fakturácie sa dočítate tu.

Ďalšie zmeny účinné od 1.1.2013 sa týkajú:

 • zmeny miesta dodania pri dlhodobom nájme dopravných prostriedkov pre nezdaniteľnú osobu. Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí iného nájmu dopravných prostriedkov ako je krátkodobý nájom, ak je poskytnutý osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, okrem nájmu výletnej lode, pri ktorom je miestom dodania služby miesto, kde sa dá výletná loď fyzicky k dispozícii zákazníkovi za podmienky, že v tomto mieste má poskytovateľ svoje sídlo alebo prevádzkareň.
 • dňa vzniku daňovej povinnosti pri opakovaných dodávkach tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac. Tovar sa považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

Posun zavedenia samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích krajín na 1.1.2014

Od 1.1.2013 malo byť zavedené samozdanenie pri dovoze tovaru, avšak účinnosť bola odložená na 1. január 2014. Pri dovoze tovaru nevyberie DPH colný orgán, ale dovozca tovaru so sídlom v SR (neplatí pre zahraničných dovozcov) si v daňovom priznaní vypočíta DPH na výstupe a rovnakú sumu si uplatní aj na vstupe. Takúto možnosť bude mať iba platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky:

 • má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri,
 • dováža tovar, ktorý použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ,
 • doviezol v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, tovar, ktorého celková colná hodnota je najmenej 150 000 eur, a ak platiteľ neuskutočnil dovoz tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo nepodnikal v predchádzajúcom kalendárnom roku, colná hodnota tovaru pri prvom dovoze tovaru v kalendárnom roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, je najmenej 30 000 eur a
 • nemal daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.

Aké zmeny priniesla novela zákona o DPH v roku 2020 sa dočítate v článku Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky