Daň z motorových vozidiel za rok 2013

Daň z motorových vozidiel za rok 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Použili ste auto na podnikanie aspoň jeden deň v roku 2013? Musíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Automobil v podnikaní, osobný či úžitkový, je takmer samozrejmosťou, pričom treba v tomto prípade počítať aj s povinnosťami vo vzťahu k dani z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel je miestnou daňou a je upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z motorových vozidiel je upravená najmä v jedenástej časti zákona o miestnych daniach v §§ 84 až 96, avšak je upravená aj v spoločných ustanoveniach či na iných miestach právneho predpisu.

Daň z motorových vozidiel je príjmom vyšších územných celkov a nie je účelovo viazaná. Vyššie územné celky (8 samosprávnych krajov) sú zákonom o miestnych daniach splnomocnené možnosťou (nie povinnosťou) uložiť na svojom území daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel je ukladaná všeobecne záväzným nariadením.

Aj pre daň z motorových vozidiel musí byť ako pri každej dani jednoznačne vymedzený:

 • subjekt dane, resp. daňovník (koho daň priamo zaťažuje),
 • predmet dane, resp. objekt (čo podlieha zdaneniu),
 • základ dane (vymedzenie určitej spoločnej veličiny, na základe ktorej sa určí daň)
 • sadzba dane (určená výška dane vo vzťahu k základu dane – napr. absolútnou sumou).

Zdaňovacie obdobie pre daň z motorových vozidiel za rok 2013

Zdaňovacím obdobím pre daň z motorových vozidiel je kalendárny rok, okrem výnimiek uvedených v zákone o miestnych daniach (§ 90 ods. 3 až 6). Kalendárny rok je zdaňovacím obdobím aj pre tie podnikateľské právnické osoby (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným), ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok.

Poznámka: Hospodársky rok je obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. Napr. od 1. 7. bežného kalendárneho roka do 30. 6. nasledujúceho kalendárneho roka.

Zdaňovacím obdobím môže byť okrem kalendárneho roka tiež:

 • obdobie od 1. januára kalendárneho roka do dňa, v ktorom došlo k zániku daňovníka bez likvidácie, v prípade zrušenia daňovníka bez likvidácie (napr. zlúčenie),
 • obdobie od 1. januára do dňa predchádzajúceho dňu vyhlásenia konkurzu,
 • obdobie od 1. januára do dňa predchádzajúceho dňu vstupu do likvidácie, v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou (napr. rozhodnutie spoločníkov o zrušení s. r. o. ak je dostatok majetku).

Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby, ktorá skončí podnikanie alebo pozastaví prevádzkovanie živnosti (preruší podnikanie) je stále kalendárny rok.

Uvedené zdaňovacie obdobia boli zavedené novelou zákona o miestnych daniach zákonom č. 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2012. V skutočnosti sa novelizované znenie v nadväznosti na daň z motorových vozidiel začalo aplikovať až od 1. januára 2013. Rok 2013 je prelomovým rokom nielen v oblasti úpravy zdaňovacích období.

Pre registrovaných čitateľov sme pripravili aj osobitný bezplatný článok o dani z motorových vozidiel za rok 2013 s mnohými príkladmi z praxe.

Koho sa týka daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie rok 2013

Daňou z motorových vozidiel sa musia zaoberať tie osoby (podnikatelia), ktorým vznikla v zdaňovacom období daňová povinnosť. Vo všeobecnosti platí, že daňová povinnosť môže vzniknúť len daňovníkovi, ktorý používa predmet dane (§ 84 zákona o miestnych daniach, resp. uvedené nižšie) na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy plynúce sú predmetom dane podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov, tzv. aktívne príjmy (zák. č. 595/2003 Z. z.). Fyzickej osobe nepodnikateľovi, resp. osobe, ktorá nevykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnickej osobe, ktorá nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť (ani vedľajšiu) nemôže vzniknúť daňová povinnosť.

Predmet dane z motorových vozidiel za rok 2013

Aby bolo vozidlo predmetom dane musí spĺňať všetky vymedzené požiadavky, ktoré ukladá zákon o miestnych daniach, a síce:

 • ide o motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo stanovených kategórií,
 • je evidované v Slovenskej republike,
 • používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynú aktívne príjmy.

V zmysle vyjadrenia zákona o miestnych daniach vyplýva, že uvedené požiadavky kladené na predmet dane, resp. motorové vozidlo a prípojné vozidlo musia byť splnené súčasne.

Predmetom dane je motorové vozidlo kategórie M, N a prípojné vozidlo kategórie O.

 • Do kategórie M patria motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb. Podrobnejšie sa v tejto kategórie členia motorové vozidlá do kategórií M1, M2 a M3 v závislosti od počtu miest na prepravu cestujúcich a prípustnej hmotnosti.
 • V kategórii N sa nachádzajú motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a používajú sa na dopravu nákladov. Táto kategória sa podrobnejšie člení na kategórie N1, N2 a N3. Jediným kritériom je celková prípustná hmotnosť.
 • Poslednou kategóriou, ktorá uzatvára okruh vozidiel, ktoré možno považovať za predmet dane z motorových vozidiel sú prípojné vozidlá v kategórii O. Do kategórie O patria všetky prípojné vozidlá vrátane návesov. V rámci tejto kategórie sa zaraďujú podľa celkovej prípustnej hmotnosti do kategórií O1, O2, O3 a O4.

Uvedené členenie motorových a prípojných vozidiel je dôležité z hľadiska určenia sadzby dane pre konkrétne vozidlo. Na účely zákona o miestnych daniach sa rozdielne zisťuje daň pre osobné motorové vozidlo a úžitkové vozidlá. Osobné motorové vozidlo je motorové vozidlo kategórie M1. Úžitkovým motorovým vozidlom sa rozumie motorové vozidlo kategórií M2, M3, N1, N2 a N3 a prípojné vozidlá kategórií O1, O2, O3 a O4.

Motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo musí byť evidované v Slovenskej republike na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Ak je motorové vozidlo evidované mimo územia Slovenskej republiky, daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel nemôže vzniknúť, hoci sa v Slovenskej republike používa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov. Ide o základný rozdiel vo vymedzení predmetu dane v porovnaní s rokom 2012, v ktorom bolo predmetom dane v Slovenskej republike každé vozidlo uvedených kategórií, ktoré sa v Slovenskej republike používalo na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynuli aktívne príjmy.
Vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré používa slovenský podnikateľ na podnikanie v zahraničí je predmetom dane v Slovenskej republike.

Daňovník dane z motorových vozidiel za rok 2013

Daň z motorových vozidiel patrí k priamym daniam, pretože je priamo adresovaná konkrétnej osobe, ktorá túto daň musí znášať. Touto osobu je daňovník (podnikateľský subjekt), ktorý je definovaný v § 85 zákona o miestnych daniach. Daňovníkom dane z motorových vozidiel sa môže podnikateľ stať v spojení s rôznymi udalosťami. V tejto časti sa budeme venovať len tým situáciám, ktoré sa v praxi často opakujú. Úplné vymedzenie daňovníka nájdete v už spomínanom § 85 zákona o miestnych daniach. Daňovníkom môže byť napríklad fyzická osoba podnikateľ či právnická osoba podnikateľ, ktorá je držiteľ, vlastník, používateľ vozidla alebo zamestnávateľ.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná v Obchodnom registri, ktorá je ako držiteľ zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II príslušného vozidla, ktoré využíva na podnikanie alebo v prípade fyzickej osoby aj na dosiahnutie iných aktívnych príjmov, ktorých dosahovanie nie je podnikaním v zmysle Obchodného zákonníka.

Poznámka: Osvedčenie o evidencii časť I je tzv. malý technický preukaz – v súčasnosti plastová kartička s elektronickým čipom a osvedčenie o evidencii časť II je tzv. veľký technický preukaz.

Príklad: Vlastníkmi osobného motorového vozidla sú rodičia, ktorí bývajú v Českej republike a tam majú aj vozidlo registrované. Ich syn, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike je zapísaný ako držiteľ a používa toto osobné motorové vozidlo na podnikanie v Slovenskej republike, kde má ohlásenú živnosť. Vozidlo nie je predmetom dane v Slovenskej republike, preto sa na daňovníka nevzťahujú povinnosti podľa zákona o miestnych daniach.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzeným obstarala nákladné vozidlo prostredníctvom finančného prenájmu (lízingu). Jedným zo znakov finančného prenájmu je zmluvne dojednané právo kúpy prenajatej veci (v tomto prípade vozidlo) po skončení doby prenájmu. Vlastníkom nákladného vozidla je počas trvania finančného prenájmu lízingová spoločnosť, držiteľom zapísaným v príslušných dokladoch nákladného vozidla je spoločnosť s ručením obmedzeným. Vlastnícke práva patria lízingovej spoločnosti, ale daňové povinnosti znáša spoločnosť s ručením obmedzeným.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do Obchodného registra, ktorá používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie. Zjednodušene povedané, ak daná osoba použije na podnikanie vozidlo nepodnikateľa, je daňovníkom vo vzťahu k tomu vozidlu ako predmetu dane.

Príklad: Fyzická osoba (živnostník) potrebuje na prevoz viacrozmerného nákladu prívesný vozík k autu (prípojné vozidlo), prípadne potrebuje prívesný vozík s väčšou ložnou plochou alebo nosnosťou. Vozík si požičiava napríklad od člena rodiny, priateľov alebo nepodnikateľského subjektu (napr. neziskovej organizácie). V tomto prípade je živnostník daňovníkom podľa § 85 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach, pretože používa vozidlo, ktorého nie je držiteľ a ktorého držiteľ je osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie. Uvedené platí aj v prípade, ak je podnikateľom právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným). Situáciu by bolo možné vyriešiť aj prostredníctvom prenájmu bez predkupného práva. V tomto prípade by bol daňovníkom prenajímateľ (daň by sa však pravdepodobne premietla v nájomnom podľa kalkulácií prenajímateľa).

S účinnosťou od 1. 7. 2012, a teda po celý rok 2013, je v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva daňovníkom osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ako vlastník, hoci je zapísaným držiteľom iná osoba – podnikateľ. Daňové povinnosti (napr. platiť daň z motorových vozidiel) sa v tomto prípade nevzťahujú na podnikateľa, ktorý je držiteľom prenajatého vozidla.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Z rôznych dôvodov (napr. porucha viacerých vozidiel, prenájom reprezentatívneho vozidla) bola podnikateľská spoločnosť s ručením obmedzeným  nútená dočasne (operatívne) si prenajať motorové vozidlo na časť roka 2013. Na dobu prenájmu bola táto spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná ako držiteľ v príslušných dokladoch, pričom zapísaným vlastníkom zostal prenajímateľ. Daňové povinnosti bude znášať prenajímateľ – vlastník zapísaný v príslušných dokladoch.

Zamestnávateľ bol v roku 2012 daňovníkom len vtedy, ak vyplatil cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktorého bol tento zamestnanec držiteľom. Od roku 2013 nezáleží na skutočnosti, kto je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ako držiteľ vozidla ale len od skutočnosti, že zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v súvislosti s pracovnou cestou cestovné náhrady za použitie cestného motorového vozidla iného ako vozidlo zamestnávateľa v súlade so zákonom o cestovných náhradách (zák. č. 283/2002 Z. z.). Daňová povinnosť k vozidlu vznikne zamestnávateľovi v deň začiatku pracovnej cesty a skončí v deň skončenia pracovnej cesty.

Príklad: Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na pracovnú cestu. Dohodli sa, že zamestnanec použije svoj osobný automobil (kat. M1). Pracovná cesta má trvať 12 hodín. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu za použitie vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste. Zamestnávateľovi vznikne daňová povinnosť k osobnému automobilu.

Do roku 2013 bolo potrebné oznamovať daňovému úradu vznik aj zánik daňovej povinnosti (okrem zamestnávateľa). Vznik daňovej povinnosti nie je potrebné od roku 2013 oznamovať daňovému úradu. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na zánik daňovej povinnosti (okrem zamestnávateľa). Daňovník (podnikateľ) musí dodržať 30 dňovú lehotu.

Oznamovacím povinnostiam, ako aj ďalším podstatným skutočnostiam v nadväznosti na daň z motorových vozidiel za rok 2013 sa podrobne venujeme aj v druhom zo série článkov k dani z motorových vozidiel za rok 2013.

Základ dane z motorových vozidiel za rok 2013

Rozdelenie vozidiel, ktoré sú predmetom dane podľa kategórií má svoj význam pre správne určenie základu dane, teda na základe čoho sa zistí daň pre konkrétne vozidlo. Naďalej aj v roku 2013 trvá úprava, ktorá rozdeľuje všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane, na dve skupiny, a síce:

 • osobné automobily (kategória M1), a
 • úžitkové vozidlá (kategórie N a O) a autobusy (kategórie M2, M3).

Základom dane pri osobných automobiloch je zdvihový objem motora v cm3. Pri úžitkovom vozidle a autobuse je základom dane ich celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav. Údaje sa nachádzajú v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II.
Pre návesové jazdné súpravy sa ich celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla (ťahača a návesu) rozumie numerický počet hmotností pripadajúci na jednotlivé nápravy. Hodnoty hmotnosti sú uvedené v dokladoch ku konkrétnemu vozidlu.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 nájdete v nasledovnom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky